Get Adobe Flash player

Polityka Prywatności

I. WSTĘP

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi świadczone w ramach strony internetowej prowadzonej pod adresem www.balbinka.brzegdolny.pl

II.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest

Przedszkole Samorządowe Nr 3 , mające siedzibę przy ulicy Przedszkolnej 1, 56-120

w Brzegu Dolnym.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail przedszkole3bd@poczta.onet.pl lub poprzez adres korespondencyjny wskazany wyżej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,  a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem: zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

III. DANE OSOBOWE

Państwa dane  osobowe lub dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  (RODO art.6, ust. 1 lit. C oraz art.9 ust. 2, lit. g ), w związku z przepisami m. in Prawo oświatowego, Ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także Statutu Przedszkola, w szczególności w celu:

 • realizacji wychowania przedszkolnego, w tym stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
 • prowadzenie dziennika zajęć, księgi ewidencji i innej dokumentacji wychowania przedszkolnego wymaganej przepisami prawa,
 • weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci,
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wydawanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz zaświadczeń,
 • organizacji wycieczek,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśnienia ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką Przedszkola,
 • zapewnienia odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki, miejsca do spożywania posiłków, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz szatni,
 • organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla dzieci.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania Twoich danych zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Kryteria ustalania okresu przetwarzania danych są następujące:

a) jeżeli podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda – okres przechowywania danych osobowych trwa dopóki nie ustąpi cel przetwarzania lub dopóki nie wycofasz zgody w zakresie przetwarzania Twoich danych;

b) jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora – okres przechowywania danych osobowych jest zależny od okoliczności wskazujących na istnienie interesu po stronie Administratora;

c) jeśli podstawa przetwarzania jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – okres przechowywania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na Administratora obowiązek przechowywana danych.

 • Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych są przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych.

Uprawnienia Użytkownika w stosunku do jego danych osobowych

 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa, które może wykonać, kontaktując się przez adres e-mail:

a) prawo dostępu do danych – Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza dane osobowe, które go dotyczą oraz do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, którymi dysponuje Administrator,

b) prawo do sprostowania danych – Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych,

c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, kiedy, między innymi, nie są one już potrzebne do celów, do których zostały zebrane,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń,

e) prawo do przenoszalności – Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazać je innemu podmiotowi, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany,

f) prawo do sprzeciwu – Użytkownik może sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o interes publiczny lub uzasadniony interes, którymi kieruje się Strona, w tym wobec profilowania. W takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń,

g) prawo do wycofania zgody – Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,

h) prawo do wniesienia skargi – Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień wystąpisz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania terminie jednego miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych 3 (trzech) miesięcy, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 • Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na stronie przedszkola nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Pliki  cookies wykorzystywane są jedynie do zapewnienia działania zaplecza strony internetowej (logowanie)i dotyczą tylko pracowników przedszkola.

Strona przedszkola zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www przedszkola.

Przedszkole przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę www.balbinka.brzegdolny.pl

Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony przedszkola. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Zmiana

 Polityki Prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności , wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.