Get Adobe Flash player

Mamo, Tato! Zgłoś mnie!

Elektroniczna Weryfi kacja Uprawnień Świadczeniobiorców eWUŚ  to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU).
Od 1 stycznia 2013 r. każdy będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń –  w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Jeżeli masz problem lub wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń, zadzwoń Dolnośląski Oddział  NFZ – 71 79 79 199

Centrala NFZ
Infolinia 800 – 1600
tel. 800 392 976
tel. 22 572 60 42
infolinia@nfz.gov.pl
Rzecznik Praw Pacjenta
Bezpłatna infolinia, pn.-pt. 900 – 2100
tel. 800 190 590
sekretariat@bpp.gov.pl

Nie zapomnij
Od 1 stycznia 2013 r., jeśli jesteś rodzicem i jesteś osobą ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o nowo narodzonym dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.
Może to zrobić każde z rodziców.
Pamiętaj! To jest Twój obowiązek! Masz na to 7 dni
Jeżeli nie zgłosiłeś dziecka przed 1 stycznia 2013 r., nie zwlekaj i zgłoś je jak najszybciej.

Uwaga!

Jeśli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej  na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą wnuka zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.

Gdy dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, za jego leczenie zapłaci NFZ. Jeżeli rodzice dziecka nie mają prawa  do świadczeń finansowanych przez Fundusz i dlatego nie zgłosili go do ubezpieczenia, za leczenie dziecka do 18. r.ż. zapłaci budżet państwa – pod warunkiem, że jest ono obywatelem polskim.

Ważne!

Jeżeli zmieniasz pracę po 1 stycznia 2013 r. powinieneś poinformować nowego pracodawcę, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz zgłosiłeś ich do ubezpieczenia w poprzednim miejscu pracy. Kiedy zmienisz pracę zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego, a razem z Tobą wszyscy zgłoszeni wcześniej członkowie rodziny.

Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?

• Dziecko – własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej,   do ukończenia przez  nie 18 lat,  a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.

• Małżonek – jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

• Rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) – jeśli nie mają własnego tytułu  do ubezpieczenia zdrowotnego  i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.