Get Adobe Flash player

DRODZY RODZICE !!!!!

Poniżej znajduje sie lista rzeczy składających się na wyprawkę nowego Przedszkolaka:

Uwaga !! Wszystkie rzeczy powinny być podpisane !!!

- kapcie ( wygodne i łatwo zakładane)

- piżamka w worku materiałowym

- zapasowy komplet ubrań ( majtki, skarpetki, koszulka, spodenki)

- chusteczki higieniczne i nawilżane

- pieluchy jednorazowe – jeśli to konieczne

Przygotowaną i podpisaną wyprawkę należy dostarczyć do wychowawcy w dniu 3 września ( poniedziałek ) 2018r.

Dzieci przyprowadzamy do godz. 8.oo.

Listy dzieci z poszczególnych grup wywieszone będą w szatni oraz przy wejściach do sal.

Zebranie organizacyjne odbędzie się na początku września.

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych IOD jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl

Rekrutacja – informacje

Komunikat Dyrektora Przedszkola Nr 3

w Brzegu Dolnym

z dnia 05 luty 2018 r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu

w roku szkolnym 2018/2019

 

podstawa prawna:

1)art.204. ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

2)Zarządzenie  nr 0050.3.2018 z dnia 09.01.2017 r. Burmistrza Brzegu Dolnego w sprawie postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkól podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 

Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Brzegu Dolnym informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie od

                  08 lutego – 28 lutego 2018 r

 

Liczba wolnych miejsc wynosi: 26

 

Zgodnie  z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) na  7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowaniu złożyło 99 rodziców

 

  1. Wnioski do przedszkola składamy od dnia 08.02.2018 – 28.02.2018
  2. Do wniosków należy dołączyć oświadczenia.
  3. Ponadto od obojga rodziców dzieci poniżej 2,5 roku życia wymagane są zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Wszystkie niezbędne dokumenty i informacje dotyczące harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz  kryteria przyjęć wraz z niezbędną dokumentacją znajdują się w zakładce DLA RODZICÓW/ DO POBRANIA

 

Uwaga Rodziceǃǃ

 

 

Prosimy o składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do dnia 01.02.2018. r.

 

Deklaracje można pobrać ze strony internetowej www.balbinka.brzegdolny.pl w zakładce Dla Rodziców – do pobrania lub w przedszkolu. 

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W naszym Przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018 odbywać się będą bezpłatne zajęcia dodatkowe:

- Rytmika- zajęcia prowadzone są 1 raz w tygodniu (we wtorek) we wszystkich grupach wiekowych.

Prowadząca: p. Małgorzata Aleksander- Tęcza

- Język Angielski- zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu (w poniedziałek i czwartek) we wszystkich grupach wiekowych: I, II, III, IV, V.

Prowadząca: p. Wioleta Rzeźniacka

 

Ponadto w naszym Przedszkolu odbywają się:

- Przedstawienia Teatralne ( 1 raz w miesiącu) dla wszystkich grup wiekowych – koszt: 4 zł (płatne u nauczycielek w grupach)

- Koncerty dla dzieci z cyklu „Spotkania z muzyką” dla grup: III, IV, V  prowadzone przez Agencję Artystyczną Pani Aliny Zwoźniak – koszt: 4 zł (płatne u nauczycielek w grupach)

Koncerty odbywają się 1 raz w miesiącu (we wtorek)

Terminy koncertów: 19 IX / 17 X / 21 XI / 12 XII / 30 I/ o godz. 10.00

oraz 20 II / 20 III / 17 IV / 22 V / 12 VI o godz. 11.00

 

 

Wakacyjne dyżury dolnobrzeskich przedszkoli

UWAGA RODZICE !!

 

W okresie letnim (lipiec i sierpień) do przedszkoli będą przyjmowane dzieci  tylko obojga pracujących rodziców.

 

Zapisy przyjmują nauczycielki poszczególnych grup

 

   W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) dyżury pełnią:

 

Od 03.07.2017 – 31.07.2017 r  – Przedszkole Nr 1 (osiedle Fabryczne)

 

Od 01.08.2017 – 31.08.2017    – Przedszkole Nr 3 (osiedle Warzyń)

 

UWAGA RODZICE!

W związku z wycieczką do sali zabaw “Piotruś” we Wrocławiu dnia 5 czerwca (poniedziałek) prosimy Rodziców o przyprowadzanie dzieci do godziny 7.30.

BURMISTRZ BRZEGU DOLNEGO – ZARZĄDZENIE NR KK.0050.19.2017

ZARZĄDZENIE Z DNIA 31 MARCA 2017 R.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r., poz.59, art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe

zarządza się, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych określa się terminy określone w załączniku.

§2

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Miejskiej Nr XXVIII/149/17 z dnia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych w Gminie Brzeg Dolny.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.brzegdolny.pl wraz z treścią uchwały wymienionej w §2.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym na rok szkolny 2017 / 2018

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym na rok szkolny 2017/2018;

 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

 

Komunikat o liczbie wolnych miejsc do klas pierwszych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola   do 27 marca 2017

 

1.

Składanie: karty zgłoszenia do klasy I,wniosku o przyjęcie do przedszkola, wniosku o kontynuowanie wychowania przedszkolnego, wniosku o kontynuowanie rocznego przygotowania przedszkolnego wraz z załącznikami. od 3 kwietnia do 14 kwietnia 2017 r. 12-19 czerwca 2017 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 28 kwietnia 2017 r.godz. 14.00 29 czerwca 2017 r.godz. 14.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12 maja 2017 r.godz. 14.00 do 1 lipca 2017 r.godz. 14.00

4.

Składanie wniosków do SKR o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. (do 17 maja 2017r)

5.

Przygotowanie i wydanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej