Get Adobe Flash player

Author Archive

Zaproszenie

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zaprasza rodziców/opiekunów do udziału w wiosennej edycji programu edukacyjno – profilaktyczno- wychowawczego pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców . Wszelkie informacje znajdują się w pliku zamieszczonym poniżej.

Pliki do pobrania:

Rekrutacja-na-zajecia-Szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcow-edycja-wiosennaDownload

Informacja o rekrutacji

Poniżej znajduje się informacja Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, prosimy o zapoznanie się z treścią informacji.

Pliki do pobrania:

rekrutacja-1-1Download

Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. W przedszkolu należy podpisać listę dotyczącą zapoznania się z regulaminem.

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA

W  PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 3

W BRZEGU DOLNYM

„PUNKTUALNY PRZEDSZKOLAK”

Podstawa prawna:

 1. Na podstawie art. 68 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018, poz. 996, Dz.U. 2019r., poz. 534)
 2.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502, z póź. zm.), zarządza się, co następuje
 3. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XLIV/231/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. W Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Brzegu Dolnym obowiązuje elektroniczna forma dokumentowania i rozliczania  czasu pobytu wszystkich dzieci w placówce z wykorzystaniem systemu „Punktualny Przedszkolak” firmy Biosys. 
 2. System „Punktualny Przedszkolak” ma na celu rejestrowanie rzeczywistego  czasu  pobytu dziecka oraz  rozliczanie odpłatności,   wykorzystując  indywidualne  karty zbliżeniowe oraz  czytniki rejestrujące „wejście” i „wyjście” dziecka.
 3. System umożliwia eksport danych do modułu księgowego w celu naliczania  i rozliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie według obowiązujących przepisów. 

§ 2

Zasady korzystania z systemu

 1. Przyprowadzając dziecko, rodzic rejestruje to zdarzenie, przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego przy wejściu do Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym. System automatycznie otwiera drzwi. Po rozebraniu dziecka- rodzic wychodząc z przedszkola przykłada kartę do czytnika, który rejestruje godzinę, o której dziecko zostało wprowadzone do grupy.
 2. Analogicznie jest przy odbieraniu dziecka z przedszkola. Opuszczając budynek Przedszkola należy ponownie przyłożyć kartę do czytnika         – czytnik zarejestruje godzinę wyjścia dziecka.
 3. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również zadeklarowana przez rodziców ilość posiłków. Niezależnie od tego w jakich godzinach dziecko zostanie przyprowadzone i odebrane z przedszkola rodzic płaci za zadeklarowaną ilość posiłków   ( opłata naliczana za 3 posiłki)
 4. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty – rodzic zgłasza ten fakt w sekretariacie przedszkola. Zgubienie/uszkodzenie karty oznacza niezarejestrowanie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu i wiąże                      się z koniecznością zamówienia kolejnej odpłatnej karty.
 5. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka wiąże   się z naliczeniem odpłatności za dany dzień według maksymalnej liczby godzin płatnych za pobyt w Przedszkolu, wspólny dla wszystkich dzieci i zgodny z godzinami funkcjonowania Przedszkola, tj. od godz. 6.15  do 16.15, z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej w wysokości zgodnej z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Brzeg Dolny dot. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane   przez Publiczne Przedszkola  przez Gminę Brzeg Dolny.
 6.  BioSys ustawiony jest w pełnych  godzinach tj. od 6.00 do 17.00 z powodu ograniczeń technicznych systemu, przedszkole nadal pracuje w godzinach od 6:15 do 16:15.
 7. Wszelkie nieobecności dzieci proszę zgłaszać telefonicznie w sekretariacie, do godziny 7.30. Numer  telefonu do sekretariatu: 71 3195695.
 8. W przypadku awarii systemu lub okoliczności niezależnych od Przedszkola i w celach kontrolnych będzie sporządzana papierowa ewidencja czasu pobytu dziecka w Przedszkolu.
 9.  Całodzienna nieobecność dziecka odnotowana przez nauczyciela w grupie nie powoduje naliczenia odpłatności za pobyt i wyżywienia.
 10. W przypadku, kiedy dzieci przebywają na podwórku szkolnym      lub przedszkolnym, rodzic przychodzi do przedszkola odbija kartę i ma 15 minut na odebranie dziecka z placu zabaw od nauczycielki.
 11. W przypadku gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje    na ten czas dzieci z innej placówki, w momencie braku możliwości przeniesienia karty do placówki pełniącej dyżur, dopuszcza  się odnotowywanie obecności tych dzieci w inny sposób ( jak dotychczas papierowy.).

§ 3

Karty elektroniczne

 1. Każde dziecko otrzymuje bezpłatnie jedną kartę, która stanowi własność Przedszkola. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty, rodzic pokrywa koszty zakupu nowej karty, która przechodzi na własność Przedszkola. Cena karty jest zgodna z aktualnym cennikiem systemu BioSys. Odbiór i zwrot kart będzie odbywać się u w sekretariacie za potwierdzeniem, własnoręcznym podpisem na listach.
 2. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej przez dziecko lub rezygnacji z usług Przedszkola rodzic zwraca kartę do sekretariatu, potwierdzając   to pisemnie, nie później niż do dwóch dni roboczych od dnia rezygnacji. Dane z karty przenoszone są do archiwum i jednocześnie karta zbliżeniowa traci swoją ważność.
 3. Rodzic, w ramach środków własnych, może wystąpić z wnioskiem wyrażającym chęć zakupu drugiej lub kolejnej karty. W tym celu należy złożyć wniosek w sekretariacie. Cena karty jest zgodna z aktualnym cennikiem systemu BioSys. Kolejne zakupione karty będą własnością rodzica.
 4. Rodzic dziecka sam decyduje komu powierza kartę w celu odbioru dziecka z przedszkola i wczytania czasu jego pobytu (zgodnie z wcześniej złożoną deklaracją dotyczącą osób upoważnionych do odbioru dziecka).

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym  regulaminem   i jego stosowania  oraz do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie „Punktualny Przedszkolak” jest Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Brzegu Dolnym.
 3. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu udziela rodzicom intendent Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje w Przedszkolu Samorządowym Nr 3    w Brzegu Dolnym od dnia 01.03.2021 r.
 5. Pilotaż funkcjonowania elektronicznego systemu rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu i  regulaminu przewidziany jest od 01.03.2021  do 31.04.2021 r.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i w sekretariacie przedszkola.

Pliki do pobrania REGULAMIN-ELEKTRONICZNEJ-EWIDENCJI-POBYTU-DZIECKA-w-P-3-1Download

Przedszkolaki to czyste dzieciaki

W czwartek (18 lutego br.) grupy Krasnale i Biedronki oraz w piątek (19 lutego br.) grupy Motylki, Pszczółki i Żabki będą uczestniczyły w dniu aktywności pod hasłem “Przedszkolaki to czyste dzieciaki”.

W tym roku z racji na pandemię COVID-19 wydarzenie będzie miało inną formę, dotąd wszystkie grupy gromadziły się w jednej sali, dzieci wspólnie bawiły się, rozwiązywały zadania i zagadki, itp.

Dzień aktywności został przygotowany za pomocą dostępnych narzędzi multimedialnych, za pomocą kamery zarejestrowano przedstawienie teatralne, w którym wystąpiły Biedroneczki, nagrano również układ taneczny do piosenki oraz przygotowano prezentację multimedialną i zagadki.

Materiał przygotowany przez grupę Biedronek zostanie zaprezentowany w poszczególnych grupach by zachować zasady bezpieczeństwa.

BIOSYS – Punktualny przedszkolak – instrukcja korzystania z systemu w Przedszkolu Samorządowym nr 3

System zostanie uruchomiony z dniem 1 marca 2021r.

Karty należy odebrać w sekretariacie w godzinach od 7.00 do 15.00.

Dodatkowe karty dostępne będą w późniejszym terminie ponieważ czekamy na realizację zamówienia.

Rodzice:Przyprowadzenie dziecka:1. Przykładają kartę do głowicy (urządzenie bez wyświetlacza na zewnątrz) – brak zarejestrowanego zdarzenia w raporcie2. Przykładają kartę do czytnika (z wyświetlaczem wewnątrz budynku) – w raporcie zostanie zarejestrowane zdarzenie “Praca Start”Odebranie dziecka: 3. Przykładają kartę do głowicy (urządzenie bez wyświetlacza na zewnątrz) – brak zarejestrowanego zdarzenia w raporcie4. Przykładają kartę do czytnika (z wyświetlaczem wewnątrz budynku) – w raporcie zostanie zarejestrowane zdarzenie “Praca Koniec”Pracownik:1. Przykłada kartę do głowicy (urządzenie bez wyświetlacza) – brak zarejestrowanego zdarzenia w raporcie (wejście do budynku)Rozpoczęcie pracy:2. Przykłada kartę do czytnika (z wyświetlaczem) – w raporcie zostanie zarejestrowane zdarzenie “Praca Start”Zakończenie pracy:3. Przykłada kartę do czytnika (z wyświetlaczem) – w raporcie zostanie zarejestrowane zdarzenie “Praca Koniec”

Rekrutacja

Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2021/2022 do grupy 6-latków, pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do naszego przedszkola.

Składanie wniosków do przedszkola wraz z załącznikami trwa od 1 marca 2021r. do 12 marca 2021r.

BIOSYS – punktualny przedszkolak

W Przedszkolu wprowadzony zostanie system ewidencjonowania czasu z kartami zbliżeniowymi “BIOSYS – punktualny przedszkolak”. Przy wejściu zainstalowane zostaną czytniki kart rejestrujące czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pierwsza karta jest bezpłatna, natomiast wyrobienie kolejnej ( dla drugiego rodzica/opiekuna) to koszt 10zł.

Prosimy o zadeklarowanie czy chcą Państwo dodatkową kartę u nauczycielek w grupach.

Przepraszamy za tak krótki czas, niestety termin otrzymaliśmy od operatora.

28 stycznia 2021 w godzinach od 9:00 do 10:30 odbędzie się Bal karnawałowy, każda grupa będzie bawiła się w swojej sali.

Prosimy o przyprowadzenie dzieci w strojach, ubrania na zmianą należy przynieść w podpisanych workach.

Harmonogram rekrutacji i składania wniosków o kontynuację wychowania przedszkolnego.

Poniżej znajduje się harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dla rodziców kandydatów do przedszkola oraz deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.

Harmonogram-rekrutacja-na-Nowy-Rok-szkolnyDownload Potwierdzenia_woli_kontynuacji_edukacji_przedszkolnejDownload