Get Adobe Flash player

UWAGA RODZICE DZIECI 5 – LETNICH

Na podstawie Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r.o zmianie ustawy o systemie oświaty

oraz niektórych innych ustaw,

dzieci 5 – letnie w roku szkolnym 2016/2017 będą kontynuować wychowanie przedszkolne w szkole,

w której będą realizować późniejszy obowiązek szkolny.

Rodzice proszeni są o pobranie (z placówki lub strony internetowej przedszkola)

nowych WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU

PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE, INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Wypełnione wnioski należy składać w wybranej szkole lub w naszym przedszkolu, skąd przekazane

zostaną do szkoły.

 

Fragment Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 35

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 po ust. 6a dodaje się ust. 6aa w brzmieniu: „6aa. Założenie przez powiat lub gminę jednostki, o której mowa w ust. 6a, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.”;

2) w art. 14: a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: „1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

1a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 16a.”,

Art. 14. 1. W latach szkolnych 2016/2017–2018/2019 sieć publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonymi przez gminę, publicznymi przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych i publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, niepublicznymi przedszkolami, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, oraz niepublicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 1, powinna zapewniać zamieszkałym na obszarze gminy: 1) dzieciom objętym obowiązkiem, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – możliwość spełniania rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego; 2) dzieciom czteroletnim i pięcioletnim, a od dnia 1 września 2017 r. także dzieciom trzyletnim – możliwość realizowania wychowania przedszkolnego.