Get Adobe Flash player

Informacja o dezynfekcji placówki

Bio-ActiW-CertyfikatDownload
Budynek przedszkola został zdezynfekowany środkiem BioActiW500, wszelkie informacje dotyczące produktu znajdują się w załączonym pliku.

Druga edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej “Dzieci uczą rodziców”

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej “Dzieci uczą rodziców”. Celem inicjatywy jest wsparcie procesu edukacji dzieci w tak ważnych obszarach jak bezpieczeństwo czy ekologia, dostarczenie nauczycielom darmowych materiałów do prowadzenia zajęć, a także zachęcenie rodziców do wspólnej nauki z dziećmi.

W ramach akcji każda zgłoszona placówka będzie otrzymywać co miesiąc drogą elektroniczną darmowe materiały do nauki na tematy podejmujące tematykę: bezpieczeństwa, ekologii, historii czy geografii oraz astronomii. W roku szkolnym 2020/2021 przewidziane są również zajęcia podejmujące tematykę wzajemnego szacunku czy przyjaźni.

Druga edycja akcji “Dzieci uczą rodziców”, jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej w roku szkolnym 2019/2020. W pierwszej edycji akcji wzięło udział ponad 4300 placówek z całej Polski, co przełożyło się na ponad 270 000 uczestniczących dzieci.

Udział w akcji jest darmowy.

Do udziału w akcji można się zarejestrować na stronie: www.edu.crl.org.pl

Dołącz już dziś i wspólnie z nami wyrusz w pasjonującą podróż do świata edukacji!

Nowe wytyczne GIS dla przedzszkoli

Zapisano w nich, że do placówek nie mogą przychodzić dzieci i pracownicy, jeśli ich domownicy przebywają na kwarantannie.Jest to piąta aktualizacja wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków. Wprowadzono w niej zapisy dotyczące osób przebywających na kwarantannie. Wcześniej w wytycznych były zapisy mówiące, że do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz w żłobków mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz że nie wolno przyprowadzać dzieci, “jeśli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych”. W aktualnej wersji wytycznych dodano zapis, że do placówki nie wolno przyprowadzać dziecka także wtedy, gdy “w domu przebywa osoba na kwarantannie”. Wprowadzono też analogiczny zapis dotyczący pracowników przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków. Wcześniej w wytycznych wskazano, że do pracy mogą przychodzić tylko pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W aktualnej wersji wytycznych dodano zapis, że do pracy w placówce nie można przychodzić także wtedy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie. Pozostałe zapisy w wytycznych nie uległy zmianie. Nadal GIS radzi, by do grupy dzieci przyporządkowani byli – w miarę możliwości – ci sami opiekunowie i by grupa wraz z opiekunem przebywała w wyznaczonej i stałej sali. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosiła co najmniej 15 m2. (wcześniej 16 m2); w przypadku liczby dzieci większej niż pięcioro powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2 (bez względu na czas pobytu dziecka). Jednocześnie zastrzeżono, że powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.W sali należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W miarę możliwości należy uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

 Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – najlepiej na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.Sanepid podkreśla, że do przedszkola i żłobka dziecko może przyprowadzać tylko osoba zdrowa.

 Dystans, jaki powinni zachować rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z placówki wobec pracowników podmiotu oraz innych dzieci i ich rodziców powinien wynosić minimum 1,5 m.Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.

Wytyczne są dostępne na stronie internetowej GIS.

Wytyczne_GIS_przedszkola_i_zlobki-V_aktualizacja-2-2Download

Zawieszenie zajęć od dnia 23 listopada do 27 listopada 2020 r.

W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego w placówce spowodowanego wystąpieniem u 8 pracowników pozytywnego testu na COVID-19 przedłużam za zgodą Sanepidu zawieszenie zajęć dydaktyczno-opiekuńczych i  przejście na tryb nauczania zdalnego od dnia 23 listopada do 27 listopada 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 12

Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym z dnia 18.11.2020 r

w sprawie: zawieszenia zajęć i przejścia na tryb nauczania zdalnego

Podstawa prawna: Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia MEN i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r poz. 1166) zarządza się co następuje:

§ 1

Od dnia 23.11.2020 r do dnia 27.11.2020 r. z powodu zagrożenia dla zdrowia  wychowanków i pracowników wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju i placówce, dyrektor zawiesza zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze w systemie stacjonarnym i zarządza edukację zdalną od dnia 23.11.2020 do dnia 27.11.2020 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Aleksandra Cieśla

