Get Adobe Flash player

ZFŚS

 

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3

W BRZEGU DOLNYM

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 8 /2018

Dyrektora P- 3 w Brzegu Dolnym

z dnia 10.04.2018r

 

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

   PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3     

  W BRZEGU DOLNYM

 

Podstawy prawne wydania regulaminu:

 • Ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych- Dz. U. 2017r. poz. 2191),
 • Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych- U. z 2015r., poz. 1881),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela – Dz. U z 2017 poz. 1189 ),
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U z 2018 r. poz. 200).
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009r. nr 43 poz. 349).

Na podstawie powyższych przepisów prawa tworzy się w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Brzegu Dolnym Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwany dalej Regulaminem.

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 • 1
 1. Regulamin określa zasady tworzenia i przeznaczenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu funkcjonującego w Przedszkolu Nr 3 w Brzegu Dolnym zwanego dalej zakładem pracy lub pracodawcą.
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Fundusz – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

Regulamin- należy przez to rozumieć Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Nr 3 w Brzegu Dolnym

 

Pracodawca – Przedszkole Samorządowe Nr 3  w Brzegu Dolnym

Związki zawodowe – zakładowe organizacje związkowe posiadające uprawnienia organizacji związkowej na podstawie art. 251 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych,

Reprezentatywne organizacje związkowe – zakładowe (międzyzakładowe) organizacje związkowe zrzeszające odpowiednią ilość członków, będących pracownikami zakładu, wymaganą do uzyskania reprezentatywności zakładowej zgodnie z art. 24125a Kodeksu pracy,

 

Pracownicy- osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania lub mianowania w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,

Emeryci i renciści byli pracownicy zakładu – osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty (z tytułu niezdolności do pracy), dla których ostatnim miejscem pracy przed przejściem na emeryturę lub rentę było Przedszkole Nr 3 w Brzegu Dolnym

Komisja Socjalna – zespół tworzony przez Pracodawcę do uzgodnienia przyznawanych, w oparciu o Regulamin Funduszu, świadczeń osobom uprawnionym, oraz innych zadań wymienionych w Regulaminie.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 2
 1. W Przedszkolu Samorządowym Nr 3 tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  zwany dalej funduszem z:
 1. corocznego odpisu podstawowego w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (w przeliczeniu na pełny etat) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej,
 2. corocznego odpisu podstawowego dla nauczycieli będących emerytami            i rencistami w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent,
 3. corocznego odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego w wysokości 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą;
 4. zwiększenia o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego , na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki;
 1. Środkami Funduszu administruje pracodawca.
 2. Środki ZFŚS gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
 3. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
 • 3
 1. W skład Komisji Socjalnej wchodzą po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez każdą z działających w zakładzie organizacji związkowych i uprawnioną do zajmowania stanowiska w jej imieniu w sprawach dotyczących przyznawania indywidualnych świadczeń socjalnych osobom uprawnionym.
 2. Działalność socjalna realizowana jest na podstawie rocznego planu przychodów i wydatków socjalnych, ustalonego do 31 marca każdego roku przez Pracodawcę w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
 3. Komisja zbiera się na posiedzeniach raz na kwartał ( trzecim miesiącu każdego kwartału) z wyłączeniem  okresu wakacyjnego- lipiec, sierpień, a w szczególnych przypadkach – częściej. Z posiedzenia sporządza się protokół, który zostaje podpisany przez uprawnionych przedstawicieli związków zawodowych i pracodawcę.
 4. Prowadzona jest dokumentacja udzielonych świadczeń.
 5. Podział funduszu może w trakcie roku ulec zmianie po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
 6. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego. Świadczenie socjalne finansowane z Funduszu nie jest świadczeniem należnym i ma charakter uznaniowy.  Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone odmownie nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek świadczenia z tego tytułu w późniejszym terminie. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego.
 7. Rozpatrzone odmownie wnioski osób uprawnionych nie wymagają uzasadnienia, a decyzja Pracodawcy jest ostateczna.
 8. Treść regulaminu jest ogólnie dostępna.
 9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.
 • 4

 

 1. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu przyznawane są osobom uprawnionym na ich wniosek.
 2. Przyznawanie świadczeń z funduszu, w oparciu o Regulamin, odbywa się na wniosek: samego uprawnionego, bezpośredniego przełożonego lub organizacji związkowej i jest uzgadniane ze związkami zawodowymi w ramach działającej Komisji Socjalnej, a następnie zatwierdzane do wypłaty przez pracodawcę, co oznacza, że uzgodnienie to wyczerpuje ustawowy obowiązek wynikający z art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.
 • PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

