Get Adobe Flash player

Do pobrania

REGULAMINY

Regulamin Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym został znowelizowany w dniu 12 maja 2022 r. i wprowadzony Zarządzeniem nr 24/2021/2022 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 2/2012

z dnia 13.02.2012

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH

I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA

DZIECI W PRZEDSZKOLU

PODSTAWA PRAWNA:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. KN (dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź.zm)

• Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz.1384 z poź. zm.)

• Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624;  z 2002 r. Nr 10, poz. 96; z 2003 r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz.75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222 z poź zm.)

• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

• Statut przedszkola.

CEL  PROCEDURY –  zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w przedszkolu.

§ 1

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
 3. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które określają instrukcje BHP i ppoż.
 4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci mu powierzonych, a w przypadku ich narażenia na niebezpieczeństwo ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
 5. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie przez rodziców w szatni zapasowych części garderoby.
 6. Zabrania się zakładania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz biżuterii, w tym łańcuszków i bransoletek.
 7. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci jedynie pod opieką nauczycieli.
 8. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, parku itp. nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie.
 9. Dzieci przemieszczają się z przedszkola na teren i poza nim jedynie w kolumnach. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia liczebności grupy.
 10. Każde wyjście nauczyciela z dziećmi poza teren przedszkola jest odnotowywane w zeszycie wyjść.
 11. Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 12. Sprzęt zabawowy w ogrodzie przedszkolnym podlega codziennej kontroli przez konserwatora.
 13. Wszelkie uwagi co do sprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać do dyrektora.
 14. Dzieci podlegają nieprzerwanej opiece sprawowanej przez nauczyciela – zabrania się  pozostawiania dzieci bez opieki, nawet na chwilę.
 15. Nie wolno podczas dnia samowolnie wychodzić z Sali.
 16. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek, sprzętu i wyposażenia znajdującego się w jego Sali i pomieszczeniach przyległych.
 17. Nauczyciel ustala wraz z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża je, zapoznaje z nimi rodziców dzieci.
 18. W czasie godzin dydaktycznych nauczyciel nie wykonuje czynności niezwiązanych z opieką nad dziećmi, jego uwaga skupiona jest wyłącznie na nich.

§ 2

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa Statut Przedszkola.

§ 3

ZDROWIE

 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
 2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby nie należy przyprowadzać do przedszkola.
 3. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 4. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 6. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
 7. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystapienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m.in. uporczywy kaszel, katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
 8. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konsultacji lekarskiej.
 9. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
 10. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzielaniem pomocy przed -medycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także powiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
 11. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkolem prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 12. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.
 13. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.
 14. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach, wycieczkach. Przedszkole zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym ( nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali),
 15. Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
 2. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych oraz wszystkich pracowników przedszkola.
 3. Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Procedura wchodzi w życie Zarządzeniem Nr 2 w dniu 13.02.2012
Procedura bezpieczeństwa

Procedura postępowania na wypadek spozycia alkoholu
PROCEDURA dopuszczania programów

Ramowy rozkład dnia – 4 latki

Balbinka 2015 wyd.1

 

Artykuły do poczytania:
Eksperymentuję w domu
Matematyka w przedszkolu
Warto dzieciom czytać książki