Get Adobe Flash player

BIP

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 W BRZEGU DOLNYM

 

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik

do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

NASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole Samorządowe nr 3 „Balbinka” jest zlokalizowane w centrum dużego osiedla. Jest placówka publiczną 5- oddziałową licząca 125 dzieci. Posiada przestronne sale zajęć, węzły sanitarne. Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny, bezpieczny spełniający wszystkie obowiązujące normy. W przedszkolu jest zatrudnionych 10 nauczycieli i 12 pracowników niepedagogicznych. Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie a 7 stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciele chętnie doskonalą swoje kwalifikacje zawodowe w ramach WDN, oraz szkoleń zewnętrznych. W przedszkolu znajduje się podręczna biblioteczka dla nauczycieli, która jednocześnie służy za gabinet do pracy indywidualnej z dziećmi. Nauczyciele mają dostęp do internetu oraz urządzeń umożliwiających przygotowanie materiałów do zajęć(kserokopiarka, komputer, skaner drukarka). Teren wokół przedszkola  otoczony jest funkcjonalnym ogrodem wyposażonym w bezpieczne urządzenia ogrodowe. Ogród to również obszar zielony z bogatą roślinnością i altanką służącą do zabaw i wypoczynku. Czas pracy przedszkola od 6.15 – 16.15.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje
  je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
  i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
  i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

MISJA PRZEDSZKOLA

NASZE PRZEDSZKOLE

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

SPECYFIKA PRACY PRZEDSZKOLA

Zajęcia obowiązkowe, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, rytmika, j.angielski (2 razy w tygodniu).

CELE GŁÓWNE

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności indywidualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
 • Wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy.
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek.
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 • Troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny i sprawność ruchową, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych.
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 • Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej.
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w szkolnym kształceniu.
 • Kształcenie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania.
 • Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.
 • Budzenie zainteresowań pięknem i historią naszego regionu i kraju.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upamiętnianie ważnych wydarzeń państwowych.
 • Szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych ludzi innych ras,
 • Podnoszenie jakości pracy przedszkola poprzez promocję w szerszym środowisku.
 • Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.
 • Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.

KRYTERIA SUKCESU

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej i działalności przedszkola.
 • Zaciśnianie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 • Upowszechnianie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Stałe wzbogacenie przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • Upowszechnianie i akceptacja praw dziecka.
 • Poprawa stanu terenu wokół przedszkola.

PLANOWANE DZIAŁANIA

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Kształtowanie nawyków samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku .A w szczególności opanowania czynności samoobsługowych.
 • Zapewnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez kontakt z literaturą i sztuką. Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.
 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i przedszkolu – realizacja programów profilaktycznych.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci : porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
 • Obchodzenie rocznic i świąt państwowych.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia słów mój kraj, moja ojczyzna, zaznajomienie z godłem i barwami państwowymi poprzez naukę wierszy patriotycznych.
 • Udział w zbiórkach charytatywnych.
 • Uczestniczenie w konkursach plastycznych, sportowych i intelektualnych.
 • Angażowanie rodziców w proponowane działania przedszkola.

METODY PRACY

 • PODAJĄCE(przyswajanie ): opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem.
 • PROBLEMOWE (odkrywanie): gry dydaktyczne, giełda pomysłów- burza mózgów, inscenizacja.
 • METODY AKTYWIZUJĄCE (przeżywanie): drama, wystawa, pokaz.
 • METODY PRAKTYCZNE (działanie): ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne.

SYSTEM MOTYWACJI DZIECI DO NABYWANIA ZACHOWAŃ POŻADANYCH

Nauczyciel przedszkola ma obowiązek zapoznać wychowanków z ich prawami i obowiązkami, aby byli świadomi jakie ich zachowania mogą być nagradzane. W celu zmotywowania dzieci do właściwych zachowań stosuje się wobec nich system nagród .

