Get Adobe Flash player

O nas

 

Informacje ogólne

Przedszkole Samorządowe Nr 3 „Balbinka” mieści się w budynku dwukondygnacyjnym. Posiada 5 sal dydaktycznych.
Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci w wieku od 2,5-4 lat podzielonych na 5 grup wiekowych.
Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.15 do 16.15
Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Brzegu Dolnym. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
Dyrektorem przedszkola jest pani Magdalena Wlaźlak – Szał, która funkcję kierowniczą pełni od 1 września 2021 roku.

Kadra pedagogiczna:

Dyrektor: mgr Magdalena Wlaźlak – Szał

Nauczycielki:

 • mgr Ewa Glińska
 • mgr Adriana Jarmuszczak
 • Marta Jasińska
 • mgr Marta Krauz
 • mgr Jolanta Macuga
 • mgr Patrycja Molińska
 • mgr Katarzyna Pytlak
 • mgr Aleksandra Siwkow
 • mgr Wioletta Solarewicz

Personel przedszkola liczy łącznie 24 osoby i tworzy przyjazną atmosferę sprzyjającą bezpieczeństwu, akceptacji, poszanowaniu praw dziecka.

 

 OFERTA  EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA  NR 3

             

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW DOPUSZCZONYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 1. “Program wychowania przedszkolnego” Grupa MAC S.A. 2020 W. Żaba- Żabińska, W. Majewska, R. Paździo
 2. Program preorientacji zawodowej

 3. Program Edukacji patriotycznej i obywatelskiej 

Nasze Przedszkole bierze  udział w:

Ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!

Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym “Zabawa sztuką”

 

             

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej “przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

Zadania przedszkola:

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.;

2) Tworzenie warunków umożliwiającym dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. ;

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.;

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.;

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. ;

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.;

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.;

8) Przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.;

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.;

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.;

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.;

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.;

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.;

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.;

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.;

16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.;

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowania zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebę kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust.19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59) oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego:

 

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystuje zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:.

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu,np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie, lub innej sytuacji;

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródło satysfakcji estetycznej.
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:.

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywania dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne, wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

 

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:.

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje sie językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu wybranych prostych fonetycznie słowach;

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skute zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku orz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje modele, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości, np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne, ; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia w sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuj ruch przed zapisanie, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne ( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but’

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu, np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np, zbieranie grzybów, owoców, ziół;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą, np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

22) reaguje na proste polecenia w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;

23) reaguje na proste polecenia w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.

 

PROGRAM ” Nasze Przedszkole”

Przedszkole Samorządowe Nr 3„Balbinka” realizuje program edukacji przedszkolnej „ Nasze Przedszkole” . Jego autorska koncepcja dostosowana jest do założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Prezentowany program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” jest zorientowany na dziecko oraz jego aktualną i najbliższa strefę rozwoju. Podkreśla również wagę roli nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjując i stymulując szeroko pojęte procesy rozwojowe. W programie wychowania przedszkolnego wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W obrębie kazdego z nich określono zagadnienia szczegółowe, których układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności na poziomie wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań, koncentrując się na aktualnym poziomie rozwoju i możliwościach najbliższego rozwoju dziecka. Dzięki takiemu ujęciu widoczny jest jego przyrost wiedzy i umiejętności, począwszy od naśladowania działañ nauczyciela i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działa

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przy Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Brzegu Dolnym  jest  Pan Adam Korzuch

z którym można się kontaktować za pomocą :  

– skrzynki  korzuch@infoic.pl

– tel. 509-630 – 830

………………………………………….

FOTOGRAFICZNA RELACJA WYDARZENIA

Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Brzegu Dolnym fotografuje uczestników wydarzeń. Uczestnicy wchodzą na teren wydarzenia dobrowolnie             i mogą zostać sfotografowani. Wykonujemy zdjęcia w celu promocji działań placówki oraz dokumentowania wydarzenia. Fotografie zamieszczamy na stronie internetowej przedszkola www.balbinka.brzegdolny.pl przez okres funkcjonowania serwisu. Więcej informacji możesz uzyskać w placówce lub pod adresem: przedszkole3bd@poczta.onet.pl

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 W BRZEGU DOLNYM NA LATA 2017/2022

Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o:

1.   Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) 3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(Dz.U. z 2017 r. poz.356) 4. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). 5. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. 6. Statut Przedszkola

Wstęp

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym  ukierunkowana jest na całościowy rozwój dzieci. Została opracowana na podstawie analizy mocnych i słabych stron podejmowanych przez przedszkole działań, we współpracy z rodzicami. Tworząc niniejszą koncepcję pracy wzięto pod uwagę wnioski z ewaluacji zewnętrznej i ewaluacji wewnętrznych, potrzeby dzieci, rodziców , potrzeby środowiska lokalnego oraz możliwości bazowe i kadrowe przedszkola. Realizowane działania będą monitorowane i analizowane czego wynikiem będzie modyfikowanie dokumentu  w miarę potrzeb. Organizacja dnia w przedszkolu zapewnia dzieciom zabawę, edukację, a także relaks oraz aktywny wypoczynek. Ramowy rozkład dnia przewiduje realizację różnorodnych zajęć edukacyjno-wychowawczych wynikających z zapisów nowej podstawy programowej oraz treści rozszerzające będące odpowiedzią na potrzeby dzieci, rodziców, nauczycieli i środowiska.

Nasze mocne strony:

• Posiadamy certyfikaty: Kubusiowi Przyjaciele natury , Zdrowo jemy-zdrowo rośniemy

• Pozytywna ocena osiągnięć wynikająca z przeprowadzonej w przedszkolu ewaluacji zewnętrznej.

• Kreatywna, aktywna i współpracująca kadra przedszkola.

• Przedszkole poprzez właściwą organizację oraz  troskę o pomieszczenia przedszkolne dba o bezpieczeństwo wychowanków.

• Wyposażenie przedszkola, podejmowane działania nauczycieli we współpracy z rodzicami, rozszerzanie oferty programowej zapewniają dzieciom możliwość rozwijania umiejętności i zainteresowań.

• W środowisku lokalnym przedszkole jest postrzegane jako placówka otwarta na potrzeby środowiska, zapewniająca dzieciom właściwą opiekę, uczestnicząca aktywnie w wydarzeniach społeczności lokalnej, otwarta na potrzeby tegoż środowiska.

Misja

Celem działań przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, realizowanego przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

Wizja

Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, by były otwarte na kontakty z innymi ludźmi, by cechowała je patriotyczna oraz twórcza postawa wobec otaczającego je świata. Respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka – zabiegamy o partnerską współpracę z rodzicami.  W wizji naszego przedszkola ważnym elementem jest realizacja zadań zapisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, która to określa główne kierunki działań i rozwoju naszej placówki. Szczególny nacisk kładziemy na zachowanie równowagi w harmonijnym wspieraniu wszystkich obszarów rozwoju dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

Model absolwenta

Dążymy do tego, by nasz absolwent na miarę możliwości dziecka:

 1.  Dbał o swoje zdrowie i sprawność fizyczną;
 2.  Wyrażał i kontrolował swoje emocje;
 3.  Odróżniał dobro od zła;
 4. Przestrzegał zasad bezpieczeństwa i higieny;
 5.  Był świadomy przynależności do swojej rodziny, grupy przedszkolnej i swojego kraju;
 6.  Potrafił właściwie zachować się w różnych sytuacjach;
 7.  Szanował odrębność i  prawa drugiego człowieka;
 8.  Sprawnie i poprawnie porozumiewania się;
 9.  Był aktywny w podejmowaniu działań, by wykazywał motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego;
 10.  Aby charakteryzował się wiedzą, umiejętnościami i sprawnościami charakterystycznymi dla dziecka gotowego do podjęcia nauki szkolnej.

Metody i strategie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

Do zaplanowanych efektów prowadzi staranna, systematyczna  analiza i obserwacja dziecka i odpowiednio do sytuacji dobieranie metod i strategii edukacyjno-wychowawczych, takich jak:

 1.  Twórcze metody aktywności ruchowej Rudolfa Labana, Kniessów, Weroniki Sherborn, Carla  Orffa oraz kinezjologii edukacyjnej Dennisona,
 2.  Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 3. Czynnościowe nauczanie matematyki w oparciu o program Dziecięca matematyka Gruszczyk-Kolczyńskiej
 4. Metody aktywizujące i twórczego myślenia w tym metodę projektu edukacyjnego
 5.  Zabawy badawcze i doświadczenia,
 6.  Pedagogikę zabawy Klanza.
 7.  Elementy Planu Daltońskiego np. wizualizacja dni tygodnia, dyżury, już potrafię
 8.  Elementy muzykoterapii, metodę Gordona, metodę aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss.

W naszym przedszkolu rodzice:

 1.  Systematycznie otrzymują rzetelną informację o możnych stronach i trudnościach dziecka.
 2.  Mają możliwość uzyskania pomocy specjalistów.
 3.  Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat  pracy przedszkola.
 4.  Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności wychowawczo-dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 1.  Realizują zadania przedszkola zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz dokumentach wewnętrznych.
 2.  Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 3. Tworzą i realizują własne projekty edukacyjne dostosowane do potrzeb grupy i placówki i środowiska lokalnego.
 4.  Doskonalą swoją wiedzę, umiejętności oraz gromadzą doświadczenia poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia.
 5. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 6.  Prowadzą obserwacje pedagogiczne, w celu dostosowania działań do potrzeb i możliwości dzieci.
 7. Wspierają rodziców i opiekunów dzieci w realizacji zadań wychowawczych .

System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych

Nauczyciel przedszkola ma obowiązek zapoznać wychowanków z ich prawami i obowiązkami, aby byli świadomi jaki ich zachowania mogą być nagradzane. W celu zmotywowania dzieci do właściwych zachowań stosuje się wobec niego system nagród.

Nagrodą może być:

• ustna pochwała nauczyciela wobec społeczności przedszkolnej,

•pochwała dyrektora  wobec społeczności dziecięcej;

• nagroda rzeczowa;

• dyplomem uznania lub list gratulacyjny

• odznaka okolicznościowa przedszkola.

Za nie przestrzegania obowiązków dziecko może również zostać ukarane:

Karą może być:

• upomnieniem przez nauczyciela- rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;

• odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;

• odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;

• powtarzanie poprawnego zachowania;

• czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

• poinformowaniu rodziców o zachowaniu dziecka;

W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

System wspierania rozwoju dziecka

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznawaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań wychowanków.

Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

• modyfikacji realizowanych programów;

• planowania miesięcznego;

• do konstruowania zajęć ( zasada indywidualizacji wymagań);

• indywidualnego wspomagania dzieci.

W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy z dzieckiem oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale także ich rodzicom.

W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża.

Oferta zajęć prowadzona w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ja o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem,  w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Corocznie w przedszkolu każda grupa opracowuje plan współpracy z rodzicami. Plan zawiera zadania do realizacji w danym roku szkolnym.

Realizacja zadań ma następujące formy:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.

Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją wielkopolską. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

 • pasowanie na przedszkolaka,
 • sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi,
 • mikołajki,
 • wycieczko do różnorodnych środowisk przyrodniczych i edukacyjnych
 • spotkania jasełkowe z okazji świąt Bożego Narodzenia,
 • bal karnawałowy,
 • biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 • Dni aktywności integrujące społeczność przedszkolną
 • Święto Rodziny,
 • Dzień Dziecka – przedszkolne igrzyska sportowe.

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in. specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem.

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne.

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb.Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2017/2018:

•  Nasze postawy, emocje, uczucia. Kształtowanie postaw, wspieranie rozwoju emocjonalnego i  społecznego dzieci w różnorodnych

• Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie realizacji nowej podstawy programowej.

Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2018/2019

•  Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci.

• Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów muzyki i ruchu.

Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2019/2020

• Sprawność ruchowa warunkiem wielokierunkowego rozwoju dziecka.

• Propagowanie zdrowego stylu życia

Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2020/2021

• Wzmocnienie działań sprzyjających  rozwijaniu aktywności twórczej dzieci.

• Zorganizowanie przestrzeni do podejmowania przez dzieci swobodnej aktywności twórczej:

plastycznej, muzycznej, teatralnej.

Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2021/2022

• Dziecięca ekspresja werbalna

• Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuka i teatrem.

Koncepcja Pracy Przedszkola została przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną

dnia 14 września 2017 roku na lata 2017-2022

Uwagi o realizacji koncepcji pracy Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym.1. Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.2. Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.

3. Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

4. Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele

pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie.

5. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora i Rady

Rodziców.

6. Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

STATUT

Przedszkola Samorzadowego Nr 3

           w  Brzegu Dolnym

                                                                                             Zatwierdzony dn. 15.11.2017

Podstawy prawne:

 1. Akt założycielski – Uchwała rady Gminy.
 2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
 3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949)
 7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1379).
 8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela.
 9. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r.. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U.                     z 2014 r. , po. 498).
 10. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239).
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U.  z 2016 poz. 922).
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj: 2016 poz. 1870).
 13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575).
 14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 682.).
 15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.).
 16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902).

Spis treści

DZIAŁ I ………………………………………………………………………………………4

Rozdział  1  Informacje ogólne o przedszkolu…………………………………………………4

Rozdział  2  Misja przedszkola ……………………………………………………………….5

DZIAŁ II ………………………………………………………………………………………8

Rozdział  1  Cele i zadania przedszkola………………………………………………………8

Rozdział  2  Sposoby realizacji zadań przedszkola…………………………………………..10

Rozdział  3  Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej ………………………………………………………………………………..14

Rozdział  4  Organizacja nauczania, wychowania i opieki wychowankom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrozonym niedostosowaniem społecznym………………..23

Rozdział  5  Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej……………………………………………………………….27

Rozdział  6  Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne……………………………..33

Rozdział  7  Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza nim……………………………………………………………………………………………35