 • 5

 

 1. Ze środków Funduszu wyodrębnia się świadczenia urlopowe dla nauczycieli proporcjonalnie do przepracowanego w ciągu roku okresu pracy i części etatu.
 2. Świadczenie może być wypłacone przed urlopem albo po jego zakończeniu, jednak nie później niż do 31 sierpnia każdego roku.
 3. Środki  ZFŚŚ przeznacza się na:
  1. udzielanie pomocy socjalnej- rzeczowej lub finansowej;
  2. pomoc finansową na cele mieszkaniowe w formie pożyczek zwrotnych.
 • 6

 

 1. Środki Funduszu na udzielanie pomocy socjalnej- rzeczowej lub finansowej przeznacza się na:
 • 1) świadczenie pieniężne w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie wiosenno- letnim,
 • 2) świadczenie pieniężne w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie zimowym,
 • 3) zapomogi pieniężne o charakterze losowym, udzielane w szczególności z powodu: zdarzenia losowego oraz trudnej sytuacji materialnej.
 1. Środki Funduszu przeznaczone na pomoc finansową na cele mieszkaniowe są wydatkowane na pożyczki na cele mieszkaniowo- remontowe.
 1. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

 • 7
 1. Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby:
 • pracownicy Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym zatrudnieni na podstawie mianowania lub  umowy o pracę (w całym okresie zatrudnienia), bez względu na wymiar czasu pracy, rodzaj umowy o pracę (np. na czas określony, czas nieokreślony, na czas zastępstwa)  i staż pracy z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych, innych niż urlopy wychowawcze,
 • emeryci i renciści dla których Przedszkole Nr 3 była ostatnim zatrudniającym pracodawcą, bezpośrednio przed uzyskaniem przez nich statusu emerytura lub rencisty,
 • osoby objęte świadczeniami przedemerytalnymi/kompensacyjnymi, dla których zakład pracy był ostatnim miejscem pracy przed odejściem na w/w świadczenie.
 • emeryci i renciści- nauczyciele zlikwidowanych szkół oraz byli pracownicy niepedagogiczni, którym organ prowadzący  wskazał Przedszkole Nr 3 w Brzegu Dolnym jako miejsce naliczania odpisu- do objęcia ich Funduszem.
 • członkowie rodzin osób wymienionych w ust.1, pkt.1 i 2 – na wniosek pracownika wyłącznie w zakresie o którym mowa w § 6, ust.1, pkt.3.
 • Członkami rodzin pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, są:
  1. współmałżonek,
  2. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej- nie dłużej niż do  dnia ukończenia 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole  nadal – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia ( jeżeli nie pracują),
  3. dzieci wymienione w ppkt b , jeżeli w stosunku do nich orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności- bez względu na wiek.
 1. Uprawnienia do korzystania z Funduszu, jako członkowie rodziny, tracą osoby wymienione w ust. 1 pkt. 6 w przypadku wstąpienia w związek małżeński.
 1. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

 

