Get Adobe Flash player

Szanowni Państwo,

wszelkie działania podejmowane przez placówkę, a dotyczące zgłaszania kwarantanny/przechodzenia na naukę zdalną, podyktowane są troską o naszych Przedszkolaków.

W sytuacji przejścia na system zdalny wychowawca/wychowawcy będą kontaktować się z Państwem za   pośrednictwem ustalonych już kanałów komunikacyjnych, aby przesyłać materiały dla Państwa dzieci. Nauczyciele będą realizować treści podstawy programowej zawarte w rozkładach materiału na rok szkolny 2021/2022. W przypadku konieczności modyfikacji rozkładu materiału, nauczyciel indywidualnie podejmuje decyzję w porozumieniu z dyrektorem.

Nauczyciele będą dbali o higienę pracy poprzez równomierne obciążanie dzieci zadaniami oraz zróżnicowanie zadań. Przekazywane przez nauczyciela zadania do realizacji muszą łączyć przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia z uwzględnieniem specyfiki zajęć. Nauczyciele są zobowiązani uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów wynikające z opinii i orzeczeń.

Mając na uwadze konieczność ograniczania bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, nauczyciele w kwestiach dydaktycznych i wychowawczych będą udzielać informacji,  konsultacji oraz pozostawać w kontakcie z rodzicami poprzez  ustalone kanały komunikacyjne. Osobistą wizytę w przedszkolu zaplanujmy wyłącznie wtedy, gdy będzie to niezbędne do załatwienia sprawy.

Z uwagi na zaistniałą bardzo trudną sytuację epidemiologiczną i związane z tym napięcie emocjonalne, proszę o wyrozumiałość, wzajemne wsparcie i współpracę.

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Wspierajmy się w tych trudnych chwilach!

Z życzeniami ZDROWIA,

M. Wlaźlak – Szał – dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym

Poniżej kilka informacji dotyczących kwarantanny:

Obecnie w sytuacji wystąpienia zakażenia koronawirusem – zgłoszenia osób do kwarantanny dokonuje instytucja/placówka poprzez stronę gov.pl  

Dokonując zgłoszenia, wpisuje się wszystkie osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną SARS CoV-2 w ciągu ostatnich 10 dni (licząc od dnia następującego po kontakcie) – niezależnie od tego czy osoby te zostały zaszczepione, czy też  są ozdrowieńcami.

Podane informacje o osobach z kontaktu będą weryfikowane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a kwarantanna zostanie nałożona wyłącznie na osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Instytucja/placówka wypełnia formularz, jeśli:

 • pracownik lub dziecko ma pozytywny wynik testu na koronawirusa (test w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2),
 • dzieci miały bliski kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2,
 • zgłasza osoby z instytucji lub zakładu pracy, które miały w nim bliski kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2. 

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która mogła się zarazić koronawirusem, np. po kontakcie z osobą chorą.

Jak długo trwa kwarantanna?

Zazwyczaj trwa 10 dni. W niektórych przypadkach dłużej, np. gdy przebywa się na kwarantannie w związku z zachorowaniem jednego z domowników. 

Bliski kontakt z osobą chorą na koronawirusa oznacza:

– przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,

– bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (np. podanie ręki),

– bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),

– przebywanie w tym samym pomieszczeniu, co chory z COVID-19, przez co najmniej 15 minut (np. w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej),

– kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) sąsiadujące z osobą z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19, członków załogi obsługujących sekcję, w której znajduje się chory.

Świadczenia:

Jeśli przebywa się na kwarantannie w związku z chorobą współmieszkańca, dane jest prawo do wynagrodzenia albo zasiłku za ten okres.

Podstawą do wypłaty świadczeń za okres nieobecności w pracy (wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego), będzie złożone oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

W oświadczeniu powinny się znaleźć:

 • imię i nazwisko oraz numer PESEL,     
 • data rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny (dzień, w którym domownik otrzymał informację o dodatnim wyniku testu),
 • data zakończenia kwarantanny (kwarantanna kończy się po 7 dniach od momentu zwolnienia z izolacji zakażonego domownika),
 • imię, nazwisko, numer PESEL osoby zakażonej, a także dzień rozpoczęcia i zakończenia przez nią izolacji w warunkach domowych.

Informacja o kwarantannie zamieszczona zostanie w systemie EWP. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia ją pracodawcom na profilu PUE ZUS. Podstawą wypłaty świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego) za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny jest informacja w systemie.

Osoba skierowana na kwarantannę przez Państwową Inspekcję Sanitarną ma prawo do świadczenia chorobowego (wynagrodzenia za czas choroby albo zasiłku chorobowego). Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawą wypłaty zasiłku opiekuńczego jest złożenie przez ubezpieczonego oświadczenia o konieczności opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny poddanym obowiązkowej kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Podstawą do wypłaty osobie poddanej kwarantannie w związku z zakażeniem koronawirusem osoby współzamieszkującej (pozytywny wynik testu) wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego jest złożenie przez ubezpieczonego oświadczenia o konieczności odbycia kwarantanny.

Podmiot, który wypłaca świadczenia z tytułu choroby lub sprawowania opieki (pracodawca lub ZUS) może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

Co to jest izolacja i ile trwa?

Jeśli masz dodatni wyniku testu, kwarantanna przekształca się w izolację, która kończy się:

 • u osób objawowych – 3 dni po ustąpieniu objawów, ale nie krócej niż 13 dni od wystąpienia objawów,
 • u osób bezobjawowych – 10 dni, liczonych od uzyskania wyniku dodatniego (poprzedzającej kwarantanny się w te 10 dni nie wlicza).

Zasady obowiązujące w czasie trwania kwarantanny:

 • nie opuszcza się miejsca zamieszkania, zakaz obejmuje też spacery z psem, wyjścia do sklepu czy do lekarza,
 • postępuje się zgodnie ze wskazówkami lekarza, sanepidu oraz innych służb,
 • współpracuje się ze służbami, w tym z sanepidem i policją, w zakresie kontroli przebywania w miejscu zamieszkania podczas trwania kwarantanny,
 • instaluje się aplikację Kwarantanna domowa (do pobrania na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Gdzie znajdę informację o objęciu kwarantanną?

Informacja o objęciu kwarantanną zostanie zarejestrowana w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Dostęp do tego systemu ma m.in. Policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Status związany z kwarantanną można sprawdzić poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – https://pacjent.gov.pl/

Źródło:

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne