Get Adobe Flash player

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym – zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

 

Załącznik nr  1

do Zarządzenia Dyrektora Nr 4

z dnia 16.02. 2015 r.

 

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Nr  3 w Brzegu Dolnym

– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

 

 

Podstawy prawne:

 

 1. 1.       Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

 

 1. 2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).

 

 1. 3.     Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
  z 2013 r., poz.135)

 

 1. 1.     Statut Przedszkola Nr 3 w Brzegu Dolnym

 

 1. 2.     Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( Dz.U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317 ze zm.)

 

 1. 3.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. nr 155, poz. 1045, z późn. zm.).

 

 1. 4.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

 

 1. 5.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z późn. zm.).

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. 1.   Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do przedszkola w trakcie roku szkolnego.
  W tym przypadku decyzję o przyjęciu do placówki podejmuje dyrektor przedszkola.
 2. 2.   Zapisy. Regulamin Rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym zwany dalej „Regulaminem”,  określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do przedszkola, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  zakres uprawnień   i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.
 3. 3.   Przedszkole jest publiczną placówką ogólnodostępną.
 4. 4.   Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa się bezpośrednio w przedszkolu.
 5. 5.   Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor przedszkola. Informacja umieszczana jest na stronie www.balbinka.brzegdolny.pl oraz
  w tablicy ogłoszeń w przedszkolu . Informacja podawana jest  23 lutego 2015 r.
 6. 6.   Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do przedszkola. Komunikat jest publikowany na  stronie www.balbinka.brzegdolny.pl oraz w tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 7. 7.   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora przedszkola.
 8. 8.   Przedszkole prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 9. 9.   Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Przedszkole Nr 3 jako placówkę pierwszego wyboru.

 

§ 2.

 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

1)    Przedszkole – należy rozumieć Przedszkole Nr 3 w Brzegu Dolnym

2)    dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Przedszkola  Nr 3 w Brzegu Dolnym;

3)    Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4)    kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły;

5)     liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;

6)    liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;

7)    wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Przedszkola Nr 3 Nr w Brzegu Dolnym.

 

 

Rozdział II

Zasady rekrutacji

 

§ 3.

 

1. Do przedszkola  w roku szkolnym 2015/16 przyjmowane są:

1)  dzieci 3 i 4  letnie urodzone w latach 2012-2011

2)  w przypadku wolnych miejsc po pierwszym etapie rekrutacji, przyjmowane będą dzieci

młodsze.

 1. 2.   Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w placówce .
  1. 3.   Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. 4.   Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
  3. 5.   W przypadku składania wniosków o przyjęcie do d większej liczby  placówek,  rodzic  określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

 

§ 4.

 

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 

1)    postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez Komisję Rekrutacyjną;

2)    podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

3)    postępowanie odwoławcze;

4)    postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

§ 5.

 

1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe w Gminie Brzeg Dolny.

 

2. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z Gminy Brzeg Dolny są wolne miejsca w przedszkolu,  Komisja Rekrutacyjna  przeprowadza postępowanie  uzupełniające.

 

3.  Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 11 maja 2015 r., poprzez zamieszczenie list osób przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na tablicy ogłoszeń.

4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

 

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

 

§ 6.

 

 1. 1.   Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku
  o przyjęcie do przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. 2.   Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub strony www.balbinka.brzegdolny.pl
 3. 3.   Wypełniony wniosek wraz  z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora przedszkole pierwszego wyboru.
 4. 4.   Do wniosku załącza się:
  1. Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej.
  2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
  3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
  5. Dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą.
  6. Orzeczenie o niepełnosprawności członka rodziny.

 

5. Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 3, 4, 5 i pkt 6 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kopia odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

6. Oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.

7 Potwierdzeniem spełnienia kryteriów przyjęć jest dokumentacja przedszkola i oświadczenie pisemne rodzica. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.

8. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

9. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna. Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

10. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

 

 

Rozdział IV

Procedura  odwoławcza

 

§ 7.

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

2. Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Rozdział V

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

 

§ 8

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

2.  Regulamin obowiązują z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.