Get Adobe Flash player

Szanowni Rodzice

Przypominamy o konieczności korzystania z kart BIOSYS

dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola.

Zgodnie § 2 pkt 5 Regulaminu elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Brzegu Dolnym „Punktualny Przedszkolak” od dnia 4 maja 2021r. brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień według maksymalnej liczby godzin płatnych za pobyt w przedszkolu, wspólny dla wszystkich dzieci i zgodny z godzinami funkcjonowania Przedszkola, tj. od godz. 6.15  do 16.15,  z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej.

Narodowy Spis Powszechny

Zachęcamy do głosowania na Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną TAMA w Brzegu Dolnym w Ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI w.

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2262/object/2658/miejska-i-gminna-biblioteka-publiczna-tama-brzeg-dolny?fbclid=IwAR3oHwNoGLwKpIijYrrEusj8vdItFCELVay9ALKD3hnkxEyG1b_xLJrpl0o

Informacja

Szanowni Rodzice,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 26 marca 2021r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 29 marca 2021r. do 9 kwietnia 2021r. nasze przedszkole pełni dyżur dla dzieci objętych opieką.

Przedszkole czynne będzie w godzinach od 6:30 do 16:00

Od 29 marca 2021 do 9 kwietnia 2021r. prowadzona będzie praca zdalna.

Uwaga !

Szanowni Rodzice, zgodnie z decyzją Rządu Przedszkole Samorządowe nr 3 zostaje zamknięte od dnia 29 marca 2021 do 9 kwietnia 2021 roku.

Dla dzieci Rodziców pracujących w służbach medycznych, sanitarnych, policji, straży w naszym przedszkolu zostaje zorganizowana opieka przedszkolna dla dzieci ze wszystkich placówek w Brzegu Dolnym.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie dzieci u nauczycielek w grupach.

Apelujemy do Rodziców o przestrzeganie obowiązujących zasad higieny i bezpieczeństwa.

Rekrutacja

Szanowni Państwo w zakładce REKRUTACJA znajdują się wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, linki do rekrutacji.

Komunikat o liczbie wolnych miejsc w Przedszkolu Samorządowym Nr 3

Komunikat Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3

w Brzegu Dolnym

z dnia 23 lutego 2021 r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu

w roku szkolnym 2021/2022

podstawa prawna:

  1) art. 154. ust.1 pkt.1  ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 .) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.2020 poz. 713 ze zm.)

2) Zarządzenie Nr 0050.6.2021 .z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i szkól podstawowych  prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny

  Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Brzegu Dolnym informuje,  że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie             

od 01 marca – 12 marca 2021 r.

   Liczba wolnych miejsc wynosi: ……52…….

Zgodnie  z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) na  7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację   o kontynuowaniu złożyło  …73 ….. rodziców.

Informacja

dotycząca ilości wolnych miejsc

w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Brzegu Dolnym

W roku szkolnym 2021/2022 ilość wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach wynosi:

Grupa I  „Krasnale” (2,5 – 3 latki ) – 25 miejsc

Grupa II  „Biedronki” ( 3 – 4 latki)  – 3 miejsca

Grupa III  „Pszczółki” (4 – 5 latki) – 3 miejsca

Grupa IV  „Żabki” ( 5 latki) – brak wolnych miejsc

Grupa „O” – ( 6 latki) – 21 miejsc

Zaproszenie

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zaprasza rodziców/opiekunów do udziału w wiosennej edycji programu edukacyjno – profilaktyczno- wychowawczego pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców . Wszelkie informacje znajdują się w pliku zamieszczonym poniżej.

Pliki do pobrania:

Rekrutacja-na-zajecia-Szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcow-edycja-wiosennaDownload

Informacja o rekrutacji

Poniżej znajduje się informacja Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, prosimy o zapoznanie się z treścią informacji.

Pliki do pobrania:

rekrutacja-1-1Download

Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. W przedszkolu należy podpisać listę dotyczącą zapoznania się z regulaminem.

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA

W  PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 3

W BRZEGU DOLNYM

„PUNKTUALNY PRZEDSZKOLAK”

Podstawa prawna:

 1. Na podstawie art. 68 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018, poz. 996, Dz.U. 2019r., poz. 534)
 2.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502, z póź. zm.), zarządza się, co następuje
 3. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XLIV/231/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. W Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Brzegu Dolnym obowiązuje elektroniczna forma dokumentowania i rozliczania  czasu pobytu wszystkich dzieci w placówce z wykorzystaniem systemu „Punktualny Przedszkolak” firmy Biosys. 
 2. System „Punktualny Przedszkolak” ma na celu rejestrowanie rzeczywistego  czasu  pobytu dziecka oraz  rozliczanie odpłatności,   wykorzystując  indywidualne  karty zbliżeniowe oraz  czytniki rejestrujące „wejście” i „wyjście” dziecka.
 3. System umożliwia eksport danych do modułu księgowego w celu naliczania  i rozliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie według obowiązujących przepisów. 