DZIAŁ III ……………………………………………………………………………………37

Rozdział  1  Organy przedszkola i ich kompetencje………………………………………….37

Rozdział  2  Organizcja wychowania i opieki w przedszkolu………………………………..48

Rozdział  3  Odpłatnośc za przedszkole………………………………………………………53

DZIAŁ IV  Organizacja przedszkola…………………………………………………………55

DZIAŁ V   Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola………………………………………58

DZIAŁ VI  Wychowankowie przedszkola……………………………………………………69

DZIAŁ VII Warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu………………………………….77

DZIAŁ VIII Przepisy końcowe……………………………………………………………… 79

DZIAŁ I

Rozdział 1
Informacje ogólne o przedszkolu

§ 1

1. Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Brzegu Dolnym, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną:

1)                prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2)                przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)                zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)                realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia wychowania przedszkolnego.

2. Siedzibą przedszkola jest budynek w Brzegu Dolnym przy ulicy Przedszkolnej 1, w którym funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnch.

3. Przedszkole Samorządowe Nr 3  prowadzi oddziały: ogólnodostępne.

4. Organem prowadzącym jest Gmina Brzeg Dolny . Siedzibą organu jest budynek  przy ulicy Kolejowej 29.

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

6. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Samorządowe Nr 3 .

7. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

Przedszkole Samorządowe Nr 3

56-120 Brzeg Dolny; ul. Przedszkolna 1

NIP 988-02-86-699; Regon 021398779

Tel. 071 3195695; tel/fax 071 3195 330

8. Przedszkole prowadzi:

1)      wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku przedszkolnym a w przypadku dzieci niepełnosprawnych w wieku 3 -10  lat;

2)      dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci młodszych w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu;

3)      obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;

4)      organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

5)      wczesne wspomaganie

9. Przedszkole jest jednostką finansów publicznych, której działalność jest finansowana przez:

a) Gminę Brzeg Dolny;

b) rodziców, w formie opłat za liczbę godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy wychowania przedszkolnego.

10. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.

11. Obsługa administracyjną, finansową i techniczną przedszkola jest wykonywana przez Urząd Miejski w Brzegu Dolnym.

12. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci, zawierają pisemną umowę z przedszkolem na pobyt dziecka w placówce na dany rok szkolny.

13. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

14. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Brzeg Dolny

15. Rodzicom przysługuje dzienny odpis kosztów wyżywienia z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu oraz obniżenie miesięcznej opłaty za każdą godzinę nieobecności.

Rozdział 2
Misja przedszkola

§ 2

Misja Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym

1. Misją przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, realizowanego przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

Nasze działania oparte są na czterech filarach edukacji:

1)      uczyć się, aby wiedzieć;

2)      uczyć się, aby być;

3)      uczyć się, by móc oddziaływać na swoje środowisko;

4)      uczyć się, aby żyć wspólnie – edukacja włączająca.

Nasze działania są ukierunkowane na dziecko w celu:

1)   kształtowania świadomości własnego ciała oraz możliwości własnego organizmu;

2)   kształtowania świadomości własnego „Ja” oraz postawy empatii  w stosunku do drugiego człowieka w zrozumieniu dla jego inności;

3) kształtowania właściwych zachowań w stosunku do otaczającej przyrody: zwierząt
i roślin;

4) nabywania i bogacenia wiedzy oraz wykorzystywania jej w praktyce;

5) uświadomienia dziecku zagrożeń i niebezpieczeństw, unikania ich oraz właściwego reagowania na nie;

6) kształtowania czynnych postaw wobec zdrowia własnego i innych;

7) kształtowania świadomości ekologicznej oraz znaczenia środowiska przyrodniczego dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego;

8) rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samopielęgnacji zdrowia oraz do wspierania innych ludzi w tych zachowaniach;

9) kształtowania umiejętności określonych mianem życiowych;

10) wczesnego wykrywania grup ryzyka zdrowotnego, społecznego  i ekologicznego.

Nasze działania są ukierunkowane na rodziców w celu:

1)      ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na zdrowie i edukację ekologiczną;

2)   prezentowania i propagowania postaw prozdrowotnych;

3)      wskazywania zagrożeń na które narażone są dzieci oraz zapobiegania im (metody
i formy działania, instytucje wspierające itp.);

4)      wskazania pozytywnych wzorców zachowań;

5)      wzbogacania i poszerzania wiedzy i świadomości w zakresie zdrowego stylu życia w poszanowaniu środowiska naturalnego;

6)      propagowania edukacji zdrowotnej w ścisłej korelacji z przyrodą – w szerokim tego słowa znaczeniu.

