Get Adobe Flash player

O nas

 

Informacje ogólne

Przedszkole Samorządowe Nr 3 „Balbinka” mieści się w budynku dwukondygnacyjnym. Posiada 5 sal dydaktycznych.
Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci w wieku od 2,5-4 lat podzielonych na 5 grup wiekowych.
Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.15 do 16.15
Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Brzegu Dolnym. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
Dyrektorem przedszkola jest pani Magdalena Wlaźlak – Szał, która funkcję kierowniczą pełni od 1 września 2021 roku.

Kadra pedagogiczna:

Dyrektor: mgr Magdalena Wlaźlak – Szał

Nauczycielki:

 • mgr Ewa Glińska
 • mgr Adriana Jarmuszczak
 • Marta Jasińska
 • mgr Marta Krauz
 • mgr Jolanta Macuga
 • mgr Patrycja Molińska
 • mgr Katarzyna Pytlak
 • mgr Aleksandra Siwkow
 • mgr Wioletta Solarewicz

Personel przedszkola liczy łącznie 24 osoby i tworzy przyjazną atmosferę sprzyjającą bezpieczeństwu, akceptacji, poszanowaniu praw dziecka.

 

 OFERTA  EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA  NR 3

             

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW DOPUSZCZONYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 1. “Program wychowania przedszkolnego” Grupa MAC S.A. 2020 W. Żaba- Żabińska, W. Majewska, R. Paździo
 2. Program preorientacji zawodowej

 3. Program Edukacji patriotycznej i obywatelskiej 

Nasze Przedszkole bierze  udział w:

Ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!

Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym “Zabawa sztuką”

 

             

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej “przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

Zadania przedszkola:

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.;

2) Tworzenie warunków umożliwiającym dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. ;

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.;

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.;

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. ;

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.;

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.;

8) Przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.;

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.;

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.;

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.;

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.;

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.;

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.;

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.;

16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.;

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowania zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebę kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust.19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59) oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego:

 

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystuje zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:.

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu,np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie, lub innej sytuacji;

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródło satysfakcji estetycznej.
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:.

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywania dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne, wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

 

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:.

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje sie językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu wybranych prostych fonetycznie słowach;

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skute zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku orz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje modele, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości, np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne, ; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia w sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuj ruch przed zapisanie, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne ( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but’

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu, np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np, zbieranie grzybów, owoców, ziół;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą, np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

22) reaguje na proste polecenia w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;

23) reaguje na proste polecenia w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.

 

PROGRAM ” Nasze Przedszkole”

Przedszkole Samorządowe Nr 3„Balbinka” realizuje program edukacji przedszkolnej „ Nasze Przedszkole” . Jego autorska koncepcja dostosowana jest do założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Prezentowany program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” jest zorientowany na dziecko oraz jego aktualną i najbliższa strefę rozwoju. Podkreśla również wagę roli nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjując i stymulując szeroko pojęte procesy rozwojowe. W programie wychowania przedszkolnego wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W obrębie kazdego z nich określono zagadnienia szczegółowe, których układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności na poziomie wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań, koncentrując się na aktualnym poziomie rozwoju i możliwościach najbliższego rozwoju dziecka. Dzięki takiemu ujęciu widoczny jest jego przyrost wiedzy i umiejętności, począwszy od naśladowania działañ nauczyciela i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działa

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przy Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Brzegu Dolnym  jest  Pan Adam Korzuch

z którym można się kontaktować za pomocą :  

– skrzynki  korzuch@infoic.pl

– tel. 509-630 – 830

………………………………………….

FOTOGRAFICZNA RELACJA WYDARZENIA

Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Brzegu Dolnym fotografuje uczestników wydarzeń. Uczestnicy wchodzą na teren wydarzenia dobrowolnie             i mogą zostać sfotografowani. Wykonujemy zdjęcia w celu promocji działań placówki oraz dokumentowania wydarzenia. Fotografie zamieszczamy na stronie internetowej przedszkola www.balbinka.brzegdolny.pl przez okres funkcjonowania serwisu. Więcej informacji możesz uzyskać w placówce lub pod adresem: przedszkole3bd@poczta.onet.pl

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 W BRZEGU DOLNYM NA LATA 2017/2022

Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o:

1.   Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) 3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(Dz.U. z 2017 r. poz.356) 4. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). 5. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. 6. Statut Przedszkola

Wstęp

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym  ukierunkowana jest na całościowy rozwój dzieci. Została opracowana na podstawie analizy mocnych i słabych stron podejmowanych przez przedszkole działań, we współpracy z rodzicami. Tworząc niniejszą koncepcję pracy wzięto pod uwagę wnioski z ewaluacji zewnętrznej i ewaluacji wewnętrznych, potrzeby dzieci, rodziców , potrzeby środowiska lokalnego oraz możliwości bazowe i kadrowe przedszkola. Realizowane działania będą monitorowane i analizowane czego wynikiem będzie modyfikowanie dokumentu  w miarę potrzeb. Organizacja dnia w przedszkolu zapewnia dzieciom zabawę, edukację, a także relaks oraz aktywny wypoczynek. Ramowy rozkład dnia przewiduje realizację różnorodnych zajęć edukacyjno-wychowawczych wynikających z zapisów nowej podstawy programowej oraz treści rozszerzające będące odpowiedzią na potrzeby dzieci, rodziców, nauczycieli i środowiska.

Nasze mocne strony:

• Posiadamy certyfikaty: Kubusiowi Przyjaciele natury , Zdrowo jemy-zdrowo rośniemy

• Pozytywna ocena osiągnięć wynikająca z przeprowadzonej w przedszkolu ewaluacji zewnętrznej.

• Kreatywna, aktywna i współpracująca kadra przedszkola.

• Przedszkole poprzez właściwą organizację oraz  troskę o pomieszczenia przedszkolne dba o bezpieczeństwo wychowanków.

• Wyposażenie przedszkola, podejmowane działania nauczycieli we współpracy z rodzicami, rozszerzanie oferty programowej zapewniają dzieciom możliwość rozwijania umiejętności i zainteresowań.

• W środowisku lokalnym przedszkole jest postrzegane jako placówka otwarta na potrzeby środowiska, zapewniająca dzieciom właściwą opiekę, uczestnicząca aktywnie w wydarzeniach społeczności lokalnej, otwarta na potrzeby tegoż środowiska.

Misja

Celem działań przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, realizowanego przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

Wizja

Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, by były otwarte na kontakty z innymi ludźmi, by cechowała je patriotyczna oraz twórcza postawa wobec otaczającego je świata. Respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka – zabiegamy o partnerską współpracę z rodzicami.  W wizji naszego przedszkola ważnym elementem jest realizacja zadań zapisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, która to określa główne kierunki działań i rozwoju naszej placówki. Szczególny nacisk kładziemy na zachowanie równowagi w harmonijnym wspieraniu wszystkich obszarów rozwoju dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

Model absolwenta

Dążymy do tego, by nasz absolwent na miarę możliwości dziecka:

 1.  Dbał o swoje zdrowie i sprawność fizyczną;
 2.  Wyrażał i kontrolował swoje emocje;
 3.  Odróżniał dobro od zła;
 4. Przestrzegał zasad bezpieczeństwa i higieny;
 5.  Był świadomy przynależności do swojej rodziny, grupy przedszkolnej i swojego kraju;
 6.  Potrafił właściwie zachować się w różnych sytuacjach;
 7.  Szanował odrębność i  prawa drugiego człowieka;
 8.  Sprawnie i poprawnie porozumiewania się;
 9.  Był aktywny w podejmowaniu działań, by wykazywał motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego;
 10.  Aby charakteryzował się wiedzą, umiejętnościami i sprawnościami charakterystycznymi dla dziecka gotowego do podjęcia nauki szkolnej.

Metody i strategie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

Do zaplanowanych efektów prowadzi staranna, systematyczna  analiza i obserwacja dziecka i odpowiednio do sytuacji dobieranie metod i strategii edukacyjno-wychowawczych, takich jak:

 1.  Twórcze metody aktywności ruchowej Rudolfa Labana, Kniessów, Weroniki Sherborn, Carla  Orffa oraz kinezjologii edukacyjnej Dennisona,
 2.  Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 3. Czynnościowe nauczanie matematyki w oparciu o program Dziecięca matematyka Gruszczyk-Kolczyńskiej
 4. Metody aktywizujące i twórczego myślenia w tym metodę projektu edukacyjnego
 5.  Zabawy badawcze i doświadczenia,
 6.  Pedagogikę zabawy Klanza.
 7.  Elementy Planu Daltońskiego np. wizualizacja dni tygodnia, dyżury, już potrafię
 8.  Elementy muzykoterapii, metodę Gordona, metodę aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss.

W naszym przedszkolu rodzice:

 1.  Systematycznie otrzymują rzetelną informację o możnych stronach i trudnościach dziecka.
 2.  Mają możliwość uzyskania pomocy specjalistów.
 3.  Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat  pracy przedszkola.
 4.  Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności wychowawczo-dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 1.  Realizują zadania przedszkola zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz dokumentach wewnętrznych.
 2.  Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 3. Tworzą i realizują własne projekty edukacyjne dostosowane do potrzeb grupy i placówki i środowiska lokalnego.
 4.  Doskonalą swoją wiedzę, umiejętności oraz gromadzą doświadczenia poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia.
 5. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 6.  Prowadzą obserwacje pedagogiczne, w celu dostosowania działań do potrzeb i możliwości dzieci.
 7. Wspierają rodziców i opiekunów dzieci w realizacji zadań wychowawczych .

System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych

Nauczyciel przedszkola ma obowiązek zapoznać wychowanków z ich prawami i obowiązkami, aby byli świadomi jaki ich zachowania mogą być nagradzane. W celu zmotywowania dzieci do właściwych zachowań stosuje się wobec niego system nagród.

Nagrodą może być:

• ustna pochwała nauczyciela wobec społeczności przedszkolnej,

•pochwała dyrektora  wobec społeczności dziecięcej;

• nagroda rzeczowa;

• dyplomem uznania lub list gratulacyjny

• odznaka okolicznościowa przedszkola.

Za nie przestrzegania obowiązków dziecko może również zostać ukarane:

Karą może być:

• upomnieniem przez nauczyciela- rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;

• odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;

• odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;

• powtarzanie poprawnego zachowania;

• czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

• poinformowaniu rodziców o zachowaniu dziecka;

W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

System wspierania rozwoju dziecka

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznawaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań wychowanków.

Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

• modyfikacji realizowanych programów;

• planowania miesięcznego;

• do konstruowania zajęć ( zasada indywidualizacji wymagań);

• indywidualnego wspomagania dzieci.

W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy z dzieckiem oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale także ich rodzicom.

W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża.

Oferta zajęć prowadzona w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ja o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem,  w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Corocznie w przedszkolu każda grupa opracowuje plan współpracy z rodzicami. Plan zawiera zadania do realizacji w danym roku szkolnym.

Realizacja zadań ma następujące formy:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.

Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją wielkopolską. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

 • pasowanie na przedszkolaka,
 • sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi,
 • mikołajki,
 • wycieczko do różnorodnych środowisk przyrodniczych i edukacyjnych
 • spotkania jasełkowe z okazji świąt Bożego Narodzenia,
 • bal karnawałowy,
 • biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 • Dni aktywności integrujące społeczność przedszkolną
 • Święto Rodziny,
 • Dzień Dziecka – przedszkolne igrzyska sportowe.

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in. specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem.

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne.

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb.Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2017/2018:

•  Nasze postawy, emocje, uczucia. Kształtowanie postaw, wspieranie rozwoju emocjonalnego i  społecznego dzieci w różnorodnych

• Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie realizacji nowej podstawy programowej.

Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2018/2019

•  Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci.

• Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów muzyki i ruchu.

Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2019/2020

• Sprawność ruchowa warunkiem wielokierunkowego rozwoju dziecka.

• Propagowanie zdrowego stylu życia

Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2020/2021

• Wzmocnienie działań sprzyjających  rozwijaniu aktywności twórczej dzieci.

• Zorganizowanie przestrzeni do podejmowania przez dzieci swobodnej aktywności twórczej:

plastycznej, muzycznej, teatralnej.

Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2021/2022

• Dziecięca ekspresja werbalna

• Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuka i teatrem.

Koncepcja Pracy Przedszkola została przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną

dnia 14 września 2017 roku na lata 2017-2022

Uwagi o realizacji koncepcji pracy Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym.1. Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.2. Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.

3. Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

4. Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele

pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie.

5. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora i Rady

Rodziców.

6. Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

STATUT

Przedszkola Samorzadowego Nr 3

           w  Brzegu Dolnym

                                                                                             Zatwierdzony dn. 15.11.2017

Podstawy prawne:

 1. Akt założycielski – Uchwała rady Gminy.
 2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
 3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949)
 7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1379).
 8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela.
 9. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r.. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U.                     z 2014 r. , po. 498).
 10. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239).
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U.  z 2016 poz. 922).
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj: 2016 poz. 1870).
 13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575).
 14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 682.).
 15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.).
 16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902).

Spis treści

DZIAŁ I ………………………………………………………………………………………4

Rozdział  1  Informacje ogólne o przedszkolu…………………………………………………4

Rozdział  2  Misja przedszkola ……………………………………………………………….5

DZIAŁ II ………………………………………………………………………………………8

Rozdział  1  Cele i zadania przedszkola………………………………………………………8

Rozdział  2  Sposoby realizacji zadań przedszkola…………………………………………..10

Rozdział  3  Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej ………………………………………………………………………………..14

Rozdział  4  Organizacja nauczania, wychowania i opieki wychowankom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrozonym niedostosowaniem społecznym………………..23

Rozdział  5  Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej……………………………………………………………….27

Rozdział  6  Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne……………………………..33

Rozdział  7  Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza nim……………………………………………………………………………………………35

DZIAŁ III ……………………………………………………………………………………37

Rozdział  1  Organy przedszkola i ich kompetencje………………………………………….37

Rozdział  2  Organizcja wychowania i opieki w przedszkolu………………………………..48

Rozdział  3  Odpłatnośc za przedszkole………………………………………………………53

DZIAŁ IV  Organizacja przedszkola…………………………………………………………55

DZIAŁ V   Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola………………………………………58

DZIAŁ VI  Wychowankowie przedszkola……………………………………………………69

DZIAŁ VII Warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu………………………………….77

DZIAŁ VIII Przepisy końcowe……………………………………………………………… 79

DZIAŁ I

Rozdział 1
Informacje ogólne o przedszkolu

§ 1

1. Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Brzegu Dolnym, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną:

1)                prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2)                przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)                zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)                realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia wychowania przedszkolnego.

2. Siedzibą przedszkola jest budynek w Brzegu Dolnym przy ulicy Przedszkolnej 1, w którym funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnch.