Dyrektor P3 w Brzegu Dolnym

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego w placówce spowodowanego wystąpieniem u 7 pracowników pozytywnego testu na COVID-19 przedłużam za zgodą Sanepidu zawieszenie zajęć dydaktyczno-opiekuńczych i  przejście na tryb nauczania zdalnego od dnia 16 listopada do 20 listopada 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 11

Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym z dnia 12.11.2020 r

w sprawie: zawieszenia zajęć i przejścia na tryb nauczania zdalnego

Podstawa prawna: Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia MEN i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r poz. 1166) zarządza się co następuje:

§ 1

Od dnia 16.11.2020 r do dnia 20.11.2020 r. z powodu zagrożenia dla zdrowia  wychowanków i pracowników wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju i placówce, dyrektor zawiesza zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze w systemie stacjonarnym i zarządza edukację zdalną od dnia 16.11.2020 do dnia 20.11.2020 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Aleksandra Cieśla

Dyrektor P3 w Brzegu Dolnym

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Szanowni Rodzice

W związku z brakiem możliwości zapewnienia opieki Państwa dzieciom spowodowanego zwolnieniami lekarskimi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych  za zgodą Burmistrza Brzegu Dolnego zawieszamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne od 05.11.2020 do 13.11.2020. Rodzice mogą zwrócić się do pracodawcy o zasiłek opiekuńczy.  Prosimy o uważne obserwowanie swoich dzieci , w razie stwierdzenia zachorowania na covid -19 prosimy o powiadomienie placówki.

 

ZARZĄDZENIE NR 10

Dyrektora  Przedszkola nr 3 w Brzegu Dolnym Z dnia 04.11.2020 roku

w sprawie zawieszenia zajęć Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny      w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) zarządza się, co następuje:

§ 1

Od dnia 05.11.2020 r. do dnia 13.11.2020 r. z powodu zagrożenia dla zdrowia uczniów i pracowników wynikającego z aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz placówce, dyrektor zawiesza zajęcia dydaktyczno–wychowawcze w systemie stacjonarnym  oraz zarządza edukację zdalną w dniach 05.11.2020 r. – 13.11.2020 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Aleksandra Cieśla

 

 

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły jest:

– oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu placówki,

– wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15 oraz w przypadku,  gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS, dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3

– w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nieprzewidziane-zamkniecie-zlobka-przedszkola-lub-szkoly-mozesz-skorzystac-z-zasilku-opiekunczego/3177362?fbclid=IwAR0haErX8O9AszGl3yJlmQNHWIXJIQDFmo6_USH99Quxs4PZCPPYJdt3k3o

Szanowni Rodzice

Uprzejmie prosimy nie przyprowadzać dzieci z katarem i kaszlem, złym samopoczuciem lub innymi objawami.

Jeśli zaobserwują Państwo u dziecka niepokojące objawy to prosimy o pozostawienie dziecka w domu do konsultacji lekarzem.

Dbajmy o zdrowie swoje i innych.

Góra Grosza

Zapraszamy do udziału w corocznej akcji charytatywnej Towarzystwa Nasz Dom “Góra Grosza”, zbiórka trwa od 26.10.2020r. do 31.05.2021 r.

Prosimy o przekazywanie wyłącznie monet polskich

Plakat-Góra Groszy

Regulamin- Góra Groszy

 

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym składa najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za codzienny trud, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, poświęcenie oraz zaangażowania w pracę  z dziećmi.

 

Składa dyrektor

Aleksandra Cieśla

Darmowe webinaria dla rodziców, dyrektorów i nauczycieli

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli oraz kontynuując zapoczątkowaną we wrześniu br. formę konferencji on-line, Fundacja “Rodzice Szkole” organizuje dwa webinaria poświęcone ważnym problemom polskiej edukacji:

webinarium internet w zyciu i rozwoju dziecka

wwebinarium finanse rad rodzicow

15. października br. webinarium: Internet w życiu i rozwoju dziecka http://rodziceszkole.edu.pl/zapraszamy-na-konferencje-online-o-internecie-w-zyciu-i-rozwoju-dziecka/ 22. października br. webinarium: Gospodarka finansowa rad rodziców. http://rodziceszkole.edu.pl/zapraszamy-na-darmowe-webinarium-o-finansach-rad-rodzicow/

Z wyrazami szacunku_ Wojciech Starzyński Prezes Zarządu Fundacji”Rodzice Szkole”