Get Adobe Flash player

BURMISTRZ BRZEGU DOLNEGO – ZARZĄDZENIE NR KK.0050.19.2017

ZARZĄDZENIE Z DNIA 31 MARCA 2017 R.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r., poz.59, art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe

zarządza się, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych określa się terminy określone w załączniku.

§2

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Miejskiej Nr XXVIII/149/17 z dnia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych w Gminie Brzeg Dolny.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.brzegdolny.pl wraz z treścią uchwały wymienionej w §2.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.