3. Przedszkole Samorządowe Nr 3  prowadzi oddziały: ogólnodostępne.

4. Organem prowadzącym jest Gmina Brzeg Dolny . Siedzibą organu jest budynek  przy ulicy Kolejowej 29.

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

6. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Samorządowe Nr 3 .

7. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

Przedszkole Samorządowe Nr 3

56-120 Brzeg Dolny; ul. Przedszkolna 1

NIP 988-02-86-699; Regon 021398779

Tel. 071 3195695; tel/fax 071 3195 330

8. Przedszkole prowadzi:

1)      wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku przedszkolnym a w przypadku dzieci niepełnosprawnych w wieku 3 -10  lat;

2)      dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci młodszych w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu;

3)      obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;

4)      organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

5)      wczesne wspomaganie

9. Przedszkole jest jednostką finansów publicznych, której działalność jest finansowana przez:

a) Gminę Brzeg Dolny;

b) rodziców, w formie opłat za liczbę godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy wychowania przedszkolnego.

10. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.

11. Obsługa administracyjną, finansową i techniczną przedszkola jest wykonywana przez Urząd Miejski w Brzegu Dolnym.

12. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci, zawierają pisemną umowę z przedszkolem na pobyt dziecka w placówce na dany rok szkolny.

13. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

14. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Brzeg Dolny

15. Rodzicom przysługuje dzienny odpis kosztów wyżywienia z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu oraz obniżenie miesięcznej opłaty za każdą godzinę nieobecności.

Rozdział 2
Misja przedszkola

§ 2

Misja Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym

1. Misją przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, realizowanego przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

Nasze działania oparte są na czterech filarach edukacji:

1)      uczyć się, aby wiedzieć;

2)      uczyć się, aby być;

3)      uczyć się, by móc oddziaływać na swoje środowisko;

4)      uczyć się, aby żyć wspólnie – edukacja włączająca.

Nasze działania są ukierunkowane na dziecko w celu:

1)   kształtowania świadomości własnego ciała oraz możliwości własnego organizmu;

2)   kształtowania świadomości własnego „Ja” oraz postawy empatii  w stosunku do drugiego człowieka w zrozumieniu dla jego inności;

3) kształtowania właściwych zachowań w stosunku do otaczającej przyrody: zwierząt
i roślin;

4) nabywania i bogacenia wiedzy oraz wykorzystywania jej w praktyce;

5) uświadomienia dziecku zagrożeń i niebezpieczeństw, unikania ich oraz właściwego reagowania na nie;

6) kształtowania czynnych postaw wobec zdrowia własnego i innych;

7) kształtowania świadomości ekologicznej oraz znaczenia środowiska przyrodniczego dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego;

8) rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samopielęgnacji zdrowia oraz do wspierania innych ludzi w tych zachowaniach;

9) kształtowania umiejętności określonych mianem życiowych;

10) wczesnego wykrywania grup ryzyka zdrowotnego, społecznego  i ekologicznego.

Nasze działania są ukierunkowane na rodziców w celu:

1)      ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na zdrowie i edukację ekologiczną;

2)   prezentowania i propagowania postaw prozdrowotnych;

3)      wskazywania zagrożeń na które narażone są dzieci oraz zapobiegania im (metody
i formy działania, instytucje wspierające itp.);

4)      wskazania pozytywnych wzorców zachowań;

5)      wzbogacania i poszerzania wiedzy i świadomości w zakresie zdrowego stylu życia w poszanowaniu środowiska naturalnego;

6)      propagowania edukacji zdrowotnej w ścisłej korelacji z przyrodą – w szerokim tego słowa znaczeniu.

Nasze działania są ukierunkowane na nauczycieli w celu:

1) życia zarówno wśród dzieci jak i ich rodziny; wzbogacania jego wiedzy, umiejętności do promowania zdrowego stylu

2) wzbogacania własnego warsztatu pracy pod kątem tworzenia warunków do promowania edukacji zdrowotnej oraz prac z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

3)      podniesienia, jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia dzieci;

4)      ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na zdrowie i środowisko przyrodnicze;

5)      wykorzystywania teorii inteligencji wielorakich ze świadomością, że:

a)  każde dziecko jest inne, posiada własną, niepowtarzalną „mapę inteligencji”,

b)  ma swoje mocne i słabe strony,

c)  wszystkie rodzaje inteligencji są jednakowo cenne,

d)  każde dziecko posiada talenty;

W ramach priorytetów jw. przedszkole realizuje:

1)      edukację promującą rozwój – rozwijanie świadomej, silnej i wrażliwej osobowości;

2)      edukację włączającą;

3)      edukację równych szans;

4)      edukację zdrowotną oraz przyrodniczo – ekologiczną;

5)      edukację twórczą;

6)      sport, turystykę i rekreację;

7)      technologie TIK.

Aby wizja naszego przedszkola urzeczywistniła się musimy mieć świadomość roli, jaką pełnimy w procesie wychowawczo – dydaktycznym i edukacyjnym. Jako nauczyciele jesteśmy bowiem wpisani w rozwój dziecka i to od nas w dużym stopniu zależy jak ten rozwój będzie przebiegał w przyszłości.

Dlatego też będziemy efektywnie organizować edukację opartą na aktywnym i świadomym uczestnictwie dziecka – edukację, która stwarzać będzie gwarancje satysfakcjonującego przekraczania progów na drodze jego emocjonalnego, społecznego   i edukacyjnego rozwoju.

DZIAŁ II

Rozdział 1
Cele i zadania przedszkola

§ 3

1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3.Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 przedszkole realizuje poprzez kształtowanie czterech obszarów rozwoju dziecka: poznawczej, fizycznej, społecznej i  emocjonalnej.

§ 4

Zadania przedszkola.

1. Do zadań Przedszkola Samorządowego Nr 3 należy:

1)                wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym                                i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2)                tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę                                i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)                wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej                               i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4)                zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)                wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6)                wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7)                tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8)                przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9)                tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10)            tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11)            tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12)            współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13)            kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14)            systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15)            systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16)            organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej.

17)            tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

18)            przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, z tym, że nie dotyczy to:

a)      dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b)      dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

19)            zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;

20)            realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;

21)            rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;

22)            organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami.

23)            organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

24)            współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;

25)            egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

26)            dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej i archiwizacji.

2. Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

3. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

Rozdział 2
Sposoby realizacji zadań przedszkola

§ 5

1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

1)                szczegółowe cele edukacyjne;

2)                tematykę materiału edukacyjnego;

3)                wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów gotowych lub:

1)      opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2)      zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

3)      zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku                                     w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu nauczycielski i specjalistów, zatrudnionych w przedszkolu.

6. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

7. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.

8. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

9. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 6

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece (jednemu) dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.

§ 7

1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

§ 8

1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć
w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

1)      realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 82 niniejszego statutu;

2)      opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;

3)      przestrzeganie liczebności grup;

4)      odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

5)      oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

6)      prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

7)      kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;

8)      umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;

9)      oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

10)  zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola
w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

11)  ogrodzenie terenu przedszkola;

12)  zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

13)  zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni
i pomieszczeń gospodarczych;

14)  wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;

15)  wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

16)  dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;

17)  zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach
i wycieczkach poza teren przedszkola;

18)  przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 9

1. Przedszkole prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1) realizacje przyjętego programu wychowawczego lub profilaktycznego;

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów  wychowanków;

3) realizację określonej tematyki zajęć we współpracy z lekarzami, wolontariuszami  organizacji działających na rzecz dziecka  i  rodziny;

4) działania opiekuńcze wychowawców grup, w tym rozpoznawanie relacji  między rówieśnikami;

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;

                                   § 10

1. Przedszkole sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną nad wychowankami rozpoczynającymi pobyt w przedszkolu poprzez:

1)      organizowanie spotkań dyrekcji przedszkola z nowo przyjętymi wychowankami i ich rodzicami;

2)      rozmowy indywidualne wychowawcy z dziećmi i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu   rozpoznania cech osobowościowych dziecka, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych;

3)      organizację wycieczek integracyjnych;

4)      współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

5)      respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;

6)      organizowanie w porozumieniu z organem prowadzacym nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;

7)      wspomaganie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków   rodzinnych i  losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;

8)       wspieranie dzieci szczególnie uzdolnionych poprzez:

a) rozwój zdolności dziecka w ramach zajęć pozalekcyjnych;

b) wspieranie dziecka w przygotowaniu do konkursó;

c) indywidualizację procesu kształceni;,

9) umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami;

10)objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, określoną w Dziale II Rozdziale 3;

11)  dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb dziecka;

12)  nad wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II;  Rozdziale 4 statutu przedszkola.

Rozdział 3
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej

§ 11

1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu są bezpłatne, a udział dziecka w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

§ 12

1. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na:

1)                rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;

2)                rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka;

3)                rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu;

4)                stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym;

5)                rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;

6)                wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;

7)                opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla    dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla dzieci niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

8)                prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków i rodziców;

9)                podejmowaniu działań wychowawczych lub profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

10)            wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

11)            udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

12)            wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

13)            umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

14)            podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest wychowankom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

1)      niepełnosprawności dziecka;

2)      niedostosowania społecznego;

3)      zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)      z zaburzeń zachowania i emocji;

5)      szczególnych uzdolnień;

6)      specyficznych trudności w uczeniu się;

7)      z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)      choroby przewlekłej;

9)      sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)  niepowodzeń edukacyjnych;

11)  zaniedbań środowiskowych;

12)  trudności adaptacyjnych.

3. O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować:

1) rodzice dziecka/prawni opiekunowie;

2)      dyrektor przedszkola;

3)      nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści

4)      poradnia psychologiczno-pedagogiczna;

5)      pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela;

6)      pracownik socjalny;

7)      asystent rodziny;

8)      kurator sądowy;

9)      organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny i  dzieci.

4. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy grupy. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie przedszkola.

§ 13

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

1) nauczyciele w bieżącej pracy z dzieckiem na zajęciach;

2) zatrudnieni specjaliści wykonujący w danym roku szkolnym w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej:

a) pedagog;

b) psycholog;

c) terapeuta pedagogiczny;

3) pracownicy przedszkola poprzez zintegrowane oddziaływanie na wychowanka.

§ 14

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3) zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno-kompensacyjnych;

b) logopedycznych;

c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, w tym umiejętności   komunikacyjne;

d) innych zajęć ( nie wymienionych powyżej o charakterze terapeutycznym)

4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

5)  porad i konsultacji.

       2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z dzieckiem polega w szczególności na:

a) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka i jego  potrzeb;

b) rozpoznawaniu sposobu uczenia się i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

c) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

d) dostosowanie warunków  pracy do potrzeb psychofizycznych dziecka.

3. Formami zorganizowanymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ujętymi w arkuszu organizacyjnym są:

1)      zajęcia rozwijające uzdolnienia

adresaciDzieci szczególnie uzdolnione
zadaniaRozwijanie zainteresowań i talentów
podstawa udzielaniaNa wniosek wychowawcy rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach
prowadzącyNauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
czas trwania jednostki zajęć45 minut
liczba uczestnikówmaksimum 8 osób
okres udzielania ppzgodnie z decyzją dyrektora

2)      zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

adresacidla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się
zadaniaDo zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia dziecka daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
podstawa udzielaniaOrzeczenie poradni psychologiczno–pedagogicznej
prowadzącySpecjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
czas trwania jednostki zajęć45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć
liczba uczestnikówmaksimum 5 osób
okres udzielania ppzgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu

3)      zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym

adresaciDzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne
zadaniaEliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego
podstawa udzielaniaOrzeczenie poradni psychologiczno–pedagogicznej lub opinia PP
prowadzącyNauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
czas trwania jednostki zajęć45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć
liczba uczestnikówmaksimum 10 osób
okres udzielania ppzgodnie z decyzją dyrektora,

4. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to:

1)                porady i konsultacje dla rodziców – udzielane i prowadzone przez pedagoga/ psychologa w godzinach podanych na drzwiach gabinetu terapeutycznego;

2)                warsztaty i szkolenia dla rodziców – zgodnie z harmonogramem podanym na każdy okres, umieszczonym w tablicy ogłoszeń dla rodziców. W przypadku warsztatów organizowanych dla rodziców danego oddziału informację przekazuje wychowawca grupy;

3)                porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga/psychologa – w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem/psychologiem.

 1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w przedszkolu ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest:

1)                rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków, w tym szczególnie uzdolnionych;

2)                świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy;

3)                realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu Wspierającego;

4)                dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy.

§ 15

Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

 1. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom:

1)                posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla dziecka na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych określonych w Dziale II rozdział 4 statutu przedszkola;

2)                posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

3)                posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie tego orzeczenia;

4)                nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z dzieckiem.

 1. Nauczyciele pracujący z grupą wychowawczą prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych wychowanków z innymi ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory dziecka, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia. Na podstawie wyników obserwacji formułowana jest diagnoza interdyscyplinarna zawierająca informacje w zakresach:

1)                społecznym (przedstawienie środowiska rodzinnego i szkolnego dziecka);

2)                medycznym (ogólny rozwój fizyczny dziecka, stan je go zdrowia);

3)                psychologicznym (ocena poziomu rozwoju funkcji intelektualnych, stanu psychicznego, procesów emocjonalno -motywacyjnych, ocena osobowości dziecka);

4)                pedagogicznym (ocena poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych, charakterystyka trudności w uczeniu się).

 1. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną odpowiednio wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym dyrektora przedszkola.
 2. Wychowawca grupy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z dana grupą, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca grupy przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej grupie.
 3. Wychowawca grupy informuje rodziców ucznia/ prawnych opiekunów o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.
 4. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy wychowankowi zorganizować inną formę pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie wychowawczej.
 5. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli  w grupie  w celu: skoordynowania działań w pracy z dzieckiem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec dziecka, ustalenia form pracy, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości dziecka. Informację  o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej świadczonej poszczególnym wychowankom. Propozycję przedstawia dyrektorowi przedszkola.
 7. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 8 współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi                           w przedszkolu.
 8. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 9. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w Dzienniku Wychowawcy lub przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.
 10. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej swojemu dziecku.
 11. Wychowawca grupy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.
 12. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w danym roku w przedszkolu ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania dziecka.
 13. W przypadku, gdy pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, dyrektor, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu.

§ 16

1 . Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

           § 17

 1. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele                                  i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

2. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

3. O objęciu wychowanka zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor przedszkola. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor przedszkola  na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

      § 18

1. W przedszkolu w miarę potrzeb ( w danym roku szkolnym) zatrudniani są specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

      § 19

1. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. W przedszkolu mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

§ 20

1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna  w Brzegu Dolnym na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

§ 21

1. Zainteresowania dzieci oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

§ 22

1. Organizowane w przedszkolu konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

§ 23

1. Indywidualizacja pracy z dziećmi na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

1)                dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka;

2)                dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych,  intelektualnych i fizycznych dziecka;

3)                przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności dziecka;

4)                umożliwianiu dziecku z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych.

