Get Adobe Flash player

UWAGA!!!!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Naszego Przedszkola potwierdzają wolę przyjęcia do dnia 22.03.2019r.

Rodzice, którzy nie potwierdzają woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 3 zostaną usunięci z systemu rekrutacji.

REKRUTACJA TRWA!!!

Zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, przyjmujemy wnioski dzieci które na dzień 1 września mają ukończone 2,5 roku. 

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów w wypełnianiu wniosku zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 71 319 56 95 lub osobiście do naszego przedszkola.

Zapraszamy !!! 

Komunikat w sprawie rekrutacji

W przypadku braku możliwości zapisania dziecka do placówki pierwszego wyboru, prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub przedszkola, który udzieli szczegółowej informacji.  

Rekrutacja do szkół i przedszkoli – informacje dla Rodziców i opiekunów prawnych

8 lutego rusza elektroniczna rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020.

Na stronie internetowej www.brzegdolny.pl oraz na stronach placówek oświatowych gminy Brzeg Dolny znajduje się link do elektronicznej rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu proszeni są o wypełnienie w systemie informatycznym wniosku o przyjęcie dziecka, wydrukowanie wypełnionego wniosku i po podpisaniu, złożenie go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Osoby, które nie korzystają z komputera i Internetu mają możliwość wypełnienia i wydrukowania wniosku o przyjęcie dziecka w każdej placówce oświatowej, do której prowadzony jest nabór elektroniczny. Pracownicy szkół/przedszkoli pomogą w prawidłowym wypełnieniu wniosku.

 • W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 uczestniczą dzieci zamieszkujące na terenie gminy Brzeg Dolny, które w roku szkolnym 2018/2019 nie uczęszczały do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach lub chcą zmienić placówkę. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy Brzeg Dolny mogą być przyjęci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 • Rodzicie lub opiekunowie dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2018/2019 do gminnych placówek oświatowych i kontynuują pobyt, wypełniali wnioski o kontynuację edukacji pod koniec stycznia i nie muszą tego robić ponownie.
 • Przydział dzieci do konkretnych oddziałów przedszkolnych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

Uwaga rodzice dzieci 6-letnich!

 • Dzieci 6–letnie (rok urodzenia 2013) w roku szkolnym 2019/2020 są objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się 1 września 2019 r. z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 • Dzieci w wieku 3, 4 oraz 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Do przedszkoli mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2 i pół roku, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Ważne informacje rekrutacyjne
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu lub szkole prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w placówkach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
 • Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole powołana przez dyrektora placówki.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 

Uwaga! Ważne daty

8.02.2019 – 28.02.2019 – rekrutacja elektroniczna do szkół i przedszkoli

15.03.2019 – 22.03.2019 – rodzice/opiekunowie dostarczają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

22.03.2019 – publikacja list przyjętych

23.04.2019 – 9.05.2019 – rekrutacja uzupełniająca, która odbędzie się w przypadku wolnych miejsc w placówkach oświatowych, które prowadzą rekrutację na rok szkolny 2019/2020.

Nasze szkoły i przedszkola – gdzie szukać?

Rekrutacja prowadzona jest do następujących szkół i przedszkoli:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 – Stare Miasto

- klasa pierwsza – rekrutacja do szkół podstawowych

- 6-latki zerówka, grupa pięciolatków – rekrutacja do przedszkoli

 • Szkoła Podstawowa nr 5 – os. Fabryczne

- klasy pierwsze – rekrutacja do szkół podstawowych

- 6-latki zerówka – rekrutacja do przedszkoli

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – os. Warzyń

- klasy pierwsze – rekrutacja do szkół podstawowych

- grupy przedszkolne: 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki zerówka – rekrutacja do przedszkoli

 • Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim

- klasa pierwsza – rekrutacja do szkół podstawowych

- grupa przedszkolna 3-5-latków, 6-latki zerówka – rekrutacja do przedszkoli

 • Przedszkole Samorządowe nr 1

- 3-latki, 4-latki, 5-latki – rekrutacja do przedszkoli

 • Przedszkole Samorządowe nr 2

- 3-latki, 4-latki – rekrutacja do przedszkoli

 • Przedszkole Samorządowe nr 3

- 3-latki, 4-latki, 5-latki – rekrutacja do przedszkoli

Małgorzata Bołdyn Urząd Miejski w Brzegu Dolnym

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

REKRUTACJA na rok szkolny 2019/2020

Komunikat Dyrektora Przedszkola Nr 3

w Brzegu Dolnym

z dnia 31 stycznia 2019 r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu

w roku szkolnym 2019/2020

 

podstawa prawna:

1)art.204. ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

2)Zarządzenie  nr 0050.05.2019 z dnia 10.01.2019 r. Burmistrza Brzegu Dolnego w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkól podstawowych na rok szkolny 2019/2020

 

Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Brzegu Dolnym informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie od

                  08 lutego – 28 lutego 2019 r

 

Liczba wolnych miejsc wynosi: 28

 

Zgodnie  z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) na  7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowaniu złożyło 97 rodziców

 

UWAGA RODZICE!!!

Rekrutacja na nowy rok szkolny odbywa się drogą elektroniczną.

Link do rekrutacji:

http://gminabrzegdolny.przedszkola.vnabor.pl

BAL KARNAWAŁOWY

Bal karnawałowy odbędzie się 24.01.2019r. w godzinach od 9:00 do 11:00, w trakcie trwania balu odbędzie się sesja zdjęciowa w strojach karnawałowych. 

Drodzy Rodzice !!!

Dnia 24 stycznia 2019r. ( czwartek) odbędzie się bal karnawałowy w przedszkolu w godzinach od 9.00 do 11.00.

Prosimy  o przygotowanie na tę okazję stroju dla dziecka.

Zarządzenie Burmistrza Brzegu Dolnego

Ferie zimowe

DAJĄCYCH RADOŚĆ I ODPOCZYNEK

CUDOWNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA,

PEŁNEGO ŻYCZLIWOŚCI SPOTKANIA PRZY WIGILIJNYM STOLE.

RODZINNEGO CIEPŁA, SPOKOJU, RADOŚCI

ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI

W NADCHODZĄCYM 2019 ROKU

ŻYCZĄ DYREKTOR I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA NR 3