Nasze działania są ukierunkowane na nauczycieli w celu:

1) życia zarówno wśród dzieci jak i ich rodziny; wzbogacania jego wiedzy, umiejętności do promowania zdrowego stylu

2) wzbogacania własnego warsztatu pracy pod kątem tworzenia warunków do promowania edukacji zdrowotnej oraz prac z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

3)      podniesienia, jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia dzieci;

4)      ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na zdrowie i środowisko przyrodnicze;

5)      wykorzystywania teorii inteligencji wielorakich ze świadomością, że:

a)  każde dziecko jest inne, posiada własną, niepowtarzalną „mapę inteligencji”,

b)  ma swoje mocne i słabe strony,

c)  wszystkie rodzaje inteligencji są jednakowo cenne,

d)  każde dziecko posiada talenty;

W ramach priorytetów jw. przedszkole realizuje:

1)      edukację promującą rozwój – rozwijanie świadomej, silnej i wrażliwej osobowości;

2)      edukację włączającą;

3)      edukację równych szans;

4)      edukację zdrowotną oraz przyrodniczo – ekologiczną;

5)      edukację twórczą;

6)      sport, turystykę i rekreację;

7)      technologie TIK.

Aby wizja naszego przedszkola urzeczywistniła się musimy mieć świadomość roli, jaką pełnimy w procesie wychowawczo – dydaktycznym i edukacyjnym. Jako nauczyciele jesteśmy bowiem wpisani w rozwój dziecka i to od nas w dużym stopniu zależy jak ten rozwój będzie przebiegał w przyszłości.

Dlatego też będziemy efektywnie organizować edukację opartą na aktywnym i świadomym uczestnictwie dziecka – edukację, która stwarzać będzie gwarancje satysfakcjonującego przekraczania progów na drodze jego emocjonalnego, społecznego   i edukacyjnego rozwoju.

DZIAŁ II

Rozdział 1
Cele i zadania przedszkola

§ 3

1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3.Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 przedszkole realizuje poprzez kształtowanie czterech obszarów rozwoju dziecka: poznawczej, fizycznej, społecznej i  emocjonalnej.

§ 4

Zadania przedszkola.

1. Do zadań Przedszkola Samorządowego Nr 3 należy:

1)                wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym                                i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2)                tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę                                i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)                wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej                               i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4)                zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)                wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6)                wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7)                tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8)                przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9)                tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10)            tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11)            tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12)            współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13)            kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14)            systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15)            systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16)            organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej.

17)            tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

18)            przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, z tym, że nie dotyczy to:

a)      dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b)      dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

19)            zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;

20)            realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;

21)            rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;

22)            organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami.

23)            organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

24)            współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;

25)            egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

26)            dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej i archiwizacji.

2. Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

3. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

Rozdział 2
Sposoby realizacji zadań przedszkola

§ 5

1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

1)                szczegółowe cele edukacyjne;

2)                tematykę materiału edukacyjnego;

3)                wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów gotowych lub:

1)      opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2)      zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

3)      zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku                                     w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu nauczycielski i specjalistów, zatrudnionych w przedszkolu.

6. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

7. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.

8. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

9. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 6

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece (jednemu) dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.

§ 7

1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

§ 8

1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć
w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

1)      realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 82 niniejszego statutu;

2)      opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;

3)      przestrzeganie liczebności grup;

4)      odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

5)      oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

6)      prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

7)      kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;

8)      umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;

9)      oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

10)  zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola
w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

11)  ogrodzenie terenu przedszkola;

12)  zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

13)  zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni
i pomieszczeń gospodarczych;

14)  wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;

15)  wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

16)  dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;

17)  zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach
i wycieczkach poza teren przedszkola;

18)  przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 9

1. Przedszkole prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1) realizacje przyjętego programu wychowawczego lub profilaktycznego;

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów  wychowanków;

3) realizację określonej tematyki zajęć we współpracy z lekarzami, wolontariuszami  organizacji działających na rzecz dziecka  i  rodziny;

4) działania opiekuńcze wychowawców grup, w tym rozpoznawanie relacji  między rówieśnikami;

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;

                                   § 10

1. Przedszkole sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną nad wychowankami rozpoczynającymi pobyt w przedszkolu poprzez:

1)      organizowanie spotkań dyrekcji przedszkola z nowo przyjętymi wychowankami i ich rodzicami;

2)      rozmowy indywidualne wychowawcy z dziećmi i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu   rozpoznania cech osobowościowych dziecka, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych;

3)      organizację wycieczek integracyjnych;

4)      współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

5)      respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;

6)      organizowanie w porozumieniu z organem prowadzacym nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;

7)      wspomaganie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków   rodzinnych i  losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;

8)       wspieranie dzieci szczególnie uzdolnionych poprzez:

a) rozwój zdolności dziecka w ramach zajęć pozalekcyjnych;

b) wspieranie dziecka w przygotowaniu do konkursó;

c) indywidualizację procesu kształceni;,

9) umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami;

10)objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, określoną w Dziale II Rozdziale 3;

11)  dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb dziecka;

12)  nad wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II;  Rozdziale 4 statutu przedszkola.