Nagrodą może być:

 • pochwała nauczyciela przedszkola wobec społeczności dziecięcej;
 • pochwała dyrektora wobec społeczności dziecięcej;
 • dyplom uznania lub list pochwalny;
 • nagroda rzeczowa.
 • przydział funkcji

Za nie przestrzeganie obowiązków dziecko może również zostać ukarane.

Karą może być:

 • upomnienie przez nauczyciela ;
 • upomnienie przez dyrektora.
 • brak nagrody;
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji;
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy;
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu dziecka.

STSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

Badanie umiejętności dzieci:

 • diagnoza wstępna ( od pierwszego września do piętnastego października)
 • diagnoza półroczna ( przeprowadzona w styczniu)
 • diagnoza końcowa ( przeprowadzona w czerwcu)

Badanie poziomu umiejętności dzieci odbywa się za pomocą arkusza obserwacji dziecka.

Wyniki badań (poziom opanowanej wiedzy i umiejętności dzieci) dokumentuje się na kartach obserwacji.

Rodzice potwierdzają zapoznanie się z wynikami badań podpisem na karcie obserwacji.

Nauczyciel robi zestawienie zbiorcze ustalonych wyników poziomu umiejętności dzieci z całej grupy i przedstawia je na radzie pedagogicznej wraz z wnioskami do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy);
 • teczek prac;
 • arkusz obserwacji rozwoju dziecka;
 • gazetki przedszkolnej, zdjęć.

SYSTEM OBSERWOWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

Nauczyciele stosują ewaluacje własnej pracy(samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • rozmów z nauczycielami, rodzicami;
 • hospitacji;
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności;
 • wiedzy i postaw;
 • arkuszy samooceny nauczyciela;
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badań osiągnięć dzieci, nauczycieli jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na radach pedagogicznych analityczno-oceniajacych odbywających się według harmonogramu rad.

SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI

Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu. Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli.

Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się:

 • na zebraniach grupowych;
 • w rozmowach indywidualnych;
 • poprzez wgląd do dokumentacji;
 • na zajęciach otwartych;
 • poprze udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

ZASADY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI

Współpraca nauczycieli w naszym przedszkolu odbywa się w oparciu o następujące formy:

 • praca w zespołach ;
 • praca warsztatowa na radach pedagogicznych;
 • wymiana doświadczeń drogą mailową.

ZASADY WSPÓLPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZINĄ DZIECKA

 • Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń;
 • Informowanie rodziców o sposobach i możliwościach otrzymywania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola.
 • Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 • Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

ZASADY WSPÓLPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 • Organizowanie wyjść na imprezy poza-przedszkolne: hala sportowa,  teatr;
 • Współpraca z PPP,  szkoła podstawową, biblioteką, galerią DOK, władzami samorządowymi.
 • Podtrzymywanie tradycjo organizowania dni otwartych.
 • Udział w konkursach gminnych ogólnopolskich;
 • Włączanie się przedszkola w różnorodne akcje charytatywne;
 • Akcje ekologiczne na rzecz naszego miasta.
 • Współpraca z mediami (Kurier Gmin, telewizja dolnobrzeska).

PROMOCJA PLACÓWKI

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów.
 • Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym.
 • Prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej.
 • Organizacja uroczystości.
 • Dbałość o estetykę otoczenia.
 • Wydawanie gazetki przedszkolnej Balbinka

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Realizacja programu umożliwi wyposażenie „małego człowieka” w bogaty bagaż zasad i norm postępowania w codziennym życiu, wpłynie na ukształtowanie właściwych postaw, rozwinie uczucia patriotyzmu oraz umożliwi poznanie tradycji rodzinnych i narodowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1.Plan pracy przedszkola jest otwarty i opracowywany na każdy rok szkolny.
 • 2.Plan pracy przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w statucie.
 • 3.Plan pracy zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 • REALIZACJA KONCEPCJI PRZEDSZKOLA

  opiera się na

  • 1.Programie wychowawczym.
  • 2.Programie profilakttycznym.
  • 3.Programie adaptacyjnym.
  • 4.Rocznym planie pracy.
  • PLAN PRACY

   Modyfikacja koncepcji pracy przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 podjęta na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 15.09.2016