Rozdział 4
Organizacja nauczania, wychowania i opieki wychowankom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

§ 24

1. W przedszkolu wychowaniem przedszkolnym dzieci niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest:

a)      w oddziale ogólnodostępnym;

2. Przedszkole zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby
i możliwości psychofizyczne wychowanków warunki do zajęć, sprzęt specjalistyczny( w miarę możliwości) oraz środki dydaktyczne .

3. Przedszkole organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 25

1. Wychowankowi z niepełnosprawnością można przedłużyć okres wychowania przedszkolnego do 9 roku życia.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu wychowania przedszkolnego niepełnosprawnemu dziecku podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Wspierający, o którym mowa w § 28 statutu oraz zgody rodziców.

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.

4. Zgodę na przedłużenie wychowania przedszkolnego składają rodzice w formie pisemnej do dyrektora przedszkola, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

5. Decyzję o przedłużeniu pobytu dziecka w przedszkolu podejmuje dyrektor przedszkola nie później niż do końca lutego w ostatnim roku szkolnym.

6. Przedłużenie nauki niepełnosprawnemu dziecku może być dokonane w przypadkach:

1)                braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, kształcenia przedszkolnego utrudniających podjęcie nauki w szkole podstawowej spowodowanych dysfunkcjami;

2)                psychoemocjonalną niegotowością ucznia do szkoły.

7. Przedszkole zapewnia wychowankom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

3)                realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

4)                odpowiednie warunki do zajęć oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny                                i środki dydaktyczne;

5)                realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;

6)                zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości organizacyjnych przedszkola;

7)                zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;

8)                integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

9)                dla dzieci niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.

8. Dziecku niepełnosprawnemu przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na dziecko.

9. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w arkuszu organizacyjnym.

10. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla dziecka łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

§ 26

1. W przedszkolu dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:

1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:

a)      korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna);

b)      korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i z logo rytmiki);

c)      korekcyjno – kompensacyjne;

d)     nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji;

e)      zajęcia specjalistyczne: terapia psychologiczna;

f)       inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp.;

2) zajęcia resocjalizacyjne dla dzieci niedostosowanych społecznie;

3) zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

§ 27

1. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym , lub pomoc nauczyciela.

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone   w programie;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom                          i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

3. Dyrektor przedszkola, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1 lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

4. Dziecko niepełnosprawne ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w przedszkolu w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3 statutu przedszkola.

§ 28

1. W przedszkolu powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie  o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w danym roku szkolnym w przedszkolu.

3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w okresie. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.

4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

1) na wniosek dyrektora przedszkola – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista;

3) pomoc nauczyciela.

5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w przedszkolu są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych dziecka, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu.

6. Dla dzieci posiadających orzeczenie ppp, Zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)  określa:

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka wraz z określeniem   metod i formy pracy z dzieckiem;

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, z tym, że  w przypadku:

g)      dziecka niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

h)      dziecka niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

i)        dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o charakterze socjoterapeutycznym;

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami;

4) działania wspierające rodziców dziecka oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami w realizacji zadań;

7) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 dzieci , jeżeli występuje taka potrzeba.

9. Rodzice dziecka/prawni opiekunowie mają prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.  Dyrektor przedszkola zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie.

10. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.

11. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

12. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

13. Nauczyciele pracujący z dzieckiem dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju dziecka, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

Rozdział 5
Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 29

1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)                prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu rozpoznanie u dzieci trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

2)                określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

3)                rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;

4)                świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem;

5)                udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w przedszkolu;

6)                udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę.

7)                dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych wychowanka opracowuje się nastąpić na podstawie tego orzeczenia;

8)                indywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;

9)                prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z dzieckiem zdolnym i innych specjalistycznych);

10)            współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w grupie w celu zintegrowania                                i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;

11)            prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi wychowanka w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

12)            udzielanie doraźnej pomocy dzieciom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów dziecka, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

13)            komunikowanie rodzicom postępów oraz efektywności świadczonej pomocy.

§ 30

 Obowiązki wychowawcy  grupy w zakresie wspierania wychowanków.

1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno–pedagogicznej dzieciom w grupie wychowawczej do obowiązków wychowawcy należy:

1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności wychowanków;

2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną grupą o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzieci;

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o dziecku i jego środowisku; wychowawca poznaje dziecko i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań dziecka i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z dzieckiem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy;

4) określenie specjalnych potrzeb wychowanka samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie;

5) w przypadku stwierdzenia, że wychowanek wymaga pomocy psychologiczno–pedagogicznej złożenia wniosku do dyrektora przedszkola o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej dziecku  w  ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w przedszkolu;

6) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor przedszkola lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w instrukcji kancelaryjnej;

7) monitorowanie organizacji pomocy i obecności dziecka na zajęciach;

8) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno–pedagogicznej  i postępach dziecka;

9) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;

10)            prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie z zapisami w statucie przedszkola;

11)            stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w grupie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych;

12)            prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi dziecka w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

13)            udzielanie doraźnej pomocy wychowankom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów dziecka, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

Wychowawca grupy realizuje zadania poprzez:

1)      bliższe poznanie dzieci, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;

2)      rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

3)      wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4)      udział w pracach Zespołu dla dzieci z orzeczeniami;

5)      tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

6)      ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;

7)      rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

8)      wdrażanie dzieci do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

9)      systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) dzieci w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na dzieci szczególnie uzdolnione, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń  dziecka w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem do przedszkola, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć przedszkolnych;

10)  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek;

11)  tworzenie warunków umożliwiających wychowankom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie wychowankom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw   i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

12)  współpracę z rodzicami, opiekunami wychowanków w sprawach ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  dzieciom;

13)  udzielanie pomocy, rad i wskazówek rodzicom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów przedszkola i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

§ 31

 Zadania i obowiązki pedagoga przedszkolnego/psychologa.

1. Do zadań pedagoga/psychologa należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo  w życiu przedszkola;

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne  i pełne uczestnictwo w życiu  przedszkola;

4) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej;

5)                podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

6)                minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym;

7)                wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej;

8)                inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

9)                pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, redyspozycji i uzdolnień wychowanków;

10)            podejmowanie działań wychowawczych lub profilaktycznych wynikającyc z programu wychowawczego w stosunku do dzieci z udziałem rodziców i wychowawców;

11)            działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

12)            prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad                          w zakresie wychowania;

13)            wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych rozwojowych i możliwości  wychowanków w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych  WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych;

14)            współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka;

15)            pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczego;

16)            nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o wychowankach do Sądu Rodzinnego poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;

17)            przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania Indywidualnych Programów edukacyjno – terapeutycznych;

18)            prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Gabinet terapeutyczny znajduje się na pierwszym piętrze Na drzwiach wejściowych umieszcza się godziny pracy zatrudnionego w danym roku specjalisty.  Wszelkie informacje do rodziców widnieją na stronie internetowej przedszkola : www.balbinka.brzegdolny.pl

§ 32

 Zadania i obowiązki logopedy

1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1)      diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;

2)      prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców   i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń;

3)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

b)      udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)      prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 33

 Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego.

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2)      rozpoznawanie przyczyn utrudniających dziecku aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;

3)      prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieciom, we współpracy z rodzicami uczniów;

5)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

6)      rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

7)      udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8)      udział w posiedzeniach zespołu wychowawczego;

9)      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

10)  podejmowanie działań wychowawczych lub profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego w stosunku do wychowanków z udziałem rodziców
i wychowawców;

11)  prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 6
Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

§ 34

1. Dzieciom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola,  obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

 1. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor przedszkola. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
 2. Dyrektor przedszkola po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.
 3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić
  w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby przedszkola lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.
 5. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone                                            w indywidualnym   i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.
 6. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.
 7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie treści wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
 8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
 9. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz                                         z uzasadnieniem/ Wniosek, o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.
 10. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego dziecka.
 11. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin realizowanych w ciągu co najmniej 2 dni.
 12. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:

1)                dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka;

2)                udział w posiedzeniach Zespołu Wspierającego opracowującego IPET;

3)                prowadzenie obserwacji funkcjonowania dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu przedszkola;

4)                podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;

5)                systematyczne prowadzenie dziennika zajęć indywidualnych.

 1. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia dziecka oraz wniosków z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami /prawnymi opiekunami, dyrektor przedszkola organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu przedszkola, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych/szkolnych.  Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów odnotowywane są w dzienniku nauczania indywidualnego.
 2. Dyrektor przedszkola ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego  w przypadku, gdy rodzice/ prawni opiekunowie  złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia dziecka umożliwiającą uczęszczanie ucznia do przedszkola.
 3. Dyrektor przedszkola zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola. Dyrektor przedszkola w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię ppp, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący przedszkole.
 4. Dla dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydane przed 1 września 2017 roku, w przypadku,  gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu przedszkola.  dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:

1)                w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz,

2)                przedszkole dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.

Rozdział 7
Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza nim

§ 35

1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni
  w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.15 do 16.15, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z zatwierdzonym programem wychowania przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć.
 3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jemu dzieci. Zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak
  i psychicznym.
 4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i narzędzia.
 5. Nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela. Nauczyciel przekazuje zmieniającemu nauczycielowi wszelkie uwagi, dotyczące wychowanków.
 6. Nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby do sprawowania nadzoru.
 7. Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 8. Wycieczki i spacery poza teren przedszkola odbywają się z udziałem wymaganej liczby opiekunów.
 9. Wycieczki całodzienne dzieci poza teren przedszkola odbywają się za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów. Jeżeli wycieczka stanowi formę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie wymaga się zgody rodzica/pranego opiekuna.
 10. Na każde 10 dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun. W przypadku korzystania ze środków transportu miejskiego na każde 5 dzieci przypada jeden opiekun. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę w szczególnych przypadkach na łączenie funkcji kierownika z funkcją opiekuna.
 11. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku
  w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel jest zobowiązany powiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

§ 36

1. Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, nawet na prośbę rodzica/prawnego opiekuna.

            § 37

1. Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka karetki pogotowania ratunkowego w uzasadnionych przypadkach.

          § 38

1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

          § 39

1. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

       § 40

1. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia następstw od nieszczęśliwych wypadków podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

DZIAŁ III

Rozdział 1
Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 41

1 . Organami przedszkola są:

1)                Dyrektor Przedszkola;

2)                Rada Pedagogiczna;

3)                Rada Rodziców.

 1. Każdy z wymienionych organów w § 41 statutu działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola.

      § 42

1.  Dyrektor przedszkola:

1)                kieruje placówką jako jednostką samorządu terytorialnego;

2)                jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

3)                sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

4)                jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5)                wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych
  w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa  Prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe.

§ 43

1.  Dyrektor przedszkola kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:

1)                 kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;

2)                 przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

3)                 realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4)                 wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem  i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;

5)                 powołuje przedszkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;

6)                 opracowuje plan organizacyjny na rok szkolny;

7)                 przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

8)                 dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

9)                 współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców;

10)             stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej przedszkola;

11)             organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w Dziale II statutu przedszkola;

12)             w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje wychowankom nauczanie indywidualne na zasadach określonych w § 34 statutu przedszkola;

13)             zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają;

14)             dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

15)             powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły , problemowo-zadaniowe i Zespoły Wspierający, o których mowa w § 28 statutu przedszkola;

16)             inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;

17)             stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej
i religijnej wychowankom;

18)             ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne wychowanków niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;

19)             opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;

20)             skreśla z listy przyjętych do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w statucie przedszkola;

21)             współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich;

22)             organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Dyrektor przedszkola organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:

1) opracowuje do 21 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

4) wyznacza w miarę potrzeb dużury w przedszkolu;

5) informuje nauczycieli i rodziców do 30 września o ustalonych dyżurach;

6)                odwołuje zajęcia w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia dzieci;

7)                zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury – 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora przedszkola;

8)                zapewnia dpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola,
a w szczególności należytego stanu higieniczno–sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu wychowanków w budynku szkolnym i placu szkolnym;

9)                dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

10)            egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

11)            sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;

12)            opracowuje projekt planu finansowego przedszkola i przedstawia go celem zaopinowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

13)            dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

14)            dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;

15)            za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnch przedszkola tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;

16)            organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

17)            powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola;

18)            odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;

19)            organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

3.  Dyrektor przedszkola prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1)      nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;

2)      powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;

3)      dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;

4)      decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy
w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;

5)      organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w przedszkolu;

6)      opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;

7)      dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

8)      przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom
i pracownikom administracji i obsługi przedszkola;

9)      występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
i pracowników;

10)  udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;

11)  załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

12)  wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

13)  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

14)  przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

15)  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

16)  określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

17)  odbiera ślubowania od pracowników zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;

18)  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków   do opiniowania i zatwierdzania;

19)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

§ 44

1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

         § 45

1. Rada Pedagogiczna

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w przedszkolu.

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor  Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym.

5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.

 1. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.
 2. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora przedszkola.
 3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie i po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

§ 46

        1.  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1)                uchwala regulamin swojej działalności;

2)                podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy wychowanków przedszkola;

3)                podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu wychowania przedszkolnego niepełnosprawnemu wychowankowi po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Wspierającego d/s i zgody rodziców;

4)                zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;

5)                podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

6)                podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie wychowanka do innego przedszkola;

7)                ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

8)                uchwala wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;

9)                ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ nadzorujący w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 1. 2.        Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1)                opiniuje organizacje pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;

2)                opiniuje programy z zakresu wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem do użytku w placówce;

3)                opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

4)                opiniuje projekt innowacji do realizacji w przedszkolu;

5)                opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

6)                opiniuje projekt finansowy przedszkola;

7)                opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;

8)                opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

9)                wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

10)            opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

11)            opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze.

 1. 3.                 Rada Pedagogiczna ponadto:

1)                przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;

2)                może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;

3)                uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

4)                głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;

5)                ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

6)                uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

7)                ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców o zmianę nazwy przedszkola
i nadanie imienia przedszkolu;

8)                może wybierać delegatów do Rady Przedszkola, jeśli taka będzie powstawała;

9)                wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;

10)            wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

11)            zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

§ 47

1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.

2. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

3. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane wformie papierowej i elektronicznej. Księgtę protokołów przechowuje się w  przedszkolu.

5. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:

1) określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół;

2) stwierdzenie prawomocności obrad;

3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;

4) listę obecności nauczycieli;

5) uchwalony porządek obrad;

6) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;

7) przebieg głosowania i jej wyniki;

8) podpis przewodniczącego i protokolanta.

6. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej.

7. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.

8. Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie przedszkola na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.

9. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.

10. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 48

1. Rada Rodziców.

2.  Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.

3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.

3.W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału przedszkolnego.

4.Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.

5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji przedszkola.

6.   Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

1)      pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola;

2)      gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;

3)      zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola, wśród nich:

a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w przedszkola i w grupie uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

b) znajomość statutu przedszkola, uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

c)      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola,

d)     określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

7. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkola oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

8.  Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)  programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez wychowawców oraz treści z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowawców i rodziców Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną,

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;

3)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

4)      opiniowanie decyzji dyrektora przedszkola o dopuszczeniu do działalności w przedszkolu stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;

5)      opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie- przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

6)      opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

9.  Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania przedszkolem których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu Rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.

10. Rada Rodziców może:

1)      wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2)      występować do dyrektora przedszkola, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkolnych;

3)      delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

4)      delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

5)      rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli w celu ustalenia zasad współpracy.

11. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora przedszkola.

12. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;

3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

13. Tryb wyboru członków rady:

1) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;datę wyboru do Rady Rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców i nauczycieli nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów;

2) wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:

a)  wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe;

b)  w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun wychowanka;

c)  do Rady Rodziców wybiera po jednym przedstawicielu rad oddziałowych;

d)  komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców;

e) wychowawca grupy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów;

f) karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca grup;

g) niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów;

h) członkami Rady Rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę głosów;

i)  organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest dyrektor przedszkola;

j) skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.

14. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

§ 49

1.  Zasady współpracy organów przedszkola.

1) Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2) Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.

3) Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4) Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5) Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

6) Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

7) Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

8) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki
i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkola.

9) Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 50 niniejszego statutu.

§ 50

 1. 1.                 Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.
 2. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1)                prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;

2)                przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)                dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4)                swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 1. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 4. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

Rozdział 2
Organizacja wychowania i opieki w przedszkolu

§ 51

1.  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

2. Przedszkole jest 5 – oddziałowe.

3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dzienne: od 6.15 do 16.15.

4. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 7.15 – 12.15.

5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

6. W okresie wakacyjnym do przedszkola przyjmowane są dzieci z innych placówek z terenu Gminy Brzeg Dolny, korzystających w tym czasie z przerwy wakacyjnej.

7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

8. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

9. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.15.

§ 52

10. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora. W przedszkolu jest realizowany program wychowawczy uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

11. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

12. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe:  rytmika, j. angielski i inne.  Zajęcia te są bezpłatne.

13. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1)                z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

2)                z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

14. Przedszkole, na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału.

 1. 1.      Organ prowadzący publiczne przedszkole do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
 2. 2.       Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w placówce .

1) wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

2) wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane,

3) godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku są wiążące przy podpisywaniu umowy. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach,

4) po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do podpisania umowy, w sprawie świadczenia usług przez publiczne przedszkole na dany rok szkolny,
w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki,

5) w przypadku składania wniosków o przyjęcie do przedszkola do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia,

6) szczegółowe zasady i procedury rekrutacji określają odrębne przepisy.

§ 75

1. Prawa i obowiązki przedszkolaka.

1.  Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4)      poszanowaniu jego godności osobistej;

5)      poszanowaniu własności;

6)      opieki i ochrony;

7)      partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8)      akceptacji jego osoby;

9)      indywidualnego nauczania w przypadkach określonych w §34;

10)  korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

11)  swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych.

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

1) szanować kolegów i wytwory ich pracy;

2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń w których przebywa;

5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający
z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

§ 76

1. Nagrody i kary.

2. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:

1)                ustną pochwałą nauczyciela wobec społeczności przedszkolnej;

2)                pochwałą dyrektora  wobec społeczności dziecięcej;

3)                nagrodą rzeczową;

4)                dyplomem uznania lub listem gratulacyjnm

5)                odznaką okolicznościową przedszkola.

3. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:

1)                upomnieniem przez nauczyciela- rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;

2)                odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;

3)                odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;

4)                powtarzanie poprawnego zachowania;

5)                czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

6)                poinformowaniu rodziców o zachowaniu dziecka;

4. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

§ 77

1. Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

2.  Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;

2) zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch okresów płatniczych;

3) utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

3. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.

4. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

5. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę
w danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.

7. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

8.  Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

9. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

§ 78

1. Prawa i obowiązki rodziców.

2.  Rodzice mają prawo do:

1) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

2) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

5) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

6) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska
i regionu;

7)                udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.;

8)                zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

9)                wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

10)            wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

11)            udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

3. Rodzice mają obowiązek:

1)      regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

2)      współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3)      przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;

4)      odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

5)      informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

6)      zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

7)      znać i przestrzegać postanowień statutowych;

8)      przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

9)      interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

10)  kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

11)  zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

12)  uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

13)  bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania
i telefonu kontaktowego;

14)  śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

15)  informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

16)  dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie  zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;

17)  zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

18)  kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

§ 79

1. Formy współpracy z rodzicami.

2.  Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu
i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

1) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

2) ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

3) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:

a) prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych;

b) rozmowy indywidualne;

c) zebrania grupowe i ogólne,

d) gazetkę dla rodziców;

e) prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych,

4) uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:

a) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,

b) kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,

c) utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.

3. Przedszkole w miesiącach letnich organizuje „ Dni otwarte” dla nowoprzyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:

1) obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;

2) oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;

3) analizy stosowanych metod wychowawczych;

4) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

5) obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem.

§ 80

1. Informacje porządkowe dla rodziców.

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.15 – 8.00. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.

4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich  (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.

5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.

7. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy, poza dziećmi z grup 5-godzinnych.

8. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

9. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

10. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

§ 81

1. Zasady odbierania dzieci z przedszkola.

2. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.

3. Rodzice odbierają dzieci do godziny 16.15.

4. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

5. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.

6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument  tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

7. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

8. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

9. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

10. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.15, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

11. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 17.15. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (I Komisariat Policji, ul. Aleje Jerozolimskie 49 tel. 071 319 50 37).

12. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§ 82

Wyposażenie wychowanka.

1.  Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

2.  Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, pidżamę, worek z ubraniami na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego wychowawczynie wywieszają spis materiałów   i przyborów do zajęć plastycznych, w które należy dziecko zaopatrzyć.

3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie
i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

DZIAŁ VII
Warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu

§ 83

Warunki bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu.

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie przedszkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren przedszkola sprawują: pracownik obsługi przedszkola oraz dyżurujący nauczyciele.

2. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by nie umożliwić wejście osobom niepożądanym.

3. Obce osoby mogą być wpuszczone do budynku przedszkola po wylegitymowaniu się i tylko za zgodą dyrektora przedszkola.

4. Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi przedszkola podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni.

5. W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z numerami telefonów alarmowych.

6. W przedszkolu określone są miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsce lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

7. W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

8. W przedszkolu zapewniono możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatorów głosowych na wypadek zagrożeń.

9. Instalacje grzewcze i elektryczne chronione są przed bezpośrednim dostępem dzieci. ewakuacyjne umożliwiają

10. Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć naterenie przedszkola oraz poza jego terenem w trakcie wycieczek:

1) podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz je sprowadzić po zajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora przedszkola o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

2) podczas zajęć poza terenem przedszkola pełną odpowiedzialność za zdrowie   i bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

11. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, plac zabaw nauczyciel zapoznaje rodziców i dzieci z regulaminem korzystania ze sprzętu będącego na ich wyposażeniu.

12. Budynek przedszkola jest monitorowany całodobowo przez firmę zewnętrzną.

13. Przedszkole na stałe współpracuje z policją .

14. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą przejmuje inny pracownik przedszkola

15. W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora przedszkola.

16. Dyrektor Przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organprowadzący.

17. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

DZIAŁ VIII
Przepisy końcowe

§ 84

1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 85

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu
o jednolity rzeczowy wykaz akt.

§ 86

1. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

§ 87

1 .Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

§ 88

1. .Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu po wprowadzeniu trzech zmian do statutu.

§ 89

1. Traci moc statut z dnia 15.09.2016 wprowadzony uchwałą nr 4 RP z dnia 15.09.2016

Uchwała Nr 13

Rady Pedagogicznej Nr 8

z dnia 15.11.2017

w sprawie:  zmian i przyjęcia tekstu jednolitego statutu

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe  o systemie oświaty   (Dz .U. z 2017 r., poz.59, 949) ustala się co następuje. 

      §1

 1. Zmienia  się statut Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym i przyjmuje tekst jednolity,  który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 • § 2
 1. Traci moc statut Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym z dnia 15.09.2016  wprowadzony uchwałą Nr 4 Rady Pedagogicznej.
 • § 3
 1. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola
 • § 4
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 <!– /* Font Definitions */ @font-face wp:paragraph 3 @font-face wp:paragraph 2 @font-face wp:paragraph 1 /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal wp:paragraph 0 h2 /wp:paragraph 9 a:link, span.MsoHyperlink /wp:paragraph 8 a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed /wp:paragraph 7 p /wp:paragraph 6 span.Nagwek2Znak /wp:paragraph 5 .MsoChpDefault /wp:paragraph 4 .MsoPapDefault /wp:paragraph 3 @page WordSection1 /wp:paragraph 2 div.WordSection1 /wp:paragraph 1 /* List Definitions */ @list l0 /wp:paragraph 0 @list l1 wp:paragraph 9 @list l1:level1 wp:paragraph 8 @list l2 wp:paragraph 7 @list l2:level1 wp:paragraph 6 @list l3 wp:paragraph 5 @list l3:level1 wp:paragraph 4 @list l4 wp:paragraph 3 @list l5 wp:paragraph 2 @list l6 wp:paragraph 1 @list l7 wp:paragraph 0 @list l8 /wp:paragraph 9 @list l9 /wp:paragraph 8 @list l10 /wp:paragraph 7 @list l11 /wp:paragraph 6 @list l12 /wp:paragraph 5 @list l13 /wp:paragraph 4 @list l14 /wp:paragraph 3 @list l15 /wp:paragraph 2 @list l16 /wp:paragraph 1 @list l17 /wp:paragraph 0 @list l18 wp:paragraph 9 @list l19 wp:paragraph 8 @list l19:level1 wp:paragraph 7 @list l20 wp:paragraph 6 @list l21 wp:paragraph 5 @list l22 wp:paragraph 4 @list l23 wp:paragraph 3 @list l24 wp:paragraph 2 @list l25 wp:paragraph 1 @list l26 wp:paragraph 0 @list l27 /wp:paragraph 9 @list l27:level1 /wp:paragraph 8 @list l28 /wp:paragraph 7 @list l28:level1 /wp:paragraph 6 @list l29 /wp:paragraph 5 @list l30 /wp:paragraph 4 @list l30:level1 /wp:paragraph 3 @list l31 /wp:paragraph 2 ol /wp:paragraph 1 ul /wp:paragraph 0 –>
Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przy Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Brzegu Dolnym  jest  Pan Adam Korzuch
z którym można się kontaktować za pomocą :  
– skrzynki  korzuch@infoic.pl
– tel. 509-630 – 830
 
 
 
 
………………………………………….
 
 
 
FOTOGRAFICZNA RELACJA WYDARZENIA
Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Brzegu Dolnym fotografuje uczestników wydarzeń. Uczestnicy wchodzą na teren wydarzenia dobrowolnie             i mogą zostać sfotografowani. Wykonujemy zdjęcia w celu promocji działań placówki oraz dokumentowania wydarzenia. Fotografie zamieszczamy na stronie internetowej przedszkola www.balbinka.brzegdolny.pl przez okres funkcjonowania serwisu. Więcej informacji możesz uzyskać w placówce lub pod adresem: przedszkole3bd@poczta.onet.pl
 
 
 
 
 
 
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 W BRZEGU DOLNYM NA LATA 2017/2022
 
Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o:
1.   Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) 3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(Dz.U. z 2017 r. poz.356) 4. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). 5. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. 6. Statut Przedszkola
Wstęp
Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym  ukierunkowana jest na całościowy rozwój dzieci. Została opracowana na podstawie analizy mocnych i słabych stron podejmowanych przez przedszkole działań, we współpracy z rodzicami. Tworząc niniejszą koncepcję pracy wzięto pod uwagę wnioski z ewaluacji zewnętrznej i ewaluacji wewnętrznych, potrzeby dzieci, rodziców , potrzeby środowiska lokalnego oraz możliwości bazowe i kadrowe przedszkola. Realizowane działania będą monitorowane i analizowane czego wynikiem będzie modyfikowanie dokumentu  w miarę potrzeb. Organizacja dnia w przedszkolu zapewnia dzieciom zabawę, edukację, a także relaks oraz aktywny wypoczynek. Ramowy rozkład dnia przewiduje realizację różnorodnych zajęć edukacyjno-wychowawczych wynikających z zapisów nowej podstawy programowej oraz treści rozszerzające będące odpowiedzią na potrzeby dzieci, rodziców, nauczycieli i środowiska.
Nasze mocne strony:
• Posiadamy certyfikaty: Kubusiowi Przyjaciele natury , Zdrowo jemy-zdrowo rośniemy
• Pozytywna ocena osiągnięć wynikająca z przeprowadzonej w przedszkolu ewaluacji zewnętrznej.
• Kreatywna, aktywna i współpracująca kadra przedszkola.
• Przedszkole poprzez właściwą organizację oraz  troskę o pomieszczenia przedszkolne dba o bezpieczeństwo wychowanków.
• Wyposażenie przedszkola, podejmowane działania nauczycieli we współpracy z rodzicami, rozszerzanie oferty programowej zapewniają dzieciom możliwość rozwijania umiejętności i zainteresowań.
• W środowisku lokalnym przedszkole jest postrzegane jako placówka otwarta na potrzeby środowiska, zapewniająca dzieciom właściwą opiekę, uczestnicząca aktywnie w wydarzeniach społeczności lokalnej, otwarta na potrzeby tegoż środowiska.
Misja
Celem działań przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, realizowanego przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
Wizja
Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, by były otwarte na kontakty z innymi ludźmi, by cechowała je patriotyczna oraz twórcza postawa wobec otaczającego je świata. Respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka – zabiegamy o partnerską współpracę z rodzicami.  W wizji naszego przedszkola ważnym elementem jest realizacja zadań zapisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, która to określa główne kierunki działań i rozwoju naszej placówki. Szczególny nacisk kładziemy na zachowanie równowagi w harmonijnym wspieraniu wszystkich obszarów rozwoju dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.
Model absolwenta
Dążymy do tego, by nasz absolwent na miarę możliwości dziecka:
 Dbał o swoje zdrowie i sprawność fizyczną;
 Wyrażał i kontrolował swoje emocje;
 Odróżniał dobro od zła;
Przestrzegał zasad bezpieczeństwa i higieny;
 Był świadomy przynależności do swojej rodziny, grupy przedszkolnej i swojego kraju;
 Potrafił właściwie zachować się w różnych sytuacjach;
 Szanował odrębność i  prawa drugiego człowieka;
 Sprawnie i poprawnie porozumiewania się;
 Był aktywny w podejmowaniu działań, by wykazywał motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego;
 Aby charakteryzował się wiedzą, umiejętnościami i sprawnościami charakterystycznymi dla dziecka gotowego do podjęcia nauki szkolnej.
Metody i strategie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
Do zaplanowanych efektów prowadzi staranna, systematyczna  analiza i obserwacja dziecka i odpowiednio do sytuacji dobieranie metod i strategii edukacyjno-wychowawczych, takich jak:
 Twórcze metody aktywności ruchowej Rudolfa Labana, Kniessów, Weroniki Sherborn, Carla  Orffa oraz kinezjologii edukacyjnej Dennisona,
 Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
Czynnościowe nauczanie matematyki w oparciu o program Dziecięca matematyka Gruszczyk-Kolczyńskiej
Metody aktywizujące i twórczego myślenia w tym metodę projektu edukacyjnego
 Zabawy badawcze i doświadczenia,
 Pedagogikę zabawy Klanza.
 Elementy Planu Daltońskiego np. wizualizacja dni tygodnia, dyżury, już potrafię
 Elementy muzykoterapii, metodę Gordona, metodę aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss.
W naszym przedszkolu rodzice:
 Systematycznie otrzymują rzetelną informację o możnych stronach i trudnościach dziecka.
 Mają możliwość uzyskania pomocy specjalistów.
 Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat  pracy przedszkola.
 Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności wychowawczo-dydaktycznej i zarządzaniu placówką.
W naszym przedszkolu nauczyciele:
 Realizują zadania przedszkola zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz dokumentach wewnętrznych.
 Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
Tworzą i realizują własne projekty edukacyjne dostosowane do potrzeb grupy i placówki i środowiska lokalnego.
 Doskonalą swoją wiedzę, umiejętności oraz gromadzą doświadczenia poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia.
Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 Prowadzą obserwacje pedagogiczne, w celu dostosowania działań do potrzeb i możliwości dzieci.
Wspierają rodziców i opiekunów dzieci w realizacji zadań wychowawczych .
System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych
Nauczyciel przedszkola ma obowiązek zapoznać wychowanków z ich prawami i obowiązkami, aby byli świadomi jaki ich zachowania mogą być nagradzane. W celu zmotywowania dzieci do właściwych zachowań stosuje się wobec niego system nagród.
Nagrodą może być:
• ustna pochwała nauczyciela wobec społeczności przedszkolnej,
•pochwała dyrektora  wobec społeczności dziecięcej;
• nagroda rzeczowa;
• dyplomem uznania lub list gratulacyjny
• odznaka okolicznościowa przedszkola.
Za nie przestrzegania obowiązków dziecko może również zostać ukarane:
Karą może być:
• upomnieniem przez nauczyciela- rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;
• odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;
• odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;
• powtarzanie poprawnego zachowania;
• czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.
• poinformowaniu rodziców o zachowaniu dziecka;
W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
System wspierania rozwoju dziecka
W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznawaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań wychowanków.
Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:
• modyfikacji realizowanych programów;
• planowania miesięcznego;
• do konstruowania zajęć ( zasada indywidualizacji wymagań);
• indywidualnego wspomagania dzieci.
W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy z dzieckiem oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale także ich rodzicom.
W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża.
Oferta zajęć prowadzona w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ja o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.
Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.
Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem,  w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.
Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:
systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:
rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
Corocznie w przedszkolu każda grupa opracowuje plan współpracy z rodzicami. Plan zawiera zadania do realizacji w danym roku szkolnym.
 
Realizacja zadań ma następujące formy:
 
zebrania ogólne i zebrania grupowe,
zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
konsultacje i porady indywidualne,
kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.
W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.
Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.
Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją wielkopolską. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.
Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:
pasowanie na przedszkolaka,
sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi,
mikołajki,
wycieczko do różnorodnych środowisk przyrodniczych i edukacyjnych
spotkania jasełkowe z okazji świąt Bożego Narodzenia,
bal karnawałowy,
biesiada z Babcią i Dziadkiem,
Dni aktywności integrujące społeczność przedszkolną
Święto Rodziny,
Dzień Dziecka – przedszkolne igrzyska sportowe.
W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.
 
Zarządzanie przedszkolem
Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in. specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem.
W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne.
W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb.Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.
Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2017/2018:
•  Nasze postawy, emocje, uczucia. Kształtowanie postaw, wspieranie rozwoju emocjonalnego i  społecznego dzieci w różnorodnych
• Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie realizacji nowej podstawy programowej.
Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2018/2019
•  Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci.
• Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów muzyki i ruchu.
Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2019/2020
• Sprawność ruchowa warunkiem wielokierunkowego rozwoju dziecka.
• Propagowanie zdrowego stylu życia
Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2020/2021
• Wzmocnienie działań sprzyjających  rozwijaniu aktywności twórczej dzieci.
• Zorganizowanie przestrzeni do podejmowania przez dzieci swobodnej aktywności twórczej:
plastycznej, muzycznej, teatralnej.
Główne kierunki realizacji koncepcji w roku szkolnym 2021/2022
• Dziecięca ekspresja werbalna
• Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuka i teatrem.
Koncepcja Pracy Przedszkola została przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną
dnia 14 września 2017 roku na lata 2017-2022
Uwagi o realizacji koncepcji pracy Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym.1. Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.2. Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.
3. Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
4. Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele
pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie.
5. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora i Rady
Rodziców.
6. Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATUT
 
Przedszkola Samorzadowego Nr 3
           w  Brzegu Dolnym
                                                                                             Zatwierdzony dn. 15.11.2017
 
 
 
 
 
Podstawy prawne:
 
Akt założycielski – Uchwała rady Gminy.
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1379).
Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela.
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r.. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U.                     z 2014 r. , po. 498).
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U.  z 2016 poz. 922).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj: 2016 poz. 1870).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 682.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.).
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902).
 
 
Spis treści
DZIAŁ I ………………………………………………………………………………………4
 
Rozdział  1  Informacje ogólne o przedszkolu…………………………………………………4
Rozdział  2  Misja przedszkola ……………………………………………………………….5
 
DZIAŁ II ………………………………………………………………………………………8
 
Rozdział  1  Cele i zadania przedszkola………………………………………………………8
Rozdział  2  Sposoby realizacji zadań przedszkola…………………………………………..10
Rozdział  3  Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej ………………………………………………………………………………..14
Rozdział  4  Organizacja nauczania, wychowania i opieki wychowankom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrozonym niedostosowaniem społecznym………………..23
Rozdział  5  Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej……………………………………………………………….27
Rozdział  6  Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne……………………………..33
Rozdział  7  Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza nim……………………………………………………………………………………………35
 
DZIAŁ III ……………………………………………………………………………………37
 
Rozdział  1  Organy przedszkola i ich kompetencje………………………………………….37
Rozdział  2  Organizcja wychowania i opieki w przedszkolu………………………………..48
Rozdział  3  Odpłatnośc za przedszkole………………………………………………………53
 
DZIAŁ IV  Organizacja przedszkola…………………………………………………………55
 
DZIAŁ V   Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola………………………………………58
 
DZIAŁ VI  Wychowankowie przedszkola……………………………………………………69
 
DZIAŁ VII Warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu………………………………….77
 
DZIAŁ VIII Przepisy końcowe……………………………………………………………… 79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DZIAŁ I
Rozdział 1
Informacje ogólne o przedszkolu

§ 1
 
1. Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Brzegu Dolnym, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną:
1)                prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2)                przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3)                zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4)                realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia wychowania przedszkolnego.
2. Siedzibą przedszkola jest budynek w Brzegu Dolnym przy ulicy Przedszkolnej 1, w którym funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnch.
3. Przedszkole Samorządowe Nr 3  prowadzi oddziały: ogólnodostępne.
4. Organem prowadzącym jest Gmina Brzeg Dolny . Siedzibą organu jest budynek  przy ulicy Kolejowej 29.
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
6. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Samorządowe Nr 3 .
7. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.
Przedszkole Samorządowe Nr 3
56-120 Brzeg Dolny; ul. Przedszkolna 1
NIP 988-02-86-699; Regon 021398779
Tel. 071 3195695; tel/fax 071 3195 330
8. Przedszkole prowadzi:
1)      wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku przedszkolnym a w przypadku dzieci niepełnosprawnych w wieku 3 -10  lat;
2)      dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci młodszych w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu;
3)      obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
4)      organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
5)      wczesne wspomaganie
9. Przedszkole jest jednostką finansów publicznych, której działalność jest finansowana przez:
a) Gminę Brzeg Dolny;
b) rodziców, w formie opłat za liczbę godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy wychowania przedszkolnego.
10. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.
11. Obsługa administracyjną, finansową i techniczną przedszkola jest wykonywana przez Urząd Miejski w Brzegu Dolnym.
12. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci, zawierają pisemną umowę z przedszkolem na pobyt dziecka w placówce na dany rok szkolny.
13. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
14. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Brzeg Dolny
15. Rodzicom przysługuje dzienny odpis kosztów wyżywienia z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu oraz obniżenie miesięcznej opłaty za każdą godzinę nieobecności.
Rozdział 2
Misja przedszkola

§ 2
 
 
Misja Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym
 
1. Misją przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, realizowanego przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 
Nasze działania oparte są na czterech filarach edukacji:
1)      uczyć się, aby wiedzieć;
2)      uczyć się, aby być;
3)      uczyć się, by móc oddziaływać na swoje środowisko;
4)      uczyć się, aby żyć wspólnie – edukacja włączająca.
Nasze działania są ukierunkowane na dziecko w celu:
1)   kształtowania świadomości własnego ciała oraz możliwości własnego organizmu;
2)   kształtowania świadomości własnego „Ja” oraz postawy empatii  w stosunku do drugiego człowieka w zrozumieniu dla jego inności;
3) kształtowania właściwych zachowań w stosunku do otaczającej przyrody: zwierząt
i roślin;
4) nabywania i bogacenia wiedzy oraz wykorzystywania jej w praktyce;
5) uświadomienia dziecku zagrożeń i niebezpieczeństw, unikania ich oraz właściwego reagowania na nie;
6) kształtowania czynnych postaw wobec zdrowia własnego i innych;
7) kształtowania świadomości ekologicznej oraz znaczenia środowiska przyrodniczego dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego;
8) rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samopielęgnacji zdrowia oraz do wspierania innych ludzi w tych zachowaniach;
9) kształtowania umiejętności określonych mianem życiowych;
10) wczesnego wykrywania grup ryzyka zdrowotnego, społecznego  i ekologicznego.
Nasze działania są ukierunkowane na rodziców w celu:
1)      ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na zdrowie i edukację ekologiczną;
2)   prezentowania i propagowania postaw prozdrowotnych;
3)      wskazywania zagrożeń na które narażone są dzieci oraz zapobiegania im (metody
i formy działania, instytucje wspierające itp.);
4)      wskazania pozytywnych wzorców zachowań;
5)      wzbogacania i poszerzania wiedzy i świadomości w zakresie zdrowego stylu życia w poszanowaniu środowiska naturalnego;
6)      propagowania edukacji zdrowotnej w ścisłej korelacji z przyrodą – w szerokim tego słowa znaczeniu.
Nasze działania są ukierunkowane na nauczycieli w celu:
1) życia zarówno wśród dzieci jak i ich rodziny; wzbogacania jego wiedzy, umiejętności do promowania zdrowego stylu
2) wzbogacania własnego warsztatu pracy pod kątem tworzenia warunków do promowania edukacji zdrowotnej oraz prac z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych;
3)      podniesienia, jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia dzieci;
4)      ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na zdrowie i środowisko przyrodnicze;
5)      wykorzystywania teorii inteligencji wielorakich ze świadomością, że:
a)  każde dziecko jest inne, posiada własną, niepowtarzalną „mapę inteligencji”,
b)  ma swoje mocne i słabe strony,
c)  wszystkie rodzaje inteligencji są jednakowo cenne,
d)  każde dziecko posiada talenty;
W ramach priorytetów jw. przedszkole realizuje:
1)      edukację promującą rozwój – rozwijanie świadomej, silnej i wrażliwej osobowości;
2)      edukację włączającą;
3)      edukację równych szans;
4)      edukację zdrowotną oraz przyrodniczo – ekologiczną;
5)      edukację twórczą;
6)      sport, turystykę i rekreację;
7)      technologie TIK.
Aby wizja naszego przedszkola urzeczywistniła się musimy mieć świadomość roli, jaką pełnimy w procesie wychowawczo – dydaktycznym i edukacyjnym. Jako nauczyciele jesteśmy bowiem wpisani w rozwój dziecka i to od nas w dużym stopniu zależy jak ten rozwój będzie przebiegał w przyszłości.
Dlatego też będziemy efektywnie organizować edukację opartą na aktywnym i świadomym uczestnictwie dziecka – edukację, która stwarzać będzie gwarancje satysfakcjonującego przekraczania progów na drodze jego emocjonalnego, społecznego   i edukacyjnego rozwoju.
 
 
 
 
DZIAŁ II
Rozdział 1
Cele i zadania przedszkola

§ 3
 
1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
3.Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 przedszkole realizuje poprzez kształtowanie czterech obszarów rozwoju dziecka: poznawczej, fizycznej, społecznej i  emocjonalnej.
§ 4
Zadania przedszkola.
1. Do zadań Przedszkola Samorządowego Nr 3 należy:
1)                wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym                                i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2)                tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę                                i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3)                wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej                               i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4)                zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5)                wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6)                wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7)                tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8)                przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9)                tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10)            tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11)            tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12)            współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13)            kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14)            systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15)            systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16)            organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej.
17)            tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
18)            przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, z tym, że nie dotyczy to:
a)      dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b)      dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
19)            zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;
20)            realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;
21)            rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;
22)            organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami.
23)            organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
24)            współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;
25)            egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
26)            dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej i archiwizacji.
2. Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.
3. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
Rozdział 2
Sposoby realizacji zadań przedszkola

§ 5
1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.
2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:
1)                szczegółowe cele edukacyjne;
2)                tematykę materiału edukacyjnego;
3)                wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów gotowych lub:
1)      opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
2)      zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
3)      zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku                                     w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu nauczycielski i specjalistów, zatrudnionych w przedszkolu.
6. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.
7. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.
8. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
9. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
§ 6
1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece (jednemu) dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.
 
§ 7
1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
 
 
§ 8
1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć
w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:
1)      realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 82 niniejszego statutu;
2)      opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;
3)      przestrzeganie liczebności grup;
4)      odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
5)      oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
6)      prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
7)      kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;
8)      umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;
9)      oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
10)  zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola
w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
11)  ogrodzenie terenu przedszkola;
12)  zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
13)  zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni
i pomieszczeń gospodarczych;
14)  wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
15)  wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
16)  dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;
17)  zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach
i wycieczkach poza teren przedszkola;
18)  przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
§ 9
1. Przedszkole prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1) realizacje przyjętego programu wychowawczego lub profilaktycznego;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów  wychowanków;
3) realizację określonej tematyki zajęć we współpracy z lekarzami, wolontariuszami  organizacji działających na rzecz dziecka  i  rodziny;
4) działania opiekuńcze wychowawców grup, w tym rozpoznawanie relacji  między rówieśnikami;
5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;
                                   § 10
1. Przedszkole sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną nad wychowankami rozpoczynającymi pobyt w przedszkolu poprzez:
1)      organizowanie spotkań dyrekcji przedszkola z nowo przyjętymi wychowankami i ich rodzicami;
2)      rozmowy indywidualne wychowawcy z dziećmi i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu   rozpoznania cech osobowościowych dziecka, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych;
3)      organizację wycieczek integracyjnych;
4)      współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
5)      respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;
6)      organizowanie w porozumieniu z organem prowadzacym nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;
7)      wspomaganie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków   rodzinnych i  losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;
8)       wspieranie dzieci szczególnie uzdolnionych poprzez:
a) rozwój zdolności dziecka w ramach zajęć pozalekcyjnych;
b) wspieranie dziecka w przygotowaniu do konkursó;
c) indywidualizację procesu kształceni;,
9) umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami;
10)objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, określoną w Dziale II Rozdziale 3;
11)  dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb dziecka;
12)  nad wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II;  Rozdziale 4 statutu przedszkola.
Rozdział 3
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej

§ 11
 
1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu są bezpłatne, a udział dziecka w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
§ 12
1. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na:
1)                rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
2)                rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka;
3)                rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu;
4)                stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym;
5)                rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;
6)                wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;
7)                opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla    dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla dzieci niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
8)                prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków i rodziców;
9)                podejmowaniu działań wychowawczych lub profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
10)            wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
11)            udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
12)            wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
13)            umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
14)            podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest wychowankom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:
1)      niepełnosprawności dziecka;
2)      niedostosowania społecznego;
3)      zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4)      z zaburzeń zachowania i emocji;
5)      szczególnych uzdolnień;
6)      specyficznych trudności w uczeniu się;
7)      z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8)      choroby przewlekłej;
9)      sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10)  niepowodzeń edukacyjnych;
11)  zaniedbań środowiskowych;
12)  trudności adaptacyjnych.
3. O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować:
1) rodzice dziecka/prawni opiekunowie;
2)      dyrektor przedszkola;
3)      nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści
4)      poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
5)      pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela;
6)      pracownik socjalny;
7)      asystent rodziny;
8)      kurator sądowy;
9)      organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny i  dzieci.
4. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy grupy. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie przedszkola.
§ 13
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
1) nauczyciele w bieżącej pracy z dzieckiem na zajęciach;
2) zatrudnieni specjaliści wykonujący w danym roku szkolnym w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej:
a) pedagog;
b) psycholog;
c) terapeuta pedagogiczny;
3) pracownicy przedszkola poprzez zintegrowane oddziaływanie na wychowanka.
§ 14
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć specjalistycznych:
a) korekcyjno-kompensacyjnych;
b) logopedycznych;
c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, w tym umiejętności   komunikacyjne;
d) innych zajęć ( nie wymienionych powyżej o charakterze terapeutycznym)
4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
5)  porad i konsultacji.
       2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z dzieckiem polega w szczególności na:
a) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka i jego  potrzeb;
b) rozpoznawaniu sposobu uczenia się i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;
c) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
d) dostosowanie warunków  pracy do potrzeb psychofizycznych dziecka.
3. Formami zorganizowanymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ujętymi w arkuszu organizacyjnym są:
1)      zajęcia rozwijające uzdolnienia
         
adresaci
Dzieci szczególnie uzdolnione
zadania
Rozwijanie zainteresowań i talentów
podstawa udzielania
Na wniosek wychowawcy rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach
prowadzący
Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
czas trwania jednostki zajęć
45 minut
liczba uczestników
maksimum 8 osób
okres udzielania pp
zgodnie z decyzją dyrektora
 
 
 
 
2)      zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
adresaci
dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się
zadania
Do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia dziecka daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
podstawa udzielania
Orzeczenie poradni psychologiczno–pedagogicznej
prowadzący
Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
czas trwania jednostki zajęć
45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć
liczba uczestników
maksimum 5 osób
okres udzielania pp
zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu
3)      zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym
adresaci
Dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne
zadania
Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego
podstawa udzielania
Orzeczenie poradni psychologiczno–pedagogicznej lub opinia PP
prowadzący
Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
czas trwania jednostki zajęć
45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć
liczba uczestników
maksimum 10 osób
okres udzielania pp
zgodnie z decyzją dyrektora,
 
4. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to:
1)                porady i konsultacje dla rodziców – udzielane i prowadzone przez pedagoga/ psychologa w godzinach podanych na drzwiach gabinetu terapeutycznego;
2)                warsztaty i szkolenia dla rodziców – zgodnie z harmonogramem podanym na każdy okres, umieszczonym w tablicy ogłoszeń dla rodziców. W przypadku warsztatów organizowanych dla rodziców danego oddziału informację przekazuje wychowawca grupy;
3)                porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga/psychologa – w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem/psychologiem.
Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w przedszkolu ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest:
1)                rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków, w tym szczególnie uzdolnionych;
2)                świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy;
3)                realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu Wspierającego;
4)                dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy.
§ 15
Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom:
1)                posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla dziecka na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych określonych w Dziale II rozdział 4 statutu przedszkola;
2)                posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
3)                posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie tego orzeczenia;
4)                nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z dzieckiem.
Nauczyciele pracujący z grupą wychowawczą prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych wychowanków z innymi ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory dziecka, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia. Na podstawie wyników obserwacji formułowana jest diagnoza interdyscyplinarna zawierająca informacje w zakresach:
1)                społecznym (przedstawienie środowiska rodzinnego i szkolnego dziecka);
2)                medycznym (ogólny rozwój fizyczny dziecka, stan je go zdrowia);
3)                psychologicznym (ocena poziomu rozwoju funkcji intelektualnych, stanu psychicznego, procesów emocjonalno -motywacyjnych, ocena osobowości dziecka);
4)                pedagogicznym (ocena poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych, charakterystyka trudności w uczeniu się).
W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną odpowiednio wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym dyrektora przedszkola.
Wychowawca grupy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z dana grupą, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca grupy przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej grupie.
Wychowawca grupy informuje rodziców ucznia/ prawnych opiekunów o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.
W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy wychowankowi zorganizować inną formę pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie wychowawczej.
Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli  w grupie  w celu: skoordynowania działań w pracy z dzieckiem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec dziecka, ustalenia form pracy, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości dziecka. Informację  o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej świadczonej poszczególnym wychowankom. Propozycję przedstawia dyrektorowi przedszkola.
Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 8 współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi                           w przedszkolu.
Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w Dzienniku Wychowawcy lub przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.
Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej swojemu dziecku.
Wychowawca grupy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.
Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w danym roku w przedszkolu ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania dziecka.
W przypadku, gdy pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, dyrektor, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu.
§ 16
1 . Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
           § 17
 1. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele                                  i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
2. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
3. O objęciu wychowanka zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor przedszkola. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor przedszkola  na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
      § 18
1. W przedszkolu w miarę potrzeb ( w danym roku szkolnym) zatrudniani są specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 
      § 19
1. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. W przedszkolu mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
 
§ 20
1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna  w Brzegu Dolnym na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.
§ 21
1. Zainteresowania dzieci oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
§ 22
1. Organizowane w przedszkolu konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.
§ 23
1. Indywidualizacja pracy z dziećmi na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
1)                dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka;
2)                dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych,  intelektualnych i fizycznych dziecka;
3)                przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności dziecka;
4)                umożliwianiu dziecku z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych.
 
 
Rozdział 4
Organizacja nauczania, wychowania i opieki wychowankom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

§ 24
 
1. W przedszkolu wychowaniem przedszkolnym dzieci niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest:
a)      w oddziale ogólnodostępnym;
2. Przedszkole zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby
i możliwości psychofizyczne wychowanków warunki do zajęć, sprzęt specjalistyczny( w miarę możliwości) oraz środki dydaktyczne .
3. Przedszkole organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 25
1. Wychowankowi z niepełnosprawnością można przedłużyć okres wychowania przedszkolnego do 9 roku życia.
2. Decyzję o przedłużeniu okresu wychowania przedszkolnego niepełnosprawnemu dziecku podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Wspierający, o którym mowa w § 28 statutu oraz zgody rodziców.
3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.
4. Zgodę na przedłużenie wychowania przedszkolnego składają rodzice w formie pisemnej do dyrektora przedszkola, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.
5. Decyzję o przedłużeniu pobytu dziecka w przedszkolu podejmuje dyrektor przedszkola nie później niż do końca lutego w ostatnim roku szkolnym.
6. Przedłużenie nauki niepełnosprawnemu dziecku może być dokonane w przypadkach:
1)                braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, kształcenia przedszkolnego utrudniających podjęcie nauki w szkole podstawowej spowodowanych dysfunkcjami;
2)                psychoemocjonalną niegotowością ucznia do szkoły.
7. Przedszkole zapewnia wychowankom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:
3)                realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
4)                odpowiednie warunki do zajęć oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny                                i środki dydaktyczne;
5)                realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;
6)                zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości organizacyjnych przedszkola;
7)                zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;
8)                integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
9)                dla dzieci niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.
8. Dziecku niepełnosprawnemu przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na dziecko.
9. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w arkuszu organizacyjnym.
10. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla dziecka łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.
§ 26
1. W przedszkolu dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:
1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:
a)      korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna);
b)      korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i z logo rytmiki);
c)      korekcyjno – kompensacyjne;
d)     nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji;
e)      zajęcia specjalistyczne: terapia psychologiczna;
f)       inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp.;
2) zajęcia resocjalizacyjne dla dzieci niedostosowanych społecznie;
3) zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
§ 27
1. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym , lub pomoc nauczyciela.
2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:
1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone   w programie;
2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom                          i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
3. Dyrektor przedszkola, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1 lub w których nauczyciele ci uczestniczą.
4. Dziecko niepełnosprawne ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w przedszkolu w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3 statutu przedszkola.
§ 28
1. W przedszkolu powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie  o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.
2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w danym roku szkolnym w przedszkolu.
3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w okresie. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:
1) na wniosek dyrektora przedszkola – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2) na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista;
3) pomoc nauczyciela.
5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w przedszkolu są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych dziecka, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu.
6. Dla dzieci posiadających orzeczenie ppp, Zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.
8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)  określa:
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka wraz z określeniem   metod i formy pracy z dzieckiem;
2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, z tym, że  w przypadku:
g)      dziecka niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
h)      dziecka niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
i)        dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o charakterze socjoterapeutycznym;
3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami;
4) działania wspierające rodziców dziecka oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami w realizacji zadań;
7) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 dzieci , jeżeli występuje taka potrzeba.
9. Rodzice dziecka/prawni opiekunowie mają prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.  Dyrektor przedszkola zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie.
10. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.
11. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
12. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
13. Nauczyciele pracujący z dzieckiem dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju dziecka, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.
Rozdział 5
Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 29
 
1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
1)                prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu rozpoznanie u dzieci trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
2)                określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
3)                rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
4)                świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem;
5)                udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w przedszkolu;
6)                udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę.
7)                dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych wychowanka opracowuje się nastąpić na podstawie tego orzeczenia;
8)                indywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
9)                prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z dzieckiem zdolnym i innych specjalistycznych);
10)            współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w grupie w celu zintegrowania                                i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
11)            prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi wychowanka w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
12)            udzielanie doraźnej pomocy dzieciom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów dziecka, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
13)            komunikowanie rodzicom postępów oraz efektywności świadczonej pomocy.
§ 30
 Obowiązki wychowawcy  grupy w zakresie wspierania wychowanków.
1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno–pedagogicznej dzieciom w grupie wychowawczej do obowiązków wychowawcy należy:
1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności wychowanków;
2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną grupą o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzieci;
3) zdobycie rzetelnej wiedzy o dziecku i jego środowisku; wychowawca poznaje dziecko i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań dziecka i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z dzieckiem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy;
4) określenie specjalnych potrzeb wychowanka samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie;
5) w przypadku stwierdzenia, że wychowanek wymaga pomocy psychologiczno–pedagogicznej złożenia wniosku do dyrektora przedszkola o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej dziecku  w  ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w przedszkolu;
6) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor przedszkola lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w instrukcji kancelaryjnej;
7) monitorowanie organizacji pomocy i obecności dziecka na zajęciach;
8) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno–pedagogicznej  i postępach dziecka;
9) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;
10)            prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie z zapisami w statucie przedszkola;
11)            stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w grupie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych;
12)            prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi dziecka w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
13)            udzielanie doraźnej pomocy wychowankom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów dziecka, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.
Wychowawca grupy realizuje zadania poprzez:
1)      bliższe poznanie dzieci, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2)      rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
3)      wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4)      udział w pracach Zespołu dla dzieci z orzeczeniami;
5)      tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
6)      ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;
7)      rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
8)      wdrażanie dzieci do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
9)      systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) dzieci w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na dzieci szczególnie uzdolnione, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń  dziecka w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem do przedszkola, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć przedszkolnych;
10)  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek;
11)  tworzenie warunków umożliwiających wychowankom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie wychowankom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw   i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
12)  współpracę z rodzicami, opiekunami wychowanków w sprawach ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  dzieciom;
13)  udzielanie pomocy, rad i wskazówek rodzicom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów przedszkola i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.
§ 31
 Zadania i obowiązki pedagoga przedszkolnego/psychologa.
1. Do zadań pedagoga/psychologa należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo  w życiu przedszkola;
3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne  i pełne uczestnictwo w życiu  przedszkola;
4) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
5)                podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
6)                minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym;
7)                wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
8)                inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
9)                pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, redyspozycji i uzdolnień wychowanków;
10)            podejmowanie działań wychowawczych lub profilaktycznych wynikającyc z programu wychowawczego w stosunku do dzieci z udziałem rodziców i wychowawców;
11)            działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
12)            prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad                          w zakresie wychowania;
13)            wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych rozwojowych i możliwości  wychowanków w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych  WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych;
14)            współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka;
15)            pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczego;
16)            nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o wychowankach do Sądu Rodzinnego poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;
17)            przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania Indywidualnych Programów edukacyjno – terapeutycznych;
18)            prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Gabinet terapeutyczny znajduje się na pierwszym piętrze Na drzwiach wejściowych umieszcza się godziny pracy zatrudnionego w danym roku specjalisty.  Wszelkie informacje do rodziców widnieją na stronie internetowej przedszkola : www.balbinka.brzegdolny.pl
§ 32
 Zadania i obowiązki logopedy
1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
1)      diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
2)      prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców   i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń;
3)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
4)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
b)      udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5)      prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 33
 Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego.
1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2)      rozpoznawanie przyczyn utrudniających dziecku aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;
3)      prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieciom, we współpracy z rodzicami uczniów;
5)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
6)      rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
7)      udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
8)      udział w posiedzeniach zespołu wychowawczego;
9)      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
10)  podejmowanie działań wychowawczych lub profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego w stosunku do wychowanków z udziałem rodziców
i wychowawców;
11)  prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Rozdział 6
Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

§ 34
 
1. Dzieciom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola,  obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor przedszkola. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
Dyrektor przedszkola po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.
Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić
w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby przedszkola lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.
Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone                                            w indywidualnym   i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.
Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.
W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie treści wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz                                         z uzasadnieniem/ Wniosek, o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.
Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego dziecka.
Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin realizowanych w ciągu co najmniej 2 dni.
Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:
1)                dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka;
2)                udział w posiedzeniach Zespołu Wspierającego opracowującego IPET;
3)                prowadzenie obserwacji funkcjonowania dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu przedszkola;
4)                podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;
5)                systematyczne prowadzenie dziennika zajęć indywidualnych.
Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia dziecka oraz wniosków z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami /prawnymi opiekunami, dyrektor przedszkola organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu przedszkola, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych/szkolnych.  Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów odnotowywane są w dzienniku nauczania indywidualnego.
Dyrektor przedszkola ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego  w przypadku, gdy rodzice/ prawni opiekunowie  złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia dziecka umożliwiającą uczęszczanie ucznia do przedszkola.
Dyrektor przedszkola zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola. Dyrektor przedszkola w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię ppp, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący przedszkole.
Dla dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydane przed 1 września 2017 roku, w przypadku,  gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu przedszkola.  dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:
1)                w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz,
2)                przedszkole dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.
 
Rozdział 7
Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza nim

§ 35
 
1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni
w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.15 do 16.15, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z zatwierdzonym programem wychowania przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć.
Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jemu dzieci. Zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak
i psychicznym.
Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i narzędzia.
Nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela. Nauczyciel przekazuje zmieniającemu nauczycielowi wszelkie uwagi, dotyczące wychowanków.
Nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby do sprawowania nadzoru.
Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
Wycieczki i spacery poza teren przedszkola odbywają się z udziałem wymaganej liczby opiekunów.
Wycieczki całodzienne dzieci poza teren przedszkola odbywają się za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów. Jeżeli wycieczka stanowi formę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie wymaga się zgody rodzica/pranego opiekuna.
Na każde 10 dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun. W przypadku korzystania ze środków transportu miejskiego na każde 5 dzieci przypada jeden opiekun. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę w szczególnych przypadkach na łączenie funkcji kierownika z funkcją opiekuna.
Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku
w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel jest zobowiązany powiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.
§ 36
1. Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, nawet na prośbę rodzica/prawnego opiekuna.
            § 37
1. Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka karetki pogotowania ratunkowego w uzasadnionych przypadkach.
          § 38
1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
          § 39
1. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
       § 40
1. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia następstw od nieszczęśliwych wypadków podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.
 
DZIAŁ III
Rozdział 1
Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 41
1 . Organami przedszkola są:
1)                Dyrektor Przedszkola;
2)                Rada Pedagogiczna;
3)                Rada Rodziców.
Każdy z wymienionych organów w § 41 statutu działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola.
      § 42
1.  Dyrektor przedszkola:
1)                kieruje placówką jako jednostką samorządu terytorialnego;
2)                jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
3)                sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
4)                jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
5)                wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych
w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa  Prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe.
§ 43
1.  Dyrektor przedszkola kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:
1)                 kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
2)                 przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
3)                 realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
4)                 wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem  i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
5)                 powołuje przedszkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;
6)                 opracowuje plan organizacyjny na rok szkolny;
7)                 przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;
8)                 dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
9)                 współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców;
10)             stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej przedszkola;
11)             organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w Dziale II statutu przedszkola;
12)             w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje wychowankom nauczanie indywidualne na zasadach określonych w § 34 statutu przedszkola;
13)             zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają;
14)             dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
15)             powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły , problemowo-zadaniowe i Zespoły Wspierający, o których mowa w § 28 statutu przedszkola;
16)             inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
17)             stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej
i religijnej wychowankom;
18)             ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne wychowanków niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;
19)             opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;
20)             skreśla z listy przyjętych do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w statucie przedszkola;
21)             współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich;
22)             organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Dyrektor przedszkola organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:
1) opracowuje do 21 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) wyznacza w miarę potrzeb dużury w przedszkolu;
5) informuje nauczycieli i rodziców do 30 września o ustalonych dyżurach;
6)                odwołuje zajęcia w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia dzieci;
7)                zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury – 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora przedszkola;
8)                zapewnia dpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola,
a w szczególności należytego stanu higieniczno–sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu wychowanków w budynku szkolnym i placu szkolnym;
9)                dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
10)            egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
11)            sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;
12)            opracowuje projekt planu finansowego przedszkola i przedstawia go celem zaopinowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
13)            dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
14)            dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;
15)            za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnch przedszkola tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;
16)            organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
17)            powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola;
18)            odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;
19)            organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
3.  Dyrektor przedszkola prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
1)      nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;
2)      powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
3)      dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
4)      decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy
w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
5)      organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w przedszkolu;
6)      opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
7)      dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
8)      przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom
i pracownikom administracji i obsługi przedszkola;
9)      występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
i pracowników;
10)  udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;
11)  załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
12)  wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
13)  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
14)  przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
15)  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
16)  określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
17)  odbiera ślubowania od pracowników zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
18)  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków   do opiniowania i zatwierdzania;
19)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
§ 44
1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
         § 45
1. Rada Pedagogiczna
2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w przedszkolu.
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor  Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym.
5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.
Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.
W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora przedszkola.
Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie i po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
§ 46
        1.  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1)                uchwala regulamin swojej działalności;
2)                podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy wychowanków przedszkola;
3)                podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu wychowania przedszkolnego niepełnosprawnemu wychowankowi po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Wspierającego d/s i zgody rodziców;
4)                zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
5)                podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
6)                podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie wychowanka do innego przedszkola;
7)                ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
8)                uchwala wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
9)                ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ nadzorujący w celu doskonalenia pracy przedszkola.
2.        Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
1)                opiniuje organizacje pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;
2)                opiniuje programy z zakresu wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem do użytku w placówce;
3)                opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
4)                opiniuje projekt innowacji do realizacji w przedszkolu;
5)                opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
6)                opiniuje projekt finansowy przedszkola;
7)                opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;
8)                opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
9)                wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
10)            opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
11)            opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze.
3.                 Rada Pedagogiczna ponadto:
1)                przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;
2)                może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
3)                uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
4)                głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;
5)                ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
6)                uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
7)                ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców o zmianę nazwy przedszkola
i nadanie imienia przedszkolu;
8)                może wybierać delegatów do Rady Przedszkola, jeśli taka będzie powstawała;
9)                wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;
10)            wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
11)            zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
§ 47
1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
2. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
3. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane wformie papierowej i elektronicznej. Księgtę protokołów przechowuje się w  przedszkolu.
5. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:
1) określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół;
2) stwierdzenie prawomocności obrad;
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;
4) listę obecności nauczycieli;
5) uchwalony porządek obrad;
6) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;
7) przebieg głosowania i jej wyniki;
8) podpis przewodniczącego i protokolanta.
6. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej.
7. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.
8. Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie przedszkola na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.
9. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.
10. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
§ 48
1. Rada Rodziców.
2.  Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.
3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.
3.W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału przedszkolnego.
4.Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.
5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji przedszkola.
6.   Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
1)      pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola;
2)      gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
3)      zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola, wśród nich:
a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w przedszkola i w grupie uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
b) znajomość statutu przedszkola, uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
c)      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola,
d)     określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
7. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkola oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
8.  Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a)  programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez wychowawców oraz treści z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowawców i rodziców Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną,
 
2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
3)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
4)      opiniowanie decyzji dyrektora przedszkola o dopuszczeniu do działalności w przedszkolu stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
5)      opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie- przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
6)      opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
9.  Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania przedszkolem których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu Rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.
10. Rada Rodziców może:
1)      wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
2)      występować do dyrektora przedszkola, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkolnych;
3)      delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
4)      delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
5)      rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli w celu ustalenia zasad współpracy.
11. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora przedszkola.
12. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
13. Tryb wyboru członków rady:
1) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;datę wyboru do Rady Rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców i nauczycieli nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów;
2) wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:
a)  wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe;
b)  w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun wychowanka;
c)  do Rady Rodziców wybiera po jednym przedstawicielu rad oddziałowych;
d)  komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców;
e) wychowawca grupy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów;
f) karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca grup;
g) niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów;
h) członkami Rady Rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę głosów;
i)  organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest dyrektor przedszkola;
j) skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.
14. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
§ 49
1.  Zasady współpracy organów przedszkola.
1) Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
2) Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.
3) Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4) Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5) Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
6) Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
7) Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
8) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki
i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkola.
9) Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 50 niniejszego statutu.
§ 50
1.                 Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.
W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
1)                prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;
2)                przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3)                dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
4)                swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.
Rozdział 2
Organizacja wychowania i opieki w przedszkolu

§ 51
 
1.  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
2. Przedszkole jest 5 – oddziałowe.
3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dzienne: od 6.15 do 16.15.
4. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 7.15 – 12.15.
5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.
6. W okresie wakacyjnym do przedszkola przyjmowane są dzieci z innych placówek z terenu Gminy Brzeg Dolny, korzystających w tym czasie z przerwy wakacyjnej.
7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
8. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.
9. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.15.
§ 52
10. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora. W przedszkolu jest realizowany program wychowawczy uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
11. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
12. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe:  rytmika, j. angielski i inne.  Zajęcia te są bezpłatne.
13. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1)                z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
2)                z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.
14. Przedszkole, na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału.
15. W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) złożyli pisemne życzenie udziału ich dzieci w nauce religii, naukę religii prowadzi się w grupie międzyoddziałowej.
16. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych.
§ 53
1. Grupy międzyoddziałowe.
2. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.
3. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.15 – 7.15 i 15.15 – 16.15 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.15 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 15.15 do momentu zamknięcia przedszkola.
4. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.
5. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie. Dyrektor przedszkola może odwołać zajęcia w placówce w danym dniu, jeżeli na ten dzień rodzice zadeklarują obecnośc mniej niż 10 dzieci.
6. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się
w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek
§ 54
1 .Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel (nauczyciele) opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
§ 55
1.  Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu nadzoru pedagogicznego i opinii zakładowych związków zawodowych.
2. Dyrektor przedszkola opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 21 kwietnia każdego roku szkolnego.
3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
1)                liczbę oddziałów przedszkolnych;
2)                liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
3)                tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej;
4)                czas pracy poszczególnych oddziałów;
5)                liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska;
6)                liczbę pracowników administracji i obsługi,
7)                ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola dyrektor,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
5. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciele opracowują plan dnia w danej grupie uwzględniając możliwości fizyczne, wiek dzieci i ich potrzeby.
§ 56
1. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.
2. W godzinach 6.15 – 8.15:
1)                schodzenie się dzieci;
2)                zabawy swobodne w kącikach zainteresowań;
3)                prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym;
4)                zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie;
5)                ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem;
6)                przygotowanie do śniadania.
3. W godzinach 8.15 – 11.20:
1)      Śniadanie;
2)      zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań;
3)      prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym;
4)      zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci
w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej;
5)      zabawy ruchowe;
6)      spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym;
7)      zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
8)      przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.
4. W godzinach 11.20 – 14.00:
1) obiad,
2) profilaktyka stomatologiczna,
3)                zajęcia programowe o charakterze poszerzającym,
4)                opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr,
5)                zabawy uspokajające i relaksujące,
6)                spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań,
7)                zajęcia dodatkowe,
8)                odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej i bajkach,
9)                przygotowanie do podwieczorku
5. W godzinach 14.00 – 16.15:
10)            Podwieczorek;
11)            prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym
i obserwacyjnym;
12)            gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne;
13)            zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.
§ 57
1. Program wychowania przedszkolnego realizowany jest w godzinach 6.15 – 16.15.
§ 58
1. Dokumentacja pedagogiczna.
2. Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzą dzienniki zajęć grupowych
w przedszkolu, w którym dokumentują przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym oraz czas pobytu dziecka w przedszkolu w każdym dniu. Dzienniki prowadzone są zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Pedagodzy specjalni i specjaliści prowadzą dzienniki zajęć pracy indywidualnej i zespołowej z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz
z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzą dzienniki oddzielnie dla każdego wychowanka objętego tą formą edukacji.
Rozdział 3
Odpłatność za przedszkole

§ 59
1. Odpłatność za przedszkole.
2. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne i organizowane za zgodą organu prowadzącego.
3. Opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł.
4. Ewidencję liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych dodatkowych godzin opieki prowadzą nauczyciele na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnym.
5. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miejski w Brzegu Dolnym oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
6. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz świadczenia udzielane w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, ustala organ prowadzący przedszkole w formie uchwały.
7. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w formie komunikatu.
8. Opłata, o której mowa w ust. 3 i 7 podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi dni nieobecności i stawki za wyżywienie. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.
9. Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać do 12- każdego miesiąca w formie gotówkowej u intendenta lub na 2 konta .
10. Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzajów spożywanych posiłków w odpowiednich dniach tygodnia, a tym samym wysokości wnoszenia opłat, rodzic przedkłada w Karcie Zgłoszenia do Przedszkola (umowie o świadczeniu usług przedszkolnych). Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych deklaracji wymaga pisemnego wystąpienia rodzica do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
11. W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola przedszkole może naliczać ustawowe odsetki.
12. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust. 3 i 7, przekraczających dwa miesiące, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.
13. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać, po złożeniu wniosku, w kasie lub przekazać na cele przedszkola.
14. Na wniosek rodziców dziecka, dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną występuje do GOPS –u o  częściowe sfinansowanie odpłatności za świadczenia w przedszkolu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DZIAŁ IV
Organizacja przedszkola

§ 60
 
1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
1)      5 sal do zajęć dla poszczególnych grup;
2)      zaplecza sanitarne dla dzieci i obsługi;
3)      kuchnię;
4)      szatnię dla dzieci;
5)      pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;
6)      pokój terapeutyczny;
7)      plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.
2.  Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
3. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
§ 61
1.  W przedszkolu może być utworzone  stanowisko wicedyrektora.
2.  Na stanowisko wicedyrektora powołuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.
3. Do zakresu zadań wicedyrektora należy:
1)                sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji zajęć u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
2)                prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie ich do księgowości;
3)                prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwo;
4)                kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej;
5)                opracowywanie analizy wyników badań efektywność nauczania i wychowania,
6)                przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego dla nauczycieli;
7)                udostępnianie rodzicom i nauczycielom informacji o formach pomocy materialnej;
8)                wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
9)                przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego za staż dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
10)            opracowywanie projektu planu pracy na każdy rok szkolny;
11)            bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji zadań zleconych nauczycielom;
12)            opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje nauczycieli;
13)            opracowywanie planu imprez przedszkolnych;
14)            pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonym przez dyrektora godzinach;
15)            zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowemu;
16)            nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami działającymi w przedszkolu za zgodą dyrektora i pozytywnym zaopiniowaniu przez radę rodziców;
17)            opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego;
18)            kontrolowanie realizacji podstawy wychowania przedszkolnego;
19)            kontrolowanie realizacji indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego;
20)            egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, dzieci i rodziców postanowień statutu przedszkola.;
21)            dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
22)            kontrolowanie pracy pracowników obsługi;
23)            przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www przedszkola oraz systematyczne kontrolowanie jej zawartości;
24)            zastępowanie dyrektora na czas jego nieobecności;
25)            prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami;
26)            wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora.
§ 62
1. W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.
2. W przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
2.  Podjęcie działalności w placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 2, wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 63
 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1)      odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
2)      otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
3)      prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
4)      indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka, oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
5)      prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną) w grupach 6 – latków;
6)      współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;
7)      rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;
8)      wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
9)      aktywny udział w pracach Zespołu Wspierającego oraz innych do których nauczyciel należy;
10)  dostosowanie wymagań edukacyjnych z zajęć do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej j, w tym poradni specjalistycznej;
11)  tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt będący na wyposażeniu sali;
12)  kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
13)  dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
14)  bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci;
15)  wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
16)  rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
17)  organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;
18)  doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w lekcjach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;
19)  aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
20)  przestrzeganie dyscypliny pracy;
21)  prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;
22)  kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
23)  dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;
24)  przestrzeganie tajemnicy służbowej;
25)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
26)  opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
27)  wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora oraz uchwałami rady pedagogicznej.
3. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 2 poprzez:
1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;
5) organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
6) utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;
7) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;
8) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;
9) okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;
10) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;
11) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
12)            współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem
w sprawach żywienia dzieci;
13)            wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;
14)            dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
15)            udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
16)            przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.
§ 64
1. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.
2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:
1)                skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
2)                do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;
3)                do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
4)                nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;
5)                do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
6)                nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
7)                kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;
8)                dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
9)                zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;
10)            usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;
11)            udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;
12)            nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.
§ 65
1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1)                przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2)                wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3)                udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
4)                dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5)                zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
6)                zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7)                stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
8)                sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
9)                złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
§ 66
1. Zadania intendenta.
2. Do zadań intendenta związanych z obiegiem pieniędzy należy:
1)                pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych i rozlicznie się z nich na bieżąco po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji dyrektora;
2)                przyjmowanie odpłatności od rodziców i personelu na kwitariuszu.
3. Do zadań intendenta związanych z gospodarką magazynową należą:
1)      sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do poręcznych ksiąg inwentarzowych oraz na liszki inwentarzowe po ich uprzednim oszacowaniu;
2)      prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowych, aktualizacji wywieszek inwentarzowych;
3)      zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą i zanieczyszczeniem
4)      racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;
5)      utrzymywanie czystości (sprzątanie) magazynów żywnościowych.
4. Do zadań intendenta związanych z działalnością organizacyjno – gospodarczą należą:
1) wykonywanie badań profilaktycznych;
2) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bph i p/poż;
3)                udział w szkoleniach bhp i p/poż;
4)                uczestniczenie w kasacji i spisach z natury;
5)                zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującyi przepisami;
6)                wykonywanie poleceń dyrektora.
5. Do zadań intendenta związanych z żywieniem dzieci i personelu należą:
1) planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców;
2) wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego;
3) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie;
4) prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów
i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem;
5) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego;
6) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem
i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem).
§ 67
1. Zadania kucharki:
1) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
2) przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;
3) pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;
4) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;
5) utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;
6) pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu;
7)                znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
8)                natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;
9)                przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;
10)            udział w szkoleniach bhp i p/poż;
11)            wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu.
 
§ 68
1. Zadania pomocy kuchennej: 
1) obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;
2) rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;
3) przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;
4) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;
5) mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;
6) sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;
7) wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;
8) zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;
9) znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
10)            współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;
11)            przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;
12)            udział w szkoleniach bhp i p/poż;
13)            wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy
w przedszkolu.
§ 69
1. Zadania woźnej
1)   Sprzątanie:
Codziennie:
a)  zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów,
b) zakładanie fartucha ochronnego podczas podawania posiłków.
2) Opieka nad dziećmi:
a) pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi
i wyjściem na dwór;
b) opieka w czasie spacerów i wycieczek;
c) pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety;
d) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć;
e) udział w dekorowaniu sali;
f) sprzątanie po „małych przygodach”;
g) pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.
3) przestrzeganie BHP:
a) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi;
b) zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
4) gospodarka materiałowa:
a) kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania;
b) umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym;
c) zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu;
d) dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta;
e) odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.
5) Sprawy ogólne:
a) nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek;
b) dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne;
c) mycie umywalek, sedesów (brodzika) wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących;
d) sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych;
e) zmywanie, pastowanie w miarę potrzeby częściowo (raz na 2 tygodnie całości).
6) Do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.
1 raz w tygodniu:
a) zmiana ręczników (pranie i prasowanie),
1 raz w miesiącu:
a)  generalna porządki – mycie okien, drzwi, lamperii, parapetów, glazury;
b) pranie firanek, mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych;
c) mycie zabawek, sprzętów, mebli.
Codziennie pomoc w organizacji posiłków:
a) przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem (przykrywanie ściereczką);
b) rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom według ilości podanej do kuchni;
c) estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców);
d) przestrzeganie obowiązków wydania ciepłych posiłków;
e) pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących;
f) odpowiedzialność za sztućce.
§ 70
1. Zadania pracownika gospodarczego ( konserwatora):
1)                systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;
2)                kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych;
3)                systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;
4)                wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora;
5)                dbanie o powierzony sprzęt;
6)                utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;
7)                udział w szkoleniach bhp i p/poż;
8)                przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;
9)                wykonywanie poleceń dyrektora.
§ 71
1. Zadania inspektora BHP:
1)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2)      informowanie Dyrektora, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;
3)      udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;,
4)      opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
5)      udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
6)      doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
7)      udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną praca;
8)      doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
9)      współpraca z dyrektorem w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
2. Dyrektor przedszkola może powierzyć sprawowanie nadzoru nad bhp w placówce firmie zewnętrznej, po zawarciu umowy cywilno-prawnej lub pracownikowi przedszkola, posiadającemu uprawnienia.
§ 72
1.  Inspektor BHP jest uprawniony do:
1)      przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w przedszkolu i w każdym innym miejscu wykonywania pracy;
2)      występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny prac;
3)      niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób;
4)      niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej;
5)      niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób;
6)      wnioskowania do dyrektora o niezwłoczne wstrzymanie pracy i zajęć w placówce w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, wychowanków albo innych osób.
§ 73
1. Zadania  ds. p/poż:
 W zakresie ochrony p/poż. Dyrektor współpracuje z Powiatową Strażą Pożarną w Wołowie oraz Komisją do spraw bezpieczeństwa przy Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DZIAŁ VI
Wychowankowie przedszkola

§ 74
 Zasady rekrutacji
1.      Organ prowadzący publiczne przedszkole do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
2.       Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w placówce .
1) wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
2) wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane,
3) godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku są wiążące przy podpisywaniu umowy. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach,
4) po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do podpisania umowy, w sprawie świadczenia usług przez publiczne przedszkole na dany rok szkolny,
w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki,
5) w przypadku składania wniosków o przyjęcie do przedszkola do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia,
6) szczegółowe zasady i procedury rekrutacji określają odrębne przepisy.
 
§ 75
 
1. Prawa i obowiązki przedszkolaka.
1.  Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4)      poszanowaniu jego godności osobistej;
5)      poszanowaniu własności;
6)      opieki i ochrony;
7)      partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8)      akceptacji jego osoby;
9)      indywidualnego nauczania w przypadkach określonych w §34;
10)  korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;
11)  swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych.
Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:
1) szanować kolegów i wytwory ich pracy;
2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń w których przebywa;
5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający
z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.
§ 76
1. Nagrody i kary.
2. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:
1)                ustną pochwałą nauczyciela wobec społeczności przedszkolnej;
2)                pochwałą dyrektora  wobec społeczności dziecięcej;
3)                nagrodą rzeczową;
4)                dyplomem uznania lub listem gratulacyjnm
5)                odznaką okolicznościową przedszkola.
3. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:
1)                upomnieniem przez nauczyciela- rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;
2)                odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;
3)                odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;
4)                powtarzanie poprawnego zachowania;
5)                czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.
6)                poinformowaniu rodziców o zachowaniu dziecka;
4. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
§ 77
1. Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
2.  Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;
2) zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch okresów płatniczych;
3) utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;
4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
3. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.
4. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
5. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę
w danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.
6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.
7. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
8.  Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
9. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.
 
 
§ 78
1. Prawa i obowiązki rodziców.
2.  Rodzice mają prawo do:
1) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;
2) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
4) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;
5) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;
6) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska
i regionu;
7)                udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.;
8)                zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;
9)                wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;
10)            wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;
11)            udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.
3. Rodzice mają obowiązek:
1)      regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
2)      współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola;
3)      przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;
4)      odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
5)      informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
6)      zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
7)      znać i przestrzegać postanowień statutowych;
8)      przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;
9)      interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
10)  kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
11)  zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
12)  uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
13)  bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania
i telefonu kontaktowego;
14)  śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
15)  informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
16)  dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie  zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;
17)  zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
18)  kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.
§ 79
1. Formy współpracy z rodzicami.
2.  Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu
i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:
1) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;
2) ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
3) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:
a) prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych;
b) rozmowy indywidualne;
c) zebrania grupowe i ogólne,
d) gazetkę dla rodziców;
e) prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych,
4) uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:
a) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,
b) kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,
c) utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.
3. Przedszkole w miesiącach letnich organizuje „ Dni otwarte” dla nowoprzyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:
1) obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;
2) oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;
3) analizy stosowanych metod wychowawczych;
4) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;
5) obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem.
§ 80
1. Informacje porządkowe dla rodziców.
1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.15 – 8.00. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.
2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.
3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.
4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich  (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.
5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.
7. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy, poza dziećmi z grup 5-godzinnych.
8. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
9. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.
10. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.
§ 81
1. Zasady odbierania dzieci z przedszkola.
2. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.
3. Rodzice odbierają dzieci do godziny 16.15.
4. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.
5. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.
6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument  tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.
7. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
8. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).
9. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.
10. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.15, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
11. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 17.15. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (I Komisariat Policji, ul. Aleje Jerozolimskie 49 tel. 071 319 50 37).
12. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.
§ 82
Wyposażenie wychowanka.
1.  Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
2.  Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, pidżamę, worek z ubraniami na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego wychowawczynie wywieszają spis materiałów   i przyborów do zajęć plastycznych, w które należy dziecko zaopatrzyć.
3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie
i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DZIAŁ VII
Warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu

§ 83
 
Warunki bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu.
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie przedszkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren przedszkola sprawują: pracownik obsługi przedszkola oraz dyżurujący nauczyciele.
2. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by nie umożliwić wejście osobom niepożądanym.
3. Obce osoby mogą być wpuszczone do budynku przedszkola po wylegitymowaniu się i tylko za zgodą dyrektora przedszkola.
4. Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi przedszkola podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni.
5. W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z numerami telefonów alarmowych.
6. W przedszkolu określone są miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsce lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.
7. W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
8. W przedszkolu zapewniono możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatorów głosowych na wypadek zagrożeń.
9. Instalacje grzewcze i elektryczne chronione są przed bezpośrednim dostępem dzieci. ewakuacyjne umożliwiają
10. Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć naterenie przedszkola oraz poza jego terenem w trakcie wycieczek:
1) podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz je sprowadzić po zajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora przedszkola o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;
2) podczas zajęć poza terenem przedszkola pełną odpowiedzialność za zdrowie   i bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
11. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, plac zabaw nauczyciel zapoznaje rodziców i dzieci z regulaminem korzystania ze sprzętu będącego na ich wyposażeniu.
12. Budynek przedszkola jest monitorowany całodobowo przez firmę zewnętrzną.
13. Przedszkole na stałe współpracuje z policją .
14. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą przejmuje inny pracownik przedszkola
15. W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora przedszkola.
16. Dyrektor Przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organprowadzący.
17. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DZIAŁ VIII
Przepisy końcowe

§ 84
1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 85
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu
o jednolity rzeczowy wykaz akt.
§ 86
1. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.
§ 87
1 .Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.
§ 88
1. .Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu po wprowadzeniu trzech zmian do statutu.
§ 89
1. Traci moc statut z dnia 15.09.2016 wprowadzony uchwałą nr 4 RP z dnia 15.09.2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała Nr 13
Rady Pedagogicznej Nr 8
z dnia 15.11.2017
 
 
 
w sprawie:  zmian i przyjęcia tekstu jednolitego statutu
 
Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe  o systemie oświaty   (Dz .U. z 2017 r., poz.59, 949) ustala się co następuje. 
 
 
      §1
 
Zmienia  się statut Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym i przyjmuje tekst jednolity,  który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Traci moc statut Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym z dnia 15.09.2016  wprowadzony uchwałą Nr 4 Rady Pedagogicznej.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.