Rozdział 3
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej

§ 11

1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu są bezpłatne, a udział dziecka w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

§ 12

1. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na:

1)                rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;

2)                rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka;

3)                rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu;

4)                stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym;

5)                rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;

6)                wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;

7)                opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla    dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla dzieci niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

8)                prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków i rodziców;

9)                podejmowaniu działań wychowawczych lub profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

10)            wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

11)            udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

12)            wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

13)            umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

14)            podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest wychowankom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

1)      niepełnosprawności dziecka;

2)      niedostosowania społecznego;

3)      zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)      z zaburzeń zachowania i emocji;

5)      szczególnych uzdolnień;

6)      specyficznych trudności w uczeniu się;

7)      z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)      choroby przewlekłej;

9)      sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)  niepowodzeń edukacyjnych;

11)  zaniedbań środowiskowych;

12)  trudności adaptacyjnych.

3. O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować:

1) rodzice dziecka/prawni opiekunowie;

2)      dyrektor przedszkola;

3)      nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści

4)      poradnia psychologiczno-pedagogiczna;

5)      pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela;

6)      pracownik socjalny;

7)      asystent rodziny;

8)      kurator sądowy;

9)      organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny i  dzieci.

4. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy grupy. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie przedszkola.

§ 13

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

1) nauczyciele w bieżącej pracy z dzieckiem na zajęciach;

2) zatrudnieni specjaliści wykonujący w danym roku szkolnym w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej:

a) pedagog;

b) psycholog;

c) terapeuta pedagogiczny;

3) pracownicy przedszkola poprzez zintegrowane oddziaływanie na wychowanka.

§ 14

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3) zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno-kompensacyjnych;

b) logopedycznych;

c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, w tym umiejętności   komunikacyjne;

d) innych zajęć ( nie wymienionych powyżej o charakterze terapeutycznym)

4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

5)  porad i konsultacji.

       2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z dzieckiem polega w szczególności na:

a) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka i jego  potrzeb;

b) rozpoznawaniu sposobu uczenia się i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

c) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

d) dostosowanie warunków  pracy do potrzeb psychofizycznych dziecka.

3. Formami zorganizowanymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ujętymi w arkuszu organizacyjnym są:

1)      zajęcia rozwijające uzdolnienia

adresaciDzieci szczególnie uzdolnione
zadaniaRozwijanie zainteresowań i talentów
podstawa udzielaniaNa wniosek wychowawcy rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach
prowadzącyNauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
czas trwania jednostki zajęć45 minut
liczba uczestnikówmaksimum 8 osób
okres udzielania ppzgodnie z decyzją dyrektora

2)      zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

adresacidla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się
zadaniaDo zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia dziecka daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
podstawa udzielaniaOrzeczenie poradni psychologiczno–pedagogicznej
prowadzącySpecjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
czas trwania jednostki zajęć45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć
liczba uczestnikówmaksimum 5 osób
okres udzielania ppzgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu

3)      zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym

adresaciDzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne
zadaniaEliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego
podstawa udzielaniaOrzeczenie poradni psychologiczno–pedagogicznej lub opinia PP
prowadzącyNauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
czas trwania jednostki zajęć45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć
liczba uczestnikówmaksimum 10 osób
okres udzielania ppzgodnie z decyzją dyrektora,

4. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to:

1)                porady i konsultacje dla rodziców – udzielane i prowadzone przez pedagoga/ psychologa w godzinach podanych na drzwiach gabinetu terapeutycznego;

2)                warsztaty i szkolenia dla rodziców – zgodnie z harmonogramem podanym na każdy okres, umieszczonym w tablicy ogłoszeń dla rodziców. W przypadku warsztatów organizowanych dla rodziców danego oddziału informację przekazuje wychowawca grupy;

3)                porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga/psychologa – w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem/psychologiem.

 1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w przedszkolu ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest:

1)                rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków, w tym szczególnie uzdolnionych;

2)                świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy;

3)                realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu Wspierającego;

4)                dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy.

§ 15

Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

 1. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom:

1)                posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla dziecka na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych określonych w Dziale II rozdział 4 statutu przedszkola;

2)                posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

3)                posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie tego orzeczenia;

4)                nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z dzieckiem.

