Get Adobe Flash player

Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. W przedszkolu należy podpisać listę dotyczącą zapoznania się z regulaminem.

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA

W  PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 3

W BRZEGU DOLNYM

„PUNKTUALNY PRZEDSZKOLAK”

Podstawa prawna:

 1. Na podstawie art. 68 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018, poz. 996, Dz.U. 2019r., poz. 534)
 2.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502, z póź. zm.), zarządza się, co następuje
 3. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XLIV/231/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. W Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Brzegu Dolnym obowiązuje elektroniczna forma dokumentowania i rozliczania  czasu pobytu wszystkich dzieci w placówce z wykorzystaniem systemu „Punktualny Przedszkolak” firmy Biosys. 
 2. System „Punktualny Przedszkolak” ma na celu rejestrowanie rzeczywistego  czasu  pobytu dziecka oraz  rozliczanie odpłatności,   wykorzystując  indywidualne  karty zbliżeniowe oraz  czytniki rejestrujące „wejście” i „wyjście” dziecka.
 3. System umożliwia eksport danych do modułu księgowego w celu naliczania  i rozliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie według obowiązujących przepisów. 

§ 2

Zasady korzystania z systemu

 1. Przyprowadzając dziecko, rodzic rejestruje to zdarzenie, przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego przy wejściu do Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym. System automatycznie otwiera drzwi. Po rozebraniu dziecka- rodzic wychodząc z przedszkola przykłada kartę do czytnika, który rejestruje godzinę, o której dziecko zostało wprowadzone do grupy.
 2. Analogicznie jest przy odbieraniu dziecka z przedszkola. Opuszczając budynek Przedszkola należy ponownie przyłożyć kartę do czytnika         – czytnik zarejestruje godzinę wyjścia dziecka.
 3. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również zadeklarowana przez rodziców ilość posiłków. Niezależnie od tego w jakich godzinach dziecko zostanie przyprowadzone i odebrane z przedszkola rodzic płaci za zadeklarowaną ilość posiłków   ( opłata naliczana za 3 posiłki)
 4. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty – rodzic zgłasza ten fakt w sekretariacie przedszkola. Zgubienie/uszkodzenie karty oznacza niezarejestrowanie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu i wiąże                      się z koniecznością zamówienia kolejnej odpłatnej karty.
 5. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka wiąże   się z naliczeniem odpłatności za dany dzień według maksymalnej liczby godzin płatnych za pobyt w Przedszkolu, wspólny dla wszystkich dzieci i zgodny z godzinami funkcjonowania Przedszkola, tj. od godz. 6.15  do 16.15, z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej w wysokości zgodnej z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Brzeg Dolny dot. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane   przez Publiczne Przedszkola  przez Gminę Brzeg Dolny.
 6.  BioSys ustawiony jest w pełnych  godzinach tj. od 6.00 do 17.00 z powodu ograniczeń technicznych systemu, przedszkole nadal pracuje w godzinach od 6:15 do 16:15.
 7. Wszelkie nieobecności dzieci proszę zgłaszać telefonicznie w sekretariacie, do godziny 7.30. Numer  telefonu do sekretariatu: 71 3195695.
 8. W przypadku awarii systemu lub okoliczności niezależnych od Przedszkola i w celach kontrolnych będzie sporządzana papierowa ewidencja czasu pobytu dziecka w Przedszkolu.
 9.  Całodzienna nieobecność dziecka odnotowana przez nauczyciela w grupie nie powoduje naliczenia odpłatności za pobyt i wyżywienia.
 10. W przypadku, kiedy dzieci przebywają na podwórku szkolnym      lub przedszkolnym, rodzic przychodzi do przedszkola odbija kartę i ma 15 minut na odebranie dziecka z placu zabaw od nauczycielki.
 11. W przypadku gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje    na ten czas dzieci z innej placówki, w momencie braku możliwości przeniesienia karty do placówki pełniącej dyżur, dopuszcza  się odnotowywanie obecności tych dzieci w inny sposób ( jak dotychczas papierowy.).

§ 3

Karty elektroniczne

 1. Każde dziecko otrzymuje bezpłatnie jedną kartę, która stanowi własność Przedszkola. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty, rodzic pokrywa koszty zakupu nowej karty, która przechodzi na własność Przedszkola. Cena karty jest zgodna z aktualnym cennikiem systemu BioSys. Odbiór i zwrot kart będzie odbywać się u w sekretariacie za potwierdzeniem, własnoręcznym podpisem na listach.
 2. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej przez dziecko lub rezygnacji z usług Przedszkola rodzic zwraca kartę do sekretariatu, potwierdzając   to pisemnie, nie później niż do dwóch dni roboczych od dnia rezygnacji. Dane z karty przenoszone są do archiwum i jednocześnie karta zbliżeniowa traci swoją ważność.
 3. Rodzic, w ramach środków własnych, może wystąpić z wnioskiem wyrażającym chęć zakupu drugiej lub kolejnej karty. W tym celu należy złożyć wniosek w sekretariacie. Cena karty jest zgodna z aktualnym cennikiem systemu BioSys. Kolejne zakupione karty będą własnością rodzica.
 4. Rodzic dziecka sam decyduje komu powierza kartę w celu odbioru dziecka z przedszkola i wczytania czasu jego pobytu (zgodnie z wcześniej złożoną deklaracją dotyczącą osób upoważnionych do odbioru dziecka).

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym  regulaminem   i jego stosowania  oraz do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie „Punktualny Przedszkolak” jest Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Brzegu Dolnym.
 3. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu udziela rodzicom intendent Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje w Przedszkolu Samorządowym Nr 3    w Brzegu Dolnym od dnia 01.03.2021 r.
 5. Pilotaż funkcjonowania elektronicznego systemu rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu i  regulaminu przewidziany jest od 01.03.2021  do 31.04.2021 r.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i w sekretariacie przedszkola.

Pliki do pobrania