 • 8
 1. Nauczyciele będący emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dostarczają do sekretariatu przedszkola w terminie do 30 marca każdego roku, aktualne decyzje o waloryzacji pobieranych przez siebie emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, co wynika z art. 53 ust 2 Karty Nauczyciela.
 1. Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z pomocy Funduszu.
 2. Przez trudną sytuację materialną należy rozumieć sytuację, gdy miesięczny dochód brutto na członka rodziny ( wyliczony zgodnie z zasadami podanymi poniżej) nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 100% minimalnego wynagrodzenia, gdy uprawniona do pomocy z Funduszu jest jedna osoba.
 3. Podstawę do przyznania i ustalenia wysokości świadczenia z Funduszu stanowi średni miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny osoby uprawnionej, osiągnięty jako suma dochodów za rok poprzedni uzyskany przez uprawnionego ubiegającego się o świadczenie, podzielony przez 12 i podzielony przez liczbę uprawnionych do korzystania z Funduszu członków rodzinydochód z  tytułu zatrudnienia, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów, zasiłku dla bezrobotnych, emerytur i rent wraz ze wszystkimi dodatkami (z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego, zasiłków ubezpieczenia społecznego, innych świadczeń rodzinnych), oraz dochodów z gospodarstwa rolnego.  Dochód brutto musi być zgodny z danymi z rocznego rozliczenia z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT składany do Urzędu Skarbowego) za rok poprzedni.
 4. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z indywidualnych świadczeń finansowanych z Funduszu są zobowiązane złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia  każdego roku, do Pracodawcy oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej  i materialnej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wymóg ten nie dotyczy osób zatrudnionych w trakcie roku, tj. po 30 kwietnia – osoby te składają informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wraz z pierwszym wnioskiem o przyznanie świadczenia socjalnego, jaki w danym roku składają do pracodawcy.
 5. Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w ust.5, lub złożyła ją po terminie, albo niekompletną, nie będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem zdania drugiego ust. 5, korzystać ze świadczeń z Funduszu (za wyjątkiem świadczeń, o których mowa w §6 ust.1, pkt.3) finansowanych z Funduszu.
 6. Osoba, której sytuacja życiowa uległa zmianie po złożeniu informacji, o których mowa w ust.5 jest zobowiązana do niezwłocznego (nie później niż 30 dni od wystąpienia zmiany) poinformowania Pracodawcy o tym fakcie.
 7. Do końca kwietnia danego roku świadczenia z Funduszu są przyznawane w oparciu o złożoną informację z roku poprzedniego, chyba że uprawniony złoży wcześniej nową informację.
 8. Podstawą przyznania pomocy socjalnej finansowanej z Funduszu jest złożenie wniosku przez osobę uprawnioną.
 9. Oświadczenie jest dokumentem w świetle art. 245 k.p.c., a prawdziwość danych w nim zawartych potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie może być weryfikowana w trybie art.. 253 k.p.c.
 10. Oświadczenie i wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu powinny być składane do Dyrektora Przedszkola Nr 3 na formularzach dostępnych w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej pod adresem:  www.balbinka.brzegdolny.pl
 11. Pracodawca rozpatrując wnioski o przyznanie świadczenia finansowanego z Funduszu,  może w sytuacjach budzących wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych w oświadczeniu lub we wniosku (zał. nr 1,4,5 do Regulaminu) zażądać od składającego takie oświadczenie  lub wniosek, dokumenty potwierdzające te dane (np. kopię rozliczenia rocznego na druku PIT, zaświadczenie o dochodach pracownika z innego zakładu, dochodach współmałżonka, dziecka lub innego uprawnionego do korzystania z funduszu członka rodziny; zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły; decyzję Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub o przyznaniu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku; decyzję o przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku- świadczenia przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną itp.). Nieprzedłożenie tych dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia żądania, jest równoznaczne z brakiem złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, co stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia.
 12. Osoba korzystająca ze świadczeń Funduszu, która złożyła oświadczenie  niezgodne z prawdą lub przedłożyła sfałszowany dokument jest zobowiązana do zwrotu uzyskanego nienależnie świadczenia. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia o wysokości dochodów jest podstawą do wykluczenia uprawnionego z możliwości korzystania z Funduszu w następnym roku kalendarzowym.
 13.  Wymagane przez Pracodawcę złożenie informacji o sytuacji życiowej i rodzinno – materialnej pracownika w celu ustalenia wysokości świadczenia pozostaje w zgodzie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 1. ZASADY FINANSOWANIA POMOCY Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

 • 9

 

Pomoc z ZFŚS przyznawana osobom uprawnionym do korzystania ze środków tego Funduszu udzielana jest w następującym zakresie:

 1. Świadczenie pieniężne w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie wiosenno- letnim:
 • Ze świadczenia mogą korzystać pracownicy oraz emeryci i renciści, byli pracownicy, którzy złożą prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, w terminie do 10 maja,
 • Świadczenie wypłacane jest w terminie do 10 czerwca w wysokości uzależnionej od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wnioskodawcy.
 1. Świadczenie pieniężne w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie zimowym:
 • Ze świadczenia mogą korzystać pracownicy oraz emeryci i renciści, byli pracownicy, którzy złożą prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, w terminie do 15 listopada,
 • Świadczenie wypłacane jest w terminie do 10 grudnia w wysokości uzależnionej od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wnioskodawcy.
 1. Zapomogi socjalne – losowe i doraźne:
 • Ze świadczeń mogą korzystać wszystkie osoby uprawnione znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej z przyczyn losowych ( nie pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych) lub potrzebujące doraźnej pomocy, na ich umotywowany wniosek. Wzór wniosku o przyznanie zapomogi z powodu trudnej sytuacji materialnej stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. Wzór wniosku o przyznanie zapomogi z powodu trudnej sytuacji losowej stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu
 • Świadczenia socjalne, finansowane z Funduszu są uznaniową formą pomocy osobom znajdującym się w sytuacji o której mowa w pkt. 1, a ich wysokość i termin przyznania może być uzależniony również od wysokości środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie- Tabela nr 1.
 • Świadczenia przyznawane są w formie pieniężnej lub rzeczowej.
 • Warunkiem uzyskania pomocy wymienionej w pkt.3 jest przedstawienie przez osobę ubiegająca się o taką pomoc wiarygodnego dokumentu potwierdzającego taką sytuację:
 • w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, włamanie, zalanie mieszkania, wypadek powodujący uszczerbek na zdrowiu lub innego zdarzenia losowego) odpowiednie dokumenty: zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie świadka, kopia protokołu szkody itp. (o pomoc można się ubiegać do 3 miesięcy od danego wydarzenia),
 • do wniosku o zapomogę pieniężną z powodu trudnej sytuacji materialnej i życiowej uprawnionego, należy dołączyć rachunki opłat za mieszkanie z ostatniego miesiąca tj.: czynsz, gaz, prąd, wodę zakup opału, rachunki za leki, telefon).
 1. Zapomoga socjalna może być przyznana tej samej osobie jeden raz w roku kalendarzowym, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności przemawiające za częstszym przyznaniem świadczeń. Postanowienie nie dotyczy rzeczowych świadczeń.
 1. Pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczki zwrotnej dla pracownika na zakup mieszkania , remont i modernizację domu lub mieszkania oraz budowę domu i uzupełnienie wkładu mieszkaniowego ,adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe. Pożyczka ta przysługuje tylko pracownikom oraz emerytom i rencistom, byłym pracownikom, po złożeniu odpowiednio wniosku.
 • 10
 1. Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe jest udzielana w formie pożyczki oprocentowanej w wysokości 1% w stosunku rocznym.
 2. Pożyczkę na cele mieszkaniowe może otrzymać pracownik zatrudniony zarówno na czas nieokreślony jak i określony, emeryt, rencista, z tym, że pracownik zatrudniony na czas określony musi spłacić pożyczkę w czasie trwania umowy o pracę.
 3. Warunkiem przyznania następnej pożyczki jest całkowita spłata pożyczki poprzednio udzielonej.
 4. W przypadku udzielonej pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe umorzyć można w przypadku śmierć pracownika.
 5. Podstawą do przyznania pożyczki jest odrębna umowa osoby uprawnionej z poręczeniem dwóch żyrantów, zatrudnionych na czas nieokreślony .
 6. Pożyczkę spłaca się w miesięcznych ratach. Raty pożyczki będą regulowane u pracownika z bieżącego wynagrodzenia za płacę, zasiłku z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z ubezpieczeń społecznych.
 7. Pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie spłacanych rat pożyczki z wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego.
 8. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku:
 • rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 § 1 Kodeksu pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
 • rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem,
 1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w drodze porozumienia stron lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (art.361p.), a także osób przechodzących na emeryturę i rentę lub świadczenie przedemerytalne, warunki i zasady spłaty pożyczki ustala Pracodawca.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 11
 1. Postanowienia regulaminu wraz z załącznikami podaje się do wiadomości ogółu pracowników.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Regulamin jest ogólnie dostępny wszystkim uprawnionym w sekretariacie przedszkola, oraz na stronie internetowej www.balbinka.brzegdolny.pl
 4. Nie wolno udostępniać osobom postronnym regulaminu- stanowi on dokument przedszkola.
 5. Środkami Funduszu administruje dyrektor przedszkola.
 6. Dyrektor przedszkola prowadzi kartę świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników przedszkola, w których ewidencjonuje wysokość i rodzaj przyznanych osobom uprawnionym świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 7. Zmiany do Regulaminu Funduszu wprowadza  się każdorazowo aneksem, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 10 kwietnia 2018 r.
 9. Traci moc dotychczasowy regulamin ZFŚS –  Przedszkola Samorządowego Nr 3 z dnia 10.03.2015 roku.
 • 12

 

Częścią Regulaminu, jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:

 1. załącznik nr 1 –Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS.
 2. załącznik nr 2 – wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie wiosenno- letnim.
 3. załącznik nr 3 – wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie zimowym.
 4. załącznik nr 4- wniosek o wypłatę zapomogi z tytułu trudnej sytuacji materialnej
 5. załącznik nr 5 – wniosek o wypłatę zapomogi losowej
 6. załącznik nr 6 – tabela dofinansowania wysokości pomocy socjalnej w związku z trudną sytuacja materialną, życiową i rodzinną
 • 13