 1. Nauczyciele pracujący z grupą wychowawczą prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych wychowanków z innymi ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory dziecka, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia. Na podstawie wyników obserwacji formułowana jest diagnoza interdyscyplinarna zawierająca informacje w zakresach:

1)                społecznym (przedstawienie środowiska rodzinnego i szkolnego dziecka);

2)                medycznym (ogólny rozwój fizyczny dziecka, stan je go zdrowia);

3)                psychologicznym (ocena poziomu rozwoju funkcji intelektualnych, stanu psychicznego, procesów emocjonalno -motywacyjnych, ocena osobowości dziecka);

4)                pedagogicznym (ocena poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych, charakterystyka trudności w uczeniu się).

 1. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną odpowiednio wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym dyrektora przedszkola.
 2. Wychowawca grupy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z dana grupą, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca grupy przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej grupie.
 3. Wychowawca grupy informuje rodziców ucznia/ prawnych opiekunów o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.
 4. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy wychowankowi zorganizować inną formę pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie wychowawczej.
 5. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli  w grupie  w celu: skoordynowania działań w pracy z dzieckiem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec dziecka, ustalenia form pracy, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości dziecka. Informację  o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej świadczonej poszczególnym wychowankom. Propozycję przedstawia dyrektorowi przedszkola.
 7. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 8 współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi                           w przedszkolu.
 8. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 9. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w Dzienniku Wychowawcy lub przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.
 10. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej swojemu dziecku.
 11. Wychowawca grupy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.
 12. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w danym roku w przedszkolu ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania dziecka.
 13. W przypadku, gdy pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, dyrektor, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu.

§ 16

1 . Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

           § 17

 1. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele                                  i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

2. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

3. O objęciu wychowanka zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor przedszkola. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor przedszkola  na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

      § 18

1. W przedszkolu w miarę potrzeb ( w danym roku szkolnym) zatrudniani są specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

      § 19

1. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. W przedszkolu mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

§ 20

1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna  w Brzegu Dolnym na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

§ 21

1. Zainteresowania dzieci oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

§ 22

1. Organizowane w przedszkolu konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

§ 23

1. Indywidualizacja pracy z dziećmi na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

1)                dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka;

2)                dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych,  intelektualnych i fizycznych dziecka;

3)                przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności dziecka;

4)                umożliwianiu dziecku z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych.

Rozdział 4
Organizacja nauczania, wychowania i opieki wychowankom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

§ 24

1. W przedszkolu wychowaniem przedszkolnym dzieci niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest:

a)      w oddziale ogólnodostępnym;

2. Przedszkole zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby
i możliwości psychofizyczne wychowanków warunki do zajęć, sprzęt specjalistyczny( w miarę możliwości) oraz środki dydaktyczne .

3. Przedszkole organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 25

1. Wychowankowi z niepełnosprawnością można przedłużyć okres wychowania przedszkolnego do 9 roku życia.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu wychowania przedszkolnego niepełnosprawnemu dziecku podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Wspierający, o którym mowa w § 28 statutu oraz zgody rodziców.

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.

4. Zgodę na przedłużenie wychowania przedszkolnego składają rodzice w formie pisemnej do dyrektora przedszkola, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

5. Decyzję o przedłużeniu pobytu dziecka w przedszkolu podejmuje dyrektor przedszkola nie później niż do końca lutego w ostatnim roku szkolnym.

6. Przedłużenie nauki niepełnosprawnemu dziecku może być dokonane w przypadkach:

1)                braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, kształcenia przedszkolnego utrudniających podjęcie nauki w szkole podstawowej spowodowanych dysfunkcjami;

2)                psychoemocjonalną niegotowością ucznia do szkoły.

7. Przedszkole zapewnia wychowankom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

3)                realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

4)                odpowiednie warunki do zajęć oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny                                i środki dydaktyczne;

5)                realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;

6)                zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości organizacyjnych przedszkola;

7)                zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;

8)                integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

9)                dla dzieci niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.

8. Dziecku niepełnosprawnemu przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na dziecko.

9. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w arkuszu organizacyjnym.

10. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla dziecka łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

§ 26

1. W przedszkolu dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:

1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:

a)      korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna);

b)      korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i z logo rytmiki);

c)      korekcyjno – kompensacyjne;

d)     nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji;

e)      zajęcia specjalistyczne: terapia psychologiczna;

f)       inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp.;

2) zajęcia resocjalizacyjne dla dzieci niedostosowanych społecznie;

3) zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

§ 27

1. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym , lub pomoc nauczyciela.

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone   w programie;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom                          i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

3. Dyrektor przedszkola, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1 lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

4. Dziecko niepełnosprawne ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w przedszkolu w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3 statutu przedszkola.

§ 28

1. W przedszkolu powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie  o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w danym roku szkolnym w przedszkolu.

3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w okresie. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.

4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

1) na wniosek dyrektora przedszkola – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista;

3) pomoc nauczyciela.

5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w przedszkolu są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych dziecka, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu.

6. Dla dzieci posiadających orzeczenie ppp, Zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)  określa:

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka wraz z określeniem   metod i formy pracy z dzieckiem;

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, z tym, że  w przypadku:

g)      dziecka niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

h)      dziecka niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

i)        dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o charakterze socjoterapeutycznym;

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami;

4) działania wspierające rodziców dziecka oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami w realizacji zadań;

7) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 dzieci , jeżeli występuje taka potrzeba.

9. Rodzice dziecka/prawni opiekunowie mają prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.  Dyrektor przedszkola zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie.

10. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.

11. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

12. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

13. Nauczyciele pracujący z dzieckiem dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju dziecka, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

Rozdział 5
Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 29

1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)                prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu rozpoznanie u dzieci trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

2)                określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

3)                rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;

4)                świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem;

5)                udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w przedszkolu;

6)                udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę.

7)                dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych wychowanka opracowuje się nastąpić na podstawie tego orzeczenia;

8)                indywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;

9)                prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z dzieckiem zdolnym i innych specjalistycznych);

10)            współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w grupie w celu zintegrowania                                i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;

11)            prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi wychowanka w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

12)            udzielanie doraźnej pomocy dzieciom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów dziecka, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

13)            komunikowanie rodzicom postępów oraz efektywności świadczonej pomocy.

§ 30

 Obowiązki wychowawcy  grupy w zakresie wspierania wychowanków.

1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno–pedagogicznej dzieciom w grupie wychowawczej do obowiązków wychowawcy należy:

1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności wychowanków;

2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną grupą o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzieci;

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o dziecku i jego środowisku; wychowawca poznaje dziecko i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań dziecka i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z dzieckiem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy;

4) określenie specjalnych potrzeb wychowanka samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie;

5) w przypadku stwierdzenia, że wychowanek wymaga pomocy psychologiczno–pedagogicznej złożenia wniosku do dyrektora przedszkola o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej dziecku  w  ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w przedszkolu;

6) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor przedszkola lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w instrukcji kancelaryjnej;

7) monitorowanie organizacji pomocy i obecności dziecka na zajęciach;

8) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno–pedagogicznej  i postępach dziecka;

9) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;

10)            prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie z zapisami w statucie przedszkola;

11)            stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w grupie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych;

12)            prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi dziecka w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

13)            udzielanie doraźnej pomocy wychowankom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów dziecka, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

Wychowawca grupy realizuje zadania poprzez:

1)      bliższe poznanie dzieci, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;

2)      rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

3)      wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4)      udział w pracach Zespołu dla dzieci z orzeczeniami;

5)      tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

6)      ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;

7)      rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

8)      wdrażanie dzieci do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

9)      systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) dzieci w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na dzieci szczególnie uzdolnione, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń  dziecka w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem do przedszkola, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć przedszkolnych;

10)  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek;

11)  tworzenie warunków umożliwiających wychowankom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie wychowankom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw   i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

12)  współpracę z rodzicami, opiekunami wychowanków w sprawach ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  dzieciom;

13)  udzielanie pomocy, rad i wskazówek rodzicom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów przedszkola i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

§ 31

 Zadania i obowiązki pedagoga przedszkolnego/psychologa.

1. Do zadań pedagoga/psychologa należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo  w życiu przedszkola;

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne  i pełne uczestnictwo w życiu  przedszkola;

4) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej;

5)                podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

6)                minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym;

7)                wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej;

8)                inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

9)                pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, redyspozycji i uzdolnień wychowanków;

10)            podejmowanie działań wychowawczych lub profilaktycznych wynikającyc z programu wychowawczego w stosunku do dzieci z udziałem rodziców i wychowawców;

11)            działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

12)            prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad                          w zakresie wychowania;

13)            wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych rozwojowych i możliwości  wychowanków w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych  WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych;

14)            współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka;

15)            pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczego;

16)            nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o wychowankach do Sądu Rodzinnego poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;

17)            przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania Indywidualnych Programów edukacyjno – terapeutycznych;

18)            prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Gabinet terapeutyczny znajduje się na pierwszym piętrze Na drzwiach wejściowych umieszcza się godziny pracy zatrudnionego w danym roku specjalisty.  Wszelkie informacje do rodziców widnieją na stronie internetowej przedszkola : www.balbinka.brzegdolny.pl

§ 32

 Zadania i obowiązki logopedy

1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1)      diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;

2)      prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców   i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń;

3)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczest