Get Adobe Flash player

Komunikaty dla rodziców wychowanków Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym

Informacja dla rodziców i uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola/szkoły oraz o stosowanych formach i metodach kształcenia w okresie czasowego ograniczenia jego/jej funkcjonowania

 

Szanowni Państwo!

 

Jako Dyrektor przedszkola do której uczęszczają Państwa dzieci, dołożę wszelkich starań, aby umożliwić im kontynuowanie nauki w formie nauczania na odległość. W obecnej sytuacji Państwa – rodziców – rola nabiera nowego znaczenia.

 

Zachęcam do komunikowania się z przedszkolem w zakresie organizacji zdalnego nauczania oraz, jeżeli to możliwe, do udzielania pomocy nauczycielom i dzieciom przedszkola

 

W związku z czasowym zawieszeniem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, poprzez zamknięcie Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w oparciu o zapisy rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzam w przedszkolu/szkole w dniach od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. obowiązkowe nauczanie zdalne.

Realizacja zadań przedszkola odbywać się będzie obecnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które nie wymagają osobistego kontaktu dziecka/rodzica z nauczycielem oraz dają możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez przedszkole i nauczycieli.

 

Nauczyciele przedszkola w wymienionym okresie czasu realizować będą zajęcia z dziećmi zdalnie z wykorzystaniem materiałów:

-        dostępnych na stronach MEN oraz Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

-        dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

-        prezentowanych w programach i na stronach internetowych publicznej telewizji i radiofonii.

 

Nauczyciele przedszkola realizować będą zajęcia w ramach dotychczas obowiązującego w roku szkolnym 2019/2020 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi albo na ich rzecz.

 

Kształcenie zdalne będzie realizowane w następujących formach:

-        w formie konsultacji wspomaganej komputerem – uczenie się kierowane przez nauczyciela w czasie rzeczywistym w dniach powszednich od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15-13.15

-        za pomocą korespondencyjnej wymiany materiałów szkoleniowych oraz konsultowanie się dziecka z nauczycielem różnymi sposobami komunikacyjnymi (telefon, poczta elektroniczna) w czasie rzeczywistym,

-        nauczanie w formie systemu telekonferencyjnego, tj. przez grupowego facebook

 

Nauczyciel, przedstawiając  nowy materiał, będzie dawał rodzicom dzieci wskazówki, jak wykonać zadanie jak pomóc w zabawie i wytłumaczyć nowy materiał.

 

O możliwych formach pracy zdalnej lub o innych sposobach pracy każdego wychowanka przedszkola  poinformują jego wychowawczynie .

 

Nauczyciele będą utrzymywać kontakt z rodzicami, korzystając z telefonu, Facebooka, sms, strony internetowej przedszkola www.balbinka.brzegdolny.pl  poczty elektronicznej by wspierać ich w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Dyrektor

Aleksandra Cieśla

REKRUTACJA

Szanowni Rodzice, poniżej znajdują się listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

lista – Przyjęci (3)

lista – Przyjęci i nieprzyjęci (1)

lista – Nieprzyjęci z pierwszej preferencji (1)

Szanowni Rodzice

W związku z przedłużeniem przez Premiera restrykcji służących ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa

placówki oświatowe są zamknięte do 26 kwietnia 2020r.

Nadal pracujemy z Państwa dziećmi zdalnie, co oznacza  dalszą współpracę online w zakresie wspierania rozwoju Państwa dzieci.

 

Przypominamy, że społeczna kwarantanna została przedłużona do 19 kwietnia, od 16 kwietnia rząd wprowadził obowiązek noszenia maseczek lub zakrywania twarzy np. chustą w przestrzeni publicznej.

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa, ograniczmy wychodzenie z domów do niezbędnego minimum.

#zostańwdomu

 

Wielkanoc to piękne, wiosenne, przynoszące nadzieję Święta. W tym roku, pomimo tego że uwaga skupiona jest na czymś innym, nie zapominajmy o Świętach Wielkanocnych.

 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,

radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,

smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a także odpoczynku w rodzinnym gronie.

Niech każdy z nas wykorzysta

ten okres czasu jak najlepiej.

REKRUTACJA

Szanowni Rodzice!!!!

Poniżej znajdują się listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Lista kandydatów zakwalifikowanych do jednostki grupy

WAŻNA   INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego Nr 3  są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do placówki  w terminie do 08.04.2020 godz.1500.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce.

Potwierdzenie woli uczęszczania znajdziecie Państwo poniżej :

Potwierdzenie woli

Wypełnione potwierdzenie woli prosimy odsyłać drogą elektroniczną na adres:

przedszkole3bd@poczta.onet.pl

Poradnik kształcenia na odległość MEN

Drodzy Rodzice!

Dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkół i placówek do których uczęszczają Państwa dzieci, dokładają wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość. W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia.

Zachęcamy do podjęcia współpracy i komunikowania się ze szkołą w zakresie organizacji zdalnego nauczania, jeżeli to możliwe również do udzielania pomocy nauczycielom i uczniom szkoły.

Przekazujemy kilka wskazówek, które mogą być pomocne w kształceniu na odległość. Narzędzia i aplikacje wykorzystywane do kontynuowania nauki na odległość, mogą także wspierać rozwijanie pasji oraz zainteresowań Państwa dzieci i na stałe stać się ważnym elementem ich kształcenia.

Rodzicu,

1. W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten  szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych.

2. Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery grupy:

a. edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura),

b. sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki/rozciągania,

c. dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną,

d. rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe.

3. Nauka w domu, w sposób bardziej samodzielny, staje się rzeczywistością. Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej pracy.

4. Pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami. Udostępnij im swój numer telefonu, adres mailowy, korzystaj z dziennika elektronicznego, sprawdzaj stronę internetową szkoły.

5. Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia na odległość, np. trudności techniczne, zasoby i możliwości sprzętowe dostępne dla Twojego dziecka.

6. Pomóż dziecku, szczególnie w przypadku dzieci młodszych, zorganizować warunki do nauki w domu – kącik, pomieszczenie, dostęp do komputera, tablet itd.

7. Wspólnie z dzieckiem ustalcie godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem (zabawa, sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami, np. prace w domu na rzecz rodziny.

8. Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj za pilność, systematyczność i samodzielną naukę.

9. Pomóż dziecku w pobieraniu materiałów, zrozumieniu poleceń.  Motywuj do samodzielnego rozwiązania zadań, doradź, w jaki sposób ma przechowywać pobrane materiały i swoje rozwiązania.

10. Jeżeli Twoje dziecko zdaje w tym roku egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny lub egzamin zawodowy, zachęć do skorzystania z materiałów publikowanych przez CKE, w tym z próbnych testów.

11. Zwróć szczególną uwagę dziecka na bezpieczne korzystanie z internetu. Przydatne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci znajdziesz w dalszej części poradnika, jak również na stronie https://ose.gov.pl/pakietyedukacyjne

12. Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o podejmowanych przez nie aktywnościach.

13. Sprawdź komunikaty publikowane na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczące planowania i realizacji nauki zdalnej:  https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna  https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu  https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach nie oznacza że dzieci i najmłodsi uczniowie przestają kontynuować proces wychowania i kształcenia. W tym czasie, dla wpierania rozwoju dzieci, trzeba realizować konkretne zadania zapisane w podstawie programowej.

Zadania te zobowiązują nauczyciela-wychowawcę do kontaktu z rodzicami, aby razem z nimi ustalić sposób i zakres realizowania działań edukacyjnych. W tym celu nauczyciele powinni zadbać o kontakt z rodzicami, wykorzystując np.: a. stronę internetową przedszkola / szkoły, b. komunikatory, profile przedszkoli, szkół, c. kontakt telefoniczny.

Nauczyciele wspólnie z rodzicami powinni określić najdogodniejszą formę wzajemnego kontaktu, która pozwoli im na rozważne i odpowiedzialne zorganizowanie w warunkach domowych odpowiednich form wspierania rozwoju dzieci.

Obecna sytuacja sprawia, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej powinna być realizowana – przy współpracy nauczyciela i rodziców – w warunkach edukacji w domu rodzinnym.

PRZEDSZKOLE

Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu. W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi. Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych. Pobyt w domu może być także okazją do prowadzenia rozmów z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk.

Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa.

Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Za pośrednictwem strony internetowej przedszkola/szkoły lub innej formy komunikacji nauczyciel może udostępnić rodzicom:

a. propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;

b. konkretną propozycję opracowaną na potrzeby grupy jego dziecka, adekwatną do realizowanego programu;

c. opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;

d. linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programów, zabaw on-line.

Materiały powinny być udostępniane w rozsądnej ilości i odpowiednich odstępach czasowych.

Istotną rolę w tworzeniu warunków do edukacji przedszkolnej w domu, odgrywa współdziałanie nauczycieli z rodzicami. Formy kontaktu z rodzicami, które mają być pomocą, wsparciem ich działania, nauczyciel powinien ustalić bezpośrednio z rodzicami. Pamiętajmy, że wspieranie aktywności dzieci nie jest zadawaniem zadań i ćwiczeń do obowiązkowego wykonania. Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno się także umożliwić dziecku zaspokajanie potrzeb aktywności fizycznej, np. poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.

 

Wskazówki dla Rodziców znajdują się w zakładce PRACA ZDALNA

Drodzy Rodzice i Nauczyciele

Przedszkole P-3  od 25 marca 2020 r. rozpoczyna realizację podstawy programowej. Kontakt nauczycieli z Państwem odbywać się będzie za pośrednictwem: strony internetowej www.balbinka.brzegdolny.pl, sms, poczty e-mail, Facebooka, telefonu.

Zgodnie z rozporządzeniem każdy nauczyciel P-3 ma obowiązek poinformowania  Rodziców  naszych wychowanków o dostępnych materiałach, a także możliwościach, sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Została również udostępniona przez MEN bezpłatna platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl  na której umieszczane są bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy rodziców do odkrywania  znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystania.

Ponadto TVP rozpoczęła nadawanie programu pt. Domowe przedszkole z którego można skorzystać od 9.00 – 1300.

Drodzy rodzice zadbajcie o siebie i swoje pociechy abyśmy się mogli ponownie spotkać w bezpiecznej przestrzeni przedszkolnej.

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.

A. Cieśla

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu Dolnego

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. szkoły będą prowadziły kształcenie na odległość. Jest to oczywiście związane z działaniami, które mają na celu ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z epidemią koronawirusa. Najważniejsze informacje dla Państwa:

1. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły.

2. W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

3. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Dyrektorzy naszych szkół już rozpoczęli przygotowania do organizacji takiego kształcenia. W ostatnich dniach docierały do mnie informacje o tym, że dzieci są przeciążone zadawanym materiałem. Zrobimy wszystko, by zdalna nauka była przygotowana właściwie, zgodnie z możliwościami uczniów. Jest to trudna sytuacja dla nas wszystkich. Nie mamy doświadczeń, dlatego proszę o wyrozumiałość. Dyrektorzy szkół będą udzielali Państwu informacji na temat zdalnej nauki na bieżąco. Do dyrektorów i wychowawców powinny trafiać Państwa uwagi, które pozwolą usprawnić zdalne nauczanie. Wiem, że ta sytuacja i przedłużająca się kwarantanna jest trudna także dla naszych najmłodszych mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, że dla dzieci i młodzieży bardzo ważny jest kontakt z rówieśnikami, wychowawcami i nauczycielami. Jednak wiemy, że uchronienie dzieci przed chorobą jest zadaniem nadrzędnym. Dlatego apeluję do młodych ludzi – zostańcie w domach.

Paweł Pirek

 

Ważne informacje:

https://www.gov.pl/…/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulac…

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Drodzy Rodzice , przygotowaliśmy zestaw przydatnych linków z propozycjami zabaw, doświadczeń, prac plastycznych, których niestety nie jesteśmy w stanie wykonać w przedszkolu w obecnej sytuacji. Powyżej w zakładce PRACA ZDALNA  znajdują się wszystkie dostępne linki.

Ponadto w poszczególnych grupach nauczycielki poprzez kontakt drogą mailową lub na portalu Facebook prowadzą zamknięte grupy dostępne tylko dla rodziców dzieci uczęszczających do poszczególnych grup. Zachęcamy do realizowania poszczególnych zadań, dokumentowanie aktywności dzieci poprzez dołączanie zdjęć oraz gromadzenie prac dzieci. Po powrocie do przedszkola stworzymy galerię prac dzieci.

Pozdrawiamy serdecznie

Nauczycielki z “Balbinki”

 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Najprawdopodobniej przerwa w działaniu szkół będzie wydłużona aż do świąt wielkanocnych (do końca kwietnia). Poinformował o tym na konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, zaznaczając jednocześnie, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po przekazaniu wytycznych przez ministra zdrowia i GIS. Na ten moment działanie placówek oświatowych jest oficjalnie zawieszone do 25 marca. M. Bołdyn APEL (1)

REKRUTACJA

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zarówno wnioski, jak i pozostałe oświadczenia, będące potwierdzeniem spełniania kryteriów można wysłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru) lub przesłać do placówki pierwszego wyboru skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami.

Przedszkole Samorządowe Nr 3

ul. Przedszkolna 1

56-120 Brzeg Dolny