Get Adobe Flash player

BIP

 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym  jest Adam Korzuch

z którym można się kontaktować za pomocą :  

- skrzynki  korzuch@infoic.pl

- tel. 509-630 – 830

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3
W BRZEGU DOLNYM NA LATA 2017/2022
Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o:
1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.) 2. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) 3.
Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej(Dz.U. z 2017 r. poz.356) 4. Kartę Nauczyciela z dn. 26
stycznia 1982r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). 5. Konwencję o prawach
dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. 6. Statut Przedszkola
Wstęp
Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym ukierunkowana jest
na całościowy rozwój dzieci. Została opracowana na podstawie analizy mocnych i słabych
stron podejmowanych przez przedszkole działań, we współpracy z rodzicami. Tworząc
niniejszą koncepcję pracy wzięto pod uwagę wnioski z ewaluacji zewnętrznej i ewaluacji
wewnętrznych, potrzeby dzieci, rodziców , potrzeby środowiska lokalnego oraz możliwości
bazowe i kadrowe przedszkola. Realizowane działania będą monitorowane i analizowane
czego wynikiem będzie modyfikowanie dokumentu w miarę potrzeb. Organizacja dnia w
przedszkolu zapewnia dzieciom zabawę, edukację, a także relaks oraz aktywny wypoczynek.
Ramowy rozkład dnia przewiduje realizację różnorodnych zajęć edukacyjno-wychowawczych
wynikających z zapisów nowej podstawy programowej oraz treści rozszerzające będące
odpowiedzią na potrzeby dzieci, rodziców, nauczycieli i środowiska.
Nasze mocne strony:
• Posiadamy certyfikaty: Kubusiowi Przyjaciele natury , Zdrowo jemy-zdrowo rośniemy
• Pozytywna ocena osiągnięć wynikająca z przeprowadzonej w przedszkolu ewaluacji
zewnętrznej.
• Kreatywna, aktywna i współpracująca kadra przedszkola.
• Przedszkole poprzez właściwą organizację oraz troskę o pomieszczenia przedszkolne dba o
bezpieczeństwo wychowanków.
• Wyposażenie przedszkola, podejmowane działania nauczycieli we współpracy z rodzicami,
rozszerzanie oferty programowej zapewniają dzieciom możliwość rozwijania umiejętności i
zainteresowań.
• W środowisku lokalnym przedszkole jest postrzegane jako placówka otwarta na potrzeby
środowiska, zapewniająca dzieciom właściwą opiekę, uczestnicząca aktywnie w
wydarzeniach społeczności lokalnej, otwarta na potrzeby tegoż środowiska.
Misja
Celem działań przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, realizowanego przez
proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie
własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej
do prawdy, dobra i piękna.
Wizja
Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by
nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im
sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, by były otwarte na kontakty z
innymi ludźmi, by cechowała je patriotyczna oraz twórcza postawa wobec otaczającego je
świata. Respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego
dziecka – zabiegamy o partnerską współpracę z rodzicami. W wizji naszego przedszkola
ważnym elementem jest realizacja zadań zapisanych w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, która to określa główne kierunki działań i rozwoju naszej placówki.
Szczególny nacisk kładziemy na zachowanie równowagi w harmonijnym wspieraniu
wszystkich obszarów rozwoju dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i
poznawczego.
Model absolwenta
Dążymy do tego, by nasz absolwent na miarę możliwości dziecka:
1. Dbał o swoje zdrowie i sprawność fizyczną;
2. Wyrażał i kontrolował swoje emocje;
3. Odróżniał dobro od zła;
4. Przestrzegał zasad bezpieczeństwa i higieny;
5. Był świadomy przynależności do swojej rodziny, grupy przedszkolnej i swojego kraju;
6. Potrafił właściwie zachować się w różnych sytuacjach;
7. Szanował odrębność i prawa drugiego człowieka;
8. Sprawnie i poprawnie porozumiewania się;
9. Był aktywny w podejmowaniu działań, by wykazywał motywację do uczenia się i
wysiłku intelektualnego;
10. Aby charakteryzował się wiedzą, umiejętnościami i sprawnościami charakterystycznymi
dla dziecka gotowego do podjęcia nauki szkolnej.
Metody i strategie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
Do zaplanowanych efektów prowadzi staranna, systematyczna analiza i obserwacja dziecka i
odpowiednio do sytuacji dobieranie metod i strategii edukacyjno-wychowawczych, takich
jak:
1. Twórcze metody aktywności ruchowej Rudolfa Labana, Kniessów, Weroniki Sherborn,
Carla Orffa oraz kinezjologii edukacyjnej Dennisona,
2. Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
3. Czynnościowe nauczanie matematyki w oparciu o program Dziecięca matematyka
Gruszczyk-Kolczyńskiej
4. Metody aktywizujące i twórczego myślenia w tym metodę projektu edukacyjnego
5. Zabawy badawcze i doświadczenia,
6. Pedagogikę zabawy Klanza.
7. Elementy Planu Daltońskiego np. wizualizacja dni tygodnia, dyżury, już potrafię
8. Elementy muzykoterapii, metodę Gordona, metodę aktywnego słuchania muzyki Batti
Strauss.
W naszym przedszkolu rodzice:
1. Systematycznie otrzymują rzetelną informację o możnych stronach i trudnościach
dziecka.
2. Mają możliwość uzyskania pomocy specjalistów.
3. Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat
pracy przedszkola.
4. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności wychowawczo-dydaktycznej i
zarządzaniu placówką.
W naszym przedszkolu nauczyciele:
1. Realizują zadania przedszkola zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz
dokumentach wewnętrznych.
2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
3. Tworzą i realizują własne projekty edukacyjne dostosowane do potrzeb grupy i
placówki i środowiska lokalnego.
4. Doskonalą swoją wiedzę, umiejętności oraz gromadzą doświadczenia poprzez
uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia.
5. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
6. Prowadzą obserwacje pedagogiczne, w celu dostosowania działań do potrzeb i
możliwości dzieci.
7. Wspierają rodziców i opiekunów dzieci w realizacji zadań wychowawczych .
System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych
Nauczyciel przedszkola ma obowiązek zapoznać wychowanków z ich prawami i
obowiązkami, aby byli świadomi jaki ich zachowania mogą być nagradzane. W celu
zmotywowania dzieci do właściwych zachowań stosuje się wobec niego system nagród.
Nagrodą może być:
• ustna pochwała nauczyciela wobec społeczności przedszkolnej,
•pochwała dyrektora wobec społeczności dziecięcej;
• nagroda rzeczowa;
• dyplomem uznania lub list gratulacyjny
• odznaka okolicznościowa przedszkola.
Za nie przestrzegania obowiązków dziecko może również zostać ukarane:
Karą może być:
• upomnieniem przez nauczyciela- rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego
zachowania;
• odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie
stwarza;
• odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu,
odsunięcie od zabawy;
• powtarzanie poprawnego zachowania;
• czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.
• poinformowaniu rodziców o zachowaniu dziecka;
W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
System wspierania rozwoju dziecka
W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania
obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznawaniu potrzeb,
możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań wychowanków.
Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:
• modyfikacji realizowanych programów;
• planowania miesięcznego;
• do konstruowania zajęć ( zasada indywidualizacji wymagań);
• indywidualnego wspomagania dzieci.
W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy z dzieckiem oraz w miarę
potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka,
współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i
innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest
doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale także ich rodzicom.
W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i
wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża.
Oferta zajęć prowadzona w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także
poszerza ja o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania
wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in.
zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt,
metody aktywizujące, twórczego myślenia.
Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych,
czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga
rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane
do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.
Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz
środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje
regionalne.
Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji
swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie
nauczyciele:
 systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących
realizowanych w przedszkolu,
 zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają
ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do
wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi
organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Obejmuje ona m.in.:
 rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
i umożliwianie ich zaspokojenia,
 rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
Corocznie w przedszkolu każda grupa opracowuje plan współpracy z rodzicami. Plan zawiera
zadania do realizacji w danym roku szkolnym.
Realizacja zadań ma następujące formy:
 zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 konsultacje i porady indywidualne,
 kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze
rodziców,
 organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do
organizacji imprez przedszkolnych,
 angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.
W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są
naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.
Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także
odpowiada na jego potrzeby.
Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji
lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.
Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi
zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją wielkopolską. Krąg
partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także
z potrzeb środowiskowych.
Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz
wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami
lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.
Nasze tradycje to m.in.:
 pasowanie na przedszkolaka,
 sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi,
 mikołajki,
 wycieczki do różnorodnych środowisk przyrodniczych i edukacyjnych
spotkania jasełkowe z okazji świąt Bożego Narodzenia,
 bal karnawałowy,
 biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 Dni aktywności integrujące społeczność przedszkolną
 Święto Rodziny,
 Dzień Dziecka – przedszkolne igrzyska sportowe.
W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania
, zdrowie, ekologię, a także
wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.
Zarządzanie przedszkolem
Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji
i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie

kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje

specjalistyczne, m.in. specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda. W
trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla
pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do
rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Udokumentowane
umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z
dzieckiem.
W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką
wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby
dzieci były aktywne i radosne.
W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających
się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola
powoływane są zespoły zadaniowe:
ds. opieki i wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb.
Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na
realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki
zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja
zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.
Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie
wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz
budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów
określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2017/2018:
• Nasze postawy, emocje, uczucia. Kształtowanie postaw, wspieranie rozwoju
emocjonalnego i społecznego dzieci w różnorodnych
• Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie realizacji nowej podstawy programowej.
Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2018/2019
• Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci.
• Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów muzyki i
ruchu.
Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2019/2020
• Sprawność ruchowa warunkiem wielokierunkowego rozwoju dziecka.
• Propagowanie zdrowego stylu życia
Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2020/2021
• Wzmocnienie działań sprzyjających rozwijaniu aktywności twórczej dzieci.
• Zorganizowanie przestrzeni do podejmowania przez dzieci swobodnej aktywności twórczej:
plastycznej, muzycznej, teatralnej.
Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2021/2022
• Dziecięca ekspresja werbalna
• Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez
stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuka i teatrem.
Koncepcja Pracy Przedszkola została przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną
dnia 14 września 2017 roku na lata 2017-2022
Uwagi o realizacji koncepcji pracy Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu
Dolnym.
1. Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.
2. Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.
3. Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
4. Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele
pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie.
5. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora i Rady
Rodziców.
6. Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia.