Get Adobe Flash player

Komunikaty dla rodziców wychowanków Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym

Informacja dla rodziców i uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola/szkoły oraz o stosowanych formach i metodach kształcenia w okresie czasowego ograniczenia jego/jej funkcjonowania

 

Szanowni Państwo!

 

Jako Dyrektor przedszkola do której uczęszczają Państwa dzieci, dołożę wszelkich starań, aby umożliwić im kontynuowanie nauki w formie nauczania na odległość. W obecnej sytuacji Państwa – rodziców – rola nabiera nowego znaczenia.

 

Zachęcam do komunikowania się z przedszkolem w zakresie organizacji zdalnego nauczania oraz, jeżeli to możliwe, do udzielania pomocy nauczycielom i dzieciom przedszkola

 

W związku z czasowym zawieszeniem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, poprzez zamknięcie Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w oparciu o zapisy rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzam w przedszkolu/szkole w dniach od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. obowiązkowe nauczanie zdalne.

Realizacja zadań przedszkola odbywać się będzie obecnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które nie wymagają osobistego kontaktu dziecka/rodzica z nauczycielem oraz dają możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez przedszkole i nauczycieli.

 

Nauczyciele przedszkola w wymienionym okresie czasu realizować będą zajęcia z dziećmi zdalnie z wykorzystaniem materiałów:

–        dostępnych na stronach MEN oraz Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

–        dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

–        prezentowanych w programach i na stronach internetowych publicznej telewizji i radiofonii.

 

Nauczyciele przedszkola realizować będą zajęcia w ramach dotychczas obowiązującego w roku szkolnym 2019/2020 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi albo na ich rzecz.

 

Kształcenie zdalne będzie realizowane w następujących formach:

–        w formie konsultacji wspomaganej komputerem – uczenie się kierowane przez nauczyciela w czasie rzeczywistym w dniach powszednich od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15-13.15

–        za pomocą korespondencyjnej wymiany materiałów szkoleniowych oraz konsultowanie się dziecka z nauczycielem różnymi sposobami komunikacyjnymi (telefon, poczta elektroniczna) w czasie rzeczywistym,

–        nauczanie w formie systemu telekonferencyjnego, tj. przez grupowego facebook

 

Nauczyciel, przedstawiając  nowy materiał, będzie dawał rodzicom dzieci wskazówki, jak wykonać zadanie jak pomóc w zabawie i wytłumaczyć nowy materiał.

 

O możliwych formach pracy zdalnej lub o innych sposobach pracy każdego wychowanka przedszkola  poinformują jego wychowawczynie .

 

Nauczyciele będą utrzymywać kontakt z rodzicami, korzystając z telefonu, Facebooka, sms, strony internetowej przedszkola www.balbinka.brzegdolny.pl  poczty elektronicznej by wspierać ich w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Dyrektor

Aleksandra Cieśla