§ 2

Zasady korzystania z systemu

 1. Przyprowadzając dziecko, rodzic rejestruje to zdarzenie, przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego przy wejściu do Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym. System automatycznie otwiera drzwi. Po rozebraniu dziecka- rodzic wychodząc z przedszkola przykłada kartę do czytnika, który rejestruje godzinę, o której dziecko zostało wprowadzone do grupy.
 2. Analogicznie jest przy odbieraniu dziecka z przedszkola. Opuszczając budynek Przedszkola należy ponownie przyłożyć kartę do czytnika         – czytnik zarejestruje godzinę wyjścia dziecka.
 3. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również zadeklarowana przez rodziców ilość posiłków. Niezależnie od tego w jakich godzinach dziecko zostanie przyprowadzone i odebrane z przedszkola rodzic płaci za zadeklarowaną ilość posiłków   ( opłata naliczana za 3 posiłki)
 4. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty – rodzic zgłasza ten fakt w sekretariacie przedszkola. Zgubienie/uszkodzenie karty oznacza niezarejestrowanie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu i wiąże                      się z koniecznością zamówienia kolejnej odpłatnej karty.
 5. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka wiąże   się z naliczeniem odpłatności za dany dzień według maksymalnej liczby godzin płatnych za pobyt w Przedszkolu, wspólny dla wszystkich dzieci i zgodny z godzinami funkcjonowania Przedszkola, tj. od godz. 6.15  do 16.15, z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej w wysokości zgodnej z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Brzeg Dolny dot. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane   przez Publiczne Przedszkola  przez Gminę Brzeg Dolny.
 6.  BioSys ustawiony jest w pełnych  godzinach tj. od 6.00 do 17.00 z powodu ograniczeń technicznych systemu, przedszkole nadal pracuje w godzinach od 6:15 do 16:15.
 7. Wszelkie nieobecności dzieci proszę zgłaszać telefonicznie w sekretariacie, do godziny 7.30. Numer  telefonu do sekretariatu: 71 3195695.
 8. W przypadku awarii systemu lub okoliczności niezależnych od Przedszkola i w celach kontrolnych będzie sporządzana papierowa ewidencja czasu pobytu dziecka w Przedszkolu.
 9.  Całodzienna nieobecność dziecka odnotowana przez nauczyciela w grupie nie powoduje naliczenia odpłatności za pobyt i wyżywienia.
 10. W przypadku, kiedy dzieci przebywają na podwórku szkolnym      lub przedszkolnym, rodzic przychodzi do przedszkola odbija kartę i ma 15 minut na odebranie dziecka z placu zabaw od nauczycielki.
 11. W przypadku gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje    na ten czas dzieci z innej placówki, w momencie braku możliwości przeniesienia karty do placówki pełniącej dyżur, dopuszcza  się odnotowywanie obecności tych dzieci w inny sposób ( jak dotychczas papierowy.).

§ 3

Karty elektroniczne

 1. Każde dziecko otrzymuje bezpłatnie jedną kartę, która stanowi własność Przedszkola. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty, rodzic pokrywa koszty zakupu nowej karty, która przechodzi na własność Przedszkola. Cena karty jest zgodna z aktualnym cennikiem systemu BioSys. Odbiór i zwrot kart będzie odbywać się u w sekretariacie za potwierdzeniem, własnoręcznym podpisem na listach.
 2. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej przez dziecko lub rezygnacji z usług Przedszkola rodzic zwraca kartę do sekretariatu, potwierdzając   to pisemnie, nie później niż do dwóch dni roboczych od dnia rezygnacji. Dane z karty przenoszone są do archiwum i jednocześnie karta zbliżeniowa traci swoją ważność.
 3. Rodzic, w ramach środków własnych, może wystąpić z wnioskiem wyrażającym chęć zakupu drugiej lub kolejnej karty. W tym celu należy złożyć wniosek w sekretariacie. Cena karty jest zgodna z aktualnym cennikiem systemu BioSys. Kolejne zakupione karty będą własnością rodzica.
 4. Rodzic dziecka sam decyduje komu powierza kartę w celu odbioru dziecka z przedszkola i wczytania czasu jego pobytu (zgodnie z wcześniej złożoną deklaracją dotyczącą osób upoważnionych do odbioru dziecka).

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym  regulaminem   i jego stosowania  oraz do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie „Punktualny Przedszkolak” jest Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Brzegu Dolnym.
 3. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu udziela rodzicom intendent Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje w Przedszkolu Samorządowym Nr 3    w Brzegu Dolnym od dnia 01.03.2021 r.
 5. Pilotaż funkcjonowania elektronicznego systemu rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu i  regulaminu przewidziany jest od 01.03.2021  do 31.04.2021 r.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i w sekretariacie przedszkola.

Pliki do pobrania REGULAMIN-ELEKTRONICZNEJ-EWIDENCJI-POBYTU-DZIECKA-w-